link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Dinsdag 20 oktober 2020

Dinsdag in de 29e week door het jaar

Eerste lezing

Ef. 2, 12-22 Christus is onze Vrede, Hij die de twee werelden één heeft gemaakt.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters, Bedenkt dat gij indertijd van Christus gescheiden waart, uitgesloten van de gemeenschap van Israël, onbekend met de beloften van het heil, zonder hoop en zonder God in de wereld. Thans echter zijt gij die eertijds veraf waart, in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen, namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen, en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want in Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 85 ( 84 ) , 9ab-10, 11-12, 13-14
R: Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening.
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient, voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, zijn Glorie komt weer bij ons wonen.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen.

Evangelie

Lc. 12, 35-38 Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend ! „Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is, om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. „Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. „Voorwaar, Ik zeg u Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. „Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose