link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Vrijdag 30 juli 2021

Vrijdag in de 17e week door het jaar

Eerste lezing

Lev. 23, 1. 4-11. 15-16. 34b-37 Dit zijn de feesten ter ere van de Heer, die ge als heilige dagen moet vieren.
Uit het Boek Leviticus
In die dagen sprak God tot Mozes: „Dit zijn de feesten voor de Heer, de heilige dagen, die gij op de gestelde tijd moet vieren. „De veertiende dag van de eerste maand, tegen zonsondergang, is het pasen ter ere van de Heer. „De vijftiende dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden ter ere van de Heer; dan moet gij zeven dagen ongezuurd brood eten. „De eerste dag is voor u een heilige dag; ge moogt dan niet werken. „Zeven dagen achtereen moet gij God de Heer offers aanbieden. „De zevende dag ia een heilige dag; dan moogt ge niet werken." God sprak tot Mozes: „Zeg aan de Israëlieten: Wanneer gij in het land komt, dat Ik u schenk, en er de oogst binnenhaalt, moet ge de eerste schoof naar de priester brengen. „Staande voor de Heer, zonden hij deze af als aandeel van de priester; dan schept de Heer behagen in u. „Dit moet daags na de sabbat geschieden. „Vanaf de dag na de sabbat, waarop ge de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet ge zeven sabbatten tellen. „En daags na de zevende sabbat, op de vijftigste dag, moet ge aan de Heer vers graan offeren. „De tiende dag van de zevende maand is de dag van verzoening; het is een heilige dag voor u. „Gij moet dan uzelf kastijden en een offer opdragen aan de Heer. „Op de vijftiende dag van de zevende maand begint het loofhuttenfeest ter ere van de Heer, dat zeven dagen duurt. „De eerste dag is een heilige dag; ge moogt dan niet werken. „Zeven dagen achtereen moet ge offers opdragen aan de Heer. „De achtste dag is voor u een heilige dag; ook dan moet ge offers opdragen aan de Heer. „Dat is het slotfeest; ge moogt dan niet werken. „Dat zijn de feesten ter ere van de Heer, die ge als heilige dagen moet vieren en waarop gij hem offers moet brengen brandoffers, meeloffers, slachtoffers: en plengoffers, al naar gelang de verschillende dagen."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 81 (80), 3-4, 5-6ab, 10-11ab
R: Huldigt de Heer, onze sterkte!
Laat horen uw liederen, slaat de cimbalen, speelt op uw citer en lier. Laat schallen de hoorn op nieuwe maan, op volle maan, onze feestdag.
Zoals het voor Israël vastgesteld is, bevolen door Jakobs God; zoals Hij het volk van Jozef gebood toen Hij ten strijde trok tegen Egypte:
Nooit mag er een vreemde god zijn bij u, aanbid geen goden uit andere landen. Want Ik ben de Heer, uw enige God, die u uit Egypte geleid heb.

Evangelie

Mt. 13, 54-58 Is Hij niet de zoon van de timmerman? Waar heeft Hij dit alles vandaan?
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden: „Waar heeft Hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? „Is Hij niet de zoon van de timmerman? „Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus, Jozef, Simon en Judas?S „Wonen zijn zusters niet allen bij ons? „Waar heeft Hij dat alles vandaan?" En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: „Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad en is zijn eigen kring." En wegens hun ongeloof deed Hij daar niet veel wonderen.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose