link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten in de parochie

Overzicht van nieuwsberichten waarin een activiteit wordt aangekondigd.


dinsdag 05
mrt
18.00 uur
MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 5 maart - 18.00 uur - Ons Jantje Ommel
De MOV-groep van de pa­ro­chie or­ga­ni­seert in deze Veer­tig­da­gen­heid weer een de Soli­da­ri­teits­maal­tijd. Een goed ini­tia­tief dat verbin­ding en be­trok­ken­heid schept. De opbrengsten gaan naar de projecten die door de MOV-groep wor­den onder­steund.
dinsdag 05
mrt
20.00 uur
Ontdek inspiratie en dialoog bij het ‘Inspiratiecafé’
Dinsdag 5 maart - 20.00 uur - Gemeenschapshuis ’t Kwartier
Op dins­dag 5 maart 2024, van 20.00 en 22.00 uur, bent u van harte uit­ge­no­digd door de Fran­cis­cus­paro­chie voor een boeiende avond vol in­spi­ra­tie en gesprek tij­dens het vierde "In­spi­ra­tie­café". Dit intri­gerende eve­ne­ment biedt een podium voor open­har­tige dialogen en nieuwe inzichten, alles in een gezellige en in­for­mele set­ting.
woensdag 06
mrt
Gebeds- en bijbelstudiegroep
Dinsdag 6 maart
Minimaal eenmaal per maand komt een groep pa­ro­chi­anen samen. We bid­den samen en bespreken de Bijbel­le­zingen van de zon­dag erop. We spreken over wat de lezingen, en in het bij­zon­der het evan­ge­lie, met ons per­soon­lijk doen.
zondag 10
mrt
12.30 uur
‘Om de tafel’ - Lunch en een goed gesprek
Zondag 10 maart - 12.30 uur - kerkstraat 4, Asten
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Elke tweede zon­dag van de maand komt een groepje twinti­gers bij elkaar voor ont­moe­ting, geloofsver­die­ping en gezellig­heid. Ze doen dat ‘Om de tafel’.
zaterdag 06
apr
De parochie gaat naar inspiratiedag Parochievernieuwing
Zaterdag 6 april - Veenendaal
Op 6 april is er in Veenendaal een in­spi­ra­tie­dag voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Paus Fran­cis­cus heeft in een van zijn eerste offi­cië­le do­cu­menten de pa­ro­chies opge­roe­pen om Missio­naire Pa­ro­chies te wor­den. Daar­mee bedoelt de paus pa­ro­chies die bewust zijn van hun chris­te­lijke iden­ti­teit en hun ac­ti­vi­teiten daar ook op afstemmen.
donderdag 30
mei
Verjaardag pastoor Steijaert
Pastoor Steijaert is geboren op 30 mei 1974 en wordt vandaag, 30 mei 2024 50 jaar oud.
donderdag 28
nov
Verjaardag pastor Stefan Schevers
Pastor Stefan Schevers is geboren op 28 no­vem­ber 1975 en wordt Deo Volente op 28 no­vem­ber 2024 49 jaar oud.
zaterdag 26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose