link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvaart, Ziekte & Rouw

Uitvaart, Ziekte & Rouw

Als je tegen­slag hebt in het leven, te maken krijgt met verlies aan ge­zond­heid, verlies van levens­kracht, verlies van partner of vrien­din­nen en vrien­den, wil de pa­ro­chie troost bie­den, de troost van het evan­ge­lie.

Een pas­to­raal gesprek of een biecht­ge­sprek kan dan helend werken. Wil je hierover meer weten of heb je zelf of iemand in je naaste omge­ving behoefte aan zo'n gesprek? Neem contact op

Ook is er de moge­lijk­heid om de zieken­com­mu­nie te ont­van­gen. Meer in­for­ma­tie

Als iemand erns­tig ziek is kan het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving heling en troost bie­den. Dat kan al in een vroeg stadium. Meer in­for­ma­tie

De pa­ro­chie biedt pas­to­rale be­ge­lei­ding aan voor ster­ven­den en naasten. En als iemand gestorven is wil ze op passende wijze het afscheid van de over­le­de­ne ver­zorgen. Meer in­for­ma­tie over alle moge­lijk­he­den van ker­ke­lijke uit­vaart en begrafenis

Ook na een over­lij­den wor­den mensen niet vergeten. Regel­ma­tig wor­den namen van de over­le­de­nen genoemd in de eucha­ris­tie­vie­ringen. Klik hier voor het opgeven van een mis­in­ten­tie

Als nabestaande kan een pas­to­raal gesprek, in­di­vi­dueel of in een groep met anderen, ver­lich­ting bie­den. Neem dan contact met ons op


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose