link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Zondag 24 oktober 2021

30e zondag door het jaar

Eerste lezing

Jer. 31, 7-9 B/inden en lammen haal ik terug vol medelijden.
Uit de Profeet Jeremia
Dit zegt de Heer: „Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser der volken; bazuin het rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël. „Ik haal hen terug uit het noorden, van het einde der aarde breng ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen. „In dichte drommen keren zij terug. „In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. „Ik voer hen naar stromende beken over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. „Ik ben toch Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
R: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.
De Heer bracht Sions ballingen terug: het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden en juichte elke tong.
Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed; daarom zijn wij zo blij.
Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien zij oogsten met gejuich.
Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer beladen met hun schoven.

Tweede lezing

Hebr. 5, 1-6 Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.
Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters,
Want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden denken als aan die van het hele volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: men moet evenals Aäron door God geroepen worden. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat heeft God gedaan die Hem zei: „Gij zijt mijn zoon, Ik heb u heden verwekt." En elders zegt hij: „Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Evangelie

Mc. 10, 46-52 Rabboeni, maak dat ik zien kan.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was begon hij luidkeels te roepen: „Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!" Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: „Zoon van David, heb medelijden met mij!" Jezus bleef staan en zei: „Roept hem eens hier." Ze riepen de blinde toe: „Heb goede moed! Sta op, Hij roept u."' Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: „Wat wilt ge dat Ik voor u doe?" De blinde antwoordde Hem: „Rabboeni, maak dat ik zien kan!" En Jezus sprak tot hem: „Ga, uw geloof heeft u genezen." Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose