link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Familie, Gezin & Kerk

Familie, Gezin & Kerk

Doop, Eerste H. Communie en Vormsel

Met het doopsel wordt je kindje opgeno­men in de kerk­ge­meen­schap. Het is het eerste sacra­ment voor de gelo­vi­gen. Daarna volgt de Eerste H. Communie (groep 4 basis­on­der­wijs) en het Vormsel (groep 8 basis­on­der­wijs).

Huwe­lijk

Veruit de meeste mensen – alle tij­den door – gaan de weg van het huwe­lijk. Een grootse roe­ping om als man en vrouw te getuigen van Christus’ liefde voor de Kerk. Midden in de wereld een zicht­baar teken zijn van trouwe liefde in goed en kwade dagen, in alle situaties die het leven kunnen brengen.

Als het aan het paar gegeven is om een gezin te stichten zijn zij de voor­naamste mede­wer­kers aan nieuwe gene­ra­tie, aan de toe­komst ook van de Kerk. In onze complexe leef­we­reld kunnen we op veel vragen stuiten rond huwe­lijk, gezin, relatie. Alle vragen zijn van belang. In het licht van de trouw aan Christus kunnen we tot een ant­woord komen, ook al is dat mis­schien niet zo een­vou­dig.

Ik wil trouwen

Als je echt voor elkaar kiest, in goede en kwade dagen, bij ziekte en ge­zond­heid, wil je dat ook in een huwe­lijks­vie­ring voor God en ge­meen­schap beves­tigen.

Jaar van het Gezin

Jaar van het GezinTijdens een speciaal online eve­ne­ment werd op vrij­dag 19 maart 2021 het Jaar van het Amoris Laetitia Gezin geopend. Dit eve­ne­ment werd geor­ga­ni­seerd door het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en Leven, het Bisdom van Rome en het Pau­se­lijk Theo­lo­gisch Instituut Johannes Paulus II. Het had als titel en thema: ‘de liefde van elke dag’.

Het jaar gewijd aan het gezin werd op 27 de­cem­ber 2020 door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen. Het doel van dit jaar is om de vruchten van de post-synodale apos­to­lische exhor­ta­tie Amoris laetitia ‘te laten rijpen en de Kerk dichter bij families en ge­zin­nen, het afgelopen jaar beproefd door de corona­pan­de­mie, in de hele wereld te brengen.’ Het jaar ein­digde op 26 juni 2022 met de tiende Wereld­bij­een­komst van Ge­zin­nen.

Familie­pas­to­raat

Familie­pas­to­raat is pas­to­raat rond hetgeen zich afspeelt in onze families. Veel thema’s zijn daarbij in het geding: relatie en huwe­lijk, kin­de­ren krijgen, partner en gezin, opvoe­ding, verlies. Dit alles in het licht van het chris­te­lijk geloof en de Rooms Katho­lie­ke Kerk. Ver­ster­king van het familie­pas­to­raat is één van de beleids­pun­ten die Mgr. de Korte formuleert in zijn beleids­plan ‘Samen bouwen in Vertrouwen’.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose