link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De mei­maand is tra­di­tio­neel de Maria­maand. Maar waarom eigen­lijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waar­schijn­lijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskun­digen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oor­spron­ke­lijk ‘moe­der’ en kreeg later de bete­ke­nis van ‘vroedvrouw’.

Vieringen deze week

zondag, 28 mei
15.00Ommel - Lof
 
maandag, 29 mei
11.00Asten - Eucharistie
11.00Ommel - Eucharistie
 
dinsdag, 30 mei
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 31 mei
8.00Ommel - Eucharistie
10.30Heusden - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Ommel - Lof
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
19.00Someren-Eind Gildekapel - Rozenhoedje
 
donderdag, 1 juni
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 2 juni
19.00Asten - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 3 juni
17.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 4 juni
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
11.00Lierop - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

zondag, 28 mei 2023
Pinksteren (hoogfeest)
kleur:rood
1e Lezing:Hand., 2, 1-11
Psalm:Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34
2e Lezing:1 Kor., 12, 3b-7. 12-13
Evangelie:Joh., 20, 19-23


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad April 2023
April 2023

eerdere edities
Lof in Ommel met Lya de Haas
Zondag 28 mei - Eerste Pinksterdag - 15.00 uur
gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2023
Elke zon­dag in de mei­maand is er een moment voor gebed en be­zin­ning. Aanstaande zon­dag, Pink­ste­ren, zal om 15.00 uur het Lof wor­den gevierd. Op deze zon­dag zal de bekende Brabantse zan­geres Lya de Haas dit Lof muzikaal onder­steunen. Lya zingt tij­dens het Lof een aantal lie­de­ren. Na het Lof zal ze nog een aantal lie­de­ren ten gehore brengen.
Processiepark ingezegend Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Op zon­dag­mid­dag 21 mei, een zonovergoten fees­te­lij­ke dag, is ten aanschouwen van hon­der­den pelgrims het geheel gereno­veerde pro­ces­sie­park inge­ze­gend door de bis­schop van Den Bosch, mgr. De Korte. Even­eens aanwe­zig was het voltallige pas­to­rale team van de Fran­cis­cus­paro­chie, waar bede­vaartslo­ca­tie Ommel deel van uitmaakt.
Kunst in de kerk van Heusden
Maandag 29 mei - 13.00 uur - Heusden
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
De Antonius van Padua kerk in Asten Heus­den werd 100 jaar gele­den gebouwd. Voor de opbouw van een leven­dige samen­le­ving von­den de bewoners een kerk onmis­baar. Om die wens te rea­li­se­ren sloegen ze de han­den ineen en bouw­den ze daad­wer­ke­lijk de hui­dige kerk. Het is nau­we­lijks voor te stellen dat dit prach­tige en sfeer­volle gebouw in zo’n korte tijd werd gebouwd.
Einde Grote Gildeprocessie Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2023
In Ommel zijn er sinds jaar en dag sacra­ments­pro­ces­sies geweest en ook Gilde­pro­ces­sies. Een traditie is ontstaan waar, naargelang de tijdgeest, meer of min­der behoefte aan was. Er zijn tij­den geweest dat de pro­ces­sies niet plaatsvon­den van­wege gebrek aan belang­stel­ling bij deel­ne­mers of vrij­wil­li­gers. Maar er zijn ook tij­den geweest waarin waar er veel animo was – ook in de regio.
Een communicantje uit Someren-Heide doet verslag
gepubliceerd: maandag, 15 mei 2023
Niene uit Someren-Heide die zater­dag 22 april in Someren haar eerste Heilige Communie ont­ving, heeft een leuk stukje ge­schre­ven voor pa­ro­chie­blad en -web­si­te.
Oecumenische gespreksavond - Meer over Maria
Woensdag 24 mei in Someren
gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023
De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofsaspecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.
Inzegening processiepark en Gildeprocessie
Zondag 21 mei - 15.00 uur - Ommel
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
Zondag 21 mei wordt een bij­zon­dere dag voor onze pa­ro­chie. Aller­eerst omdat op deze dag weer een pro­ces­sie gehou­den met mede­wer­king van de gil­den uit onze eigen pa­ro­chie. Maar vooral ook omdat op deze dag het gereno­veerde pro­ces­sie­park Mariaoord weer wordt heropend en ook inge­ze­gend. De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. Gerard de Korte, zal deze inze­ge­ning ver­rich­ten.
Meimaand: bedevaart naar Maria van Ommel
Overzicht van vieringen
gepubliceerd: woensdag, 3 mei 2023
Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand. Vanuit de Peel-regio en ook daar­bui­ten trekken vele bede­vaart­gan­gers naar Maria van Ommel.
Dag van bezinning
Zaterdag 13 mei - Foyer de CharitÚ Thorn
gepubliceerd: woensdag, 3 mei 2023
Hoe fijn is het om eens een dagje helemaal los te zijn van al die afspraken en ver­plich­tingen? De tele­foon, tablet, multimedia die ons dage­lijks over­val­len met in­for­ma­tie en indrukken?
Oecumenische gespreksavonden
Vanaf woensdag 10 mei in Someren
gepubliceerd: maandag, 1 mei 2023
De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofsaspecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.


do, 27 apr 2023 Lintjesregen
zo, 23 apr 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 22 apr 2023 Meimaand Ommel
za, 15 apr 2023 SIRIS maakt video van mini-Passion
di, 11 apr 2023 Eerste H. Communie en Vormsel
do, 6 apr 2023 Mini-Passion - Samen zingen
do, 6 apr 2023 Passieconcert Koepelkerk Lierop
di, 4 apr 2023 Terugblik Palmpasenviering Fotoreportage
zo, 2 apr 2023 Stille Omgang 2023
za, 1 apr 2023 Bijzondere Palmpasenviering
za, 1 apr 2023 H.Mis in Someren op woensdag 5 april vervalt
vr, 31 mrt 2023 Nieuwe bestemming kruiswegstaties Sonnehove Fotoreportage
wo, 29 mrt 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
do, 23 mrt 2023 Dag van bezinning
do, 16 mrt 2023 Filmavond Veertigdagentijd: Noah
di, 7 mrt 2023 Thema-avond - Leven, lijden en opnieuw leven
za, 4 mrt 2023 Dag van bezinning
wo, 1 mrt 2023 MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
za, 25 feb 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 25 feb 2023 Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen
ma, 20 feb 2023 Thema-avond - Vasten is Meer dan Minder
ma, 13 feb 2023 Vier carnaval en Aswoensdag!
do, 9 feb 2023 'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
ma, 6 feb 2023 Ontmoeting na de Eucharistie
vr, 3 feb 2023 Doordeweekse H. Missen Someren in Mariakapel
di, 31 jan 2023 Maria Lichtmis en Blasiuszegen
ma, 30 jan 2023 Parochieavond: filmreeks Sycamore
di, 24 jan 2023 Inschrijving Vormsel 2023 weer geopend
di, 24 jan 2023 Huiszegen 2023
di, 24 jan 2023 Bedevaart Beauraing

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose