link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geschiedenis

De Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus­ is opgericht op 1 mei 2015 toen de pa­ro­chies van Asten, Heus­den, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord wer­den gefuseerd.

Asten - Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk

GeschiedenisDe Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten is een neogo­tische kerk uit 1899, gewijd aan Maria Pre­sen­ta­tie.

De architect van deze Pre­sen­ta­tie­kerk was Caspar Franssen. Tijdens de bouw was de pa­ro­chie in geld­nood, maar dankzij schen­kingen, waar­on­der een grotere torenhaan door de aannemer C. Mestrum, kwam toch een in­druk­wek­kende kerk tot stand, die is gelegen op de plaats van het oude ge­meen­tehuis.

De kerk heeft een toren van 75 m hoogte, die een carillon van 57 klokken bevat, gegoten door de plaat­se­lijke klokkengieterij Eijsbouts. De zand­ste­nen ingangspartij stelt onder meer de ge­schie­de­nis van Maria Pre­sen­ta­tie voor. Naast tal van neogo­tische kunstvoorwerpen bevat de kerk ook een kost­ba­re staakmadonna uit 1775, een beeld van de heilige Apollonia uit 1525 en een calvarie­groep uit 1480. Het orgel stamt uit 1909 en is vervaar­digd door de Gebroe­ders Franssen te Roermond.

Huub Peters schreef in 2015 het volgende do­cu­ment over de ge­schie­de­nis van de kerk.

Heus­den - Antonius van Padua­kerk

Antonius van Paduakerk te HeusdenDe inwoners van het gehucht Heus­den had­den al lang gehoopt op en gevraagd naar een eigen kerk. Men was er toe over­ge­gaan een “Coöperativen Winkel” op te richten: De grote stuw­kracht was de heer L. Koppens. De baten van deze organi­sa­tie zou­den gebruikt wor­den voor het stichten van een school en kerk.

De school was in sep­tem­ber 1919 gereed geko­men. Vanaf dat moment werd het gemis van een kerk steeds sterker. Met grote vreugde werd op 13 de­cem­ber 1920 de benoe­ming vernomen van pastoor Arnold. Deze kape­laan te Asten werd door de bis­schop van Den Bosch, Mgr. A. Diepen, aan­ge­steld tot bouw­pas­toor van de nieuw op te richten pa­ro­chie Heus­den. Op 12 de­cem­ber 1920 werd de oprich­tings­brief in de kerk te Asten in alle H. Missen, afgelezen.

De titel van de nieuwe kerk wordt de “H. Antonius van Padua”. De schei­ding met de pa­ro­chie Asten: de rivier de Kleine Aa. De kerk kreeg haar plaats naast de R.K. School. Er had­den zich twee architecten aan­ge­bo­den. Het werd Vorstermans uit Oss, die de opdracht kreeg.

Op dins­dag 4 januari 1921 werd be­gon­nen met de werk­zaam­he­den. De boeren zou­den het grond­werk ver­rich­ten. Dit gebeurde met paard en kar. Hier­voor werd Heus­den in 4 wijken ver­deeld, wat een totaal van 61 karren opleverde. Daarna kwam het metsel­werk. Hiermee begon men op maan­dag 7 maart.

Lierop - ‘Koepel­kerk’

Koepelkerk LieropIn de mid­del­eeuwen vorm­den Asten en Lierop samen één pa­ro­chie. De hoofd­kerk stond in Asten. Al vóór 1155 kende Lierop een eigen kerk. De patroon van deze kerk was Sint-Salvator. In 1569 kreeg Lierop een eigen pastoor en werd het ker­ke­lijk in grote mate zelf­stan­dig.

Na de tach­tig­ja­rige oorlog maakte deze streek deel uit van Staats-Brabant. Het werd een wingewest van de Republiek der Zeven Verenigde Neder­lan­den. Het werd de katho­lie­ken verbo­den om in het open­baar gods­dienst­oefe­ningen te hou­den. De kerk werd toegeëigend door de Re­for­ma­tie. In 1650 werd in de Ge­re­for­meer­de Ge­meen­te van Someren en Lierop een predi­kant benoemd. Vanaf 1649 gingen de min­der­broe­ders te Weert ertoe over de inwoners van Someren, Lierop, Asten, Mierlo en andere dorpen uit de omge­ving voor diensten bijeen te roepen op Bolderdijck. In 1651 liet Magdalena van Egmond als vrouwe van de heer­lijk­heid Weert voor hen een een­vou­dige kerk bouwen op de weg van Someren naar Weert.

In 1664 namen de katho­lie­ken op het Achter­broek (hui­dige Kerkenhuis) een schuur­kerk in gebruik. In 1761 gaven de Staten-Generaal toestem­ming tot vernieu­wing en ver­be­te­ring van die schuur­kerk. In 1798 werd de kerk te Lierop ‘genaast’ t.b.v. de katho­lie­ken. Pas in 1821, na ver­bou­wing, betrokken de katho­lie­ken hun oude kerk weer. In 1898 werd deze kerk gesloopt, nadat in 1892 de hui­dige koepel­kerk gereed was geko­men.

Ommel - Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie

Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk te OmmelDe naam Ommel (of Ommelen) komt voor op archief­stukken uit 1400. Dit betekent dat Ommel al ver voor dat jaartal inwoners telde. Rond 1830 bestond de kern van Ommel uit ongeveer 40 bewoonde pan­den, voor het meren­deel boer­derijen.

Tot aan de laatste wereld­oor­log is de bebou­wing nau­we­lijks toe­ge­no­men. Pas na 1960 nam de bebou­wing toe doordat nieuw­bouw werd gepleegd. Ommel was sedert de aanleg van de tramlijn Asten – Brouwhuis – Helmond een bekende halte­plaats in deze verbin­ding. In de tweede wereld­oor­log is ongeveer driekwart van de huizen in de kern van Ommel vernield door beschie­ting. Dat gebeurde in 1944. Bij deze beschie­ting von­den een aantal inwoners de dood. Door de ontplof­fing van een granaat op een schuilkel­der in de Jan van Haven­straat verloren veel ge­zins­le­den van de families Klaus en Michiels het leven.

Ommel is door de eeuwen heen altijd een zeer bekende katho­lie­ke bede­vaart­plaats van Maria geweest en is dat nog altijd. Ieder jaar bezoeken alleen al in de mei­maand meer dan 50.000 mensen het beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind in de kerk. Rond het jaar 1400, zo ver­telt de legende, werd op een wei­paal tussen Asten en Ommel een klein beeldje gevon­den van Onze Lieve Vrouw met Kind.

De vin­der bracht het beeldje naar de pastoor van Asten. Deze zette het beeldje in de kerk. Maar het beeldje wilde helemaal niet in Asten zijn en verliet de kerk toen deze gesloten was. Het beeldje werd terug­ge­von­den op de wei­paal tussen Asten en Ommel, waar het de eerste keer ook al was gevon­den. Het beeldje werd weer terug­ge­bracht naar de kerk van Asten maar verdween opnieuw. Weer bleek het te zijn teruggewandeld naar de wei­paal tussen Asten en Ommel. Dit herhaalde zich enkele keren, zo luidt de legende.

Someren - PaulusKerk

Pauluskerk somerenOp 31 de­cem­ber 1965 werd de Paulus­paro­chie opgericht. De eerste 2½ jaar gingen de pa­ro­chi­anen van de pas opgerichte pa­ro­chie voor de eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag­mor­gen naar de kantine van de Tech­nische school aan de Kanaal­straat. Er was veel improvi­sa­tie aan vooraf­ge­gaan: een altaar op een in elkaar getimmerd podium en rijen stapel­stoelen vorm­den het interieur van de “nood­kerk”. Op de door­de­weekse dagen was de Heilige Mis in de aula van de Paulus­school.

Pastoor Lammers werd door Mgr. Bekkers tot bouw­pas­toor benoemd. Blij was hij met de gast­vrij­heid van de L.T.S. en hij begon en­thou­siast aan de opbouw van zijn pa­ro­chie, samen met vele behulpzame pa­ro­chi­anen. Voor de finan­cie­ring van het kerk­ge­bouw was wel een bijdrage van het Rijk, het Bisdom en de Lambertus­paro­chie be­schik­baar, maar de pa­ro­chi­anen moesten zelf nog 100.000 gul­den bijeen brengen, om de ex­ploi­tatie van het kerk­ge­bouw verant­woord te maken. De Somerense bevol­king bracht via allerlei acties een groot gedeelte van het beno­digde geld bijeen en op 17 sep­tem­ber 1967 werd de eerste steen gelegd.

Pastoor Lammers en architect van Heugten had­den heel uit­voerig samen be­spro­ken hoe de bouw van de nieuwe kerk er uit zou moeten gaan zien. De tijd van de piramide­bouw was volgens hen aan het voor­bij­gaan. De tijd van de kring begon aan te breken. De kring houdt in, dat alle gelo­vi­gen, pries­ters en leden van de geloofs­ge­meen­schap, samen op gelijk­waar­dige basis een kring vormen rond de Vader om wie alles draait. Wel ieder met zijn eigen verant­woor­de­lijk­heid en taak. In de bouw­stijl van onze kerk komt de kringop­bouw van onze kerk­ge­meen­schap dui­de­lijk tot uiting. De stoelen staan in een halve cirkel rond het altaar en de cirkel is rond, wanneer daarachter het kerk­koor staat. De pries­ter zit gewoon bij de gelo­vi­gen, wanneer hij niet bij de leze­naar of het altaar in woord en gebed voorgaat. Op 6 juli 1968 werd de Paulus­kerk plech­tig inge­ze­gend door Mgr. Bluijssen.

Someren - Lambertus­kerk

Lambertuskerk SomerenDe H. Lambertus­kerk in Romaanse stijl werd in 1926 gebouwd door de firma Krekel­berg uit Maasbracht naar een ontwerp van architect Caspar Franssen uit Tegelen, een leer­ling van de bekende bouw­mees­ter Pierre Cuijpers.

De kerk straalt eenvoud en sober­heid uit. Bouw­pas­toor was pastoor P. van Lieshout. In 1943 wer­den de klokken door de Duitsers in beslag geno­men voor het vervaar­digen van granaten. In 1949 wer­den 4 nieuwe klokken gemaakt met de namen: Johannes, Paulus, Jozef en Maria.

in het mid­den­schip zijn gipsen modellen, die de kunste­naar Jan van de Ven uit Den Bosch vóór 1854 maakte voor zijn apos­te­len in het koor van de St. Jan in Den Bosch. Ver­schil­lende inwoners van de provincie­hoofd­stad dien­den de kunste­naar daartoe als model.

De 14 kruis­wegs­ta­ties zijn op doek geschil­derd in 1876 door H.J.P. Jansen uit St. Truijen, België. Op de 14e Statie is een opmer­ke­lijk detail geschil­derd. Pastoor Johannes van den Eijnde (1817-1884) liet zich bij­schil­de­ren in de rechter boven­hoek.

Het Smitsorgel werd in 1857 vervaar­digd door orgel­bouwer Fran­cis­cus Cornelis Smits uit Reek. De orgel­kast is vervaar­digd door de schrijn­wer­kers Smits (geen familie) uit Cuyk en Breuijssen uit Boxmeer.

Het hoofdaltaar uit 1750 is een kunst­werk van eikenhout in barok­stijl en stond voor­heen in de water­staats­kerk op de Postel. Het centrale schil­der­stuk is in 1875 vervaar­digd door B. Weingärtner en is een reproductie van de Transfiguratie van Rafaël. De Ver­heer­lij­king van Christus op de berg Thabor.

Someren-Heide - St. Jozef­kerk

Omstreeks 1920 wordt be­gon­nen met de ontgin­ning van het heide­ge­bied, zui­de­lijk van het dorp Someren.Gaandeweg ves­tigen zich ‘in de heide’ meer bewoners afkoms­tig uit vele delen van het land. Zo ont­staat een kleine ge­meen­schap. Zij ijveren voor een eigen school en kerk. De school start op 2 april 1932 met 2 klassen in een houten gebouw. De pa­ro­chie, toegewijd aan de Heilige Jozef, wordt op 28 ok­to­ber 1935 opgericht. Tot bouw­pas­toor wordt pastoor H. Graat benoemd, een pries­ter van de orde van het H.Hart, die meteen begint met de moei­lijke taak van het bijeen­bren­gen van de beno­digde finan­ciële mid­de­len.

St. Jozefkerk Someren-HeideNa veel dis­cus­sie over de plaats wordt op 7 juli 1936 het bouwen van een nood­kerk met pastorie gegund aan J.Wijnen voor ƒ 5.788,=. Op 21 de­cem­ber 1936 wordt deze houten kerk inge­ze­gend door deken Meijer, waarbij uit elk gezin één persoon is uit­ge­no­digd.

Op 7 sep­tem­ber 1940 komt pater Geboers als helper naar Someren-Heide. Op 10 de­cem­ber 1943 wordt hij hier tot kape­laan benoemd. Hij wordt op 17 de­cem­ber 1946 opge­volgd door pater L. Speckens, die daarna tot 24 au­gus­tus 1966 in de pa­ro­chie werk­zaam is.

Op 12 maart 1949 neemt pastoor Graat afscheid van de pa­ro­chie, van­wege zijn benoe­ming tot directeur aan het Broe­der-juvenaat te Heer. Als op­vol­ger wordt een dag later, 13 maart 1949, pater N.Bos tot pastoor geïnstalleerd. Bij deze in­stal­la­tie belooft Burge­mees­ter Boeren­kamp in zijn toe­spraak elektrisch licht, waterlei­ding en een busverbin­ding voor het dorp. Na ruim tien jaar ijveren voor een nieuwe kerk, legt pastoor Bos op 10 januari 1960 de ‘eerste steen’. Vele karren grond waren vooraf door de pa­ro­chi­anen aange­voerd om de bouw­plaats, die naast de nood­kerk lag, op ‘goed niveau’ te krijgen. De totale kosten van de kerk, gebouwd door aannemers­bedrijf Van Bree, naar ontwerp van architect Geenen, bedroegen ƒ 481.413,36.

Op 21 maart 1961 wordt de kerk geconsa­creerd door Mgr. Bekkers, bis­schop van Den Bosch. Dit is een hoogte­punt in de ge­schie­de­nis van onze pa­ro­chie.Het (uit­ge­stelde) 25 jarig pa­ro­chie­feest wordt uitbun­dig gevierd op 10 sep­tem­ber 1961.Pastoor M.Hendrickx volgt op 8 mei 1966 pastoor Bos op. Na amper een jaar in de pa­ro­chie werk­zaam te zijn geweest, overlijdt hij helaas plot­se­ling op 21 april 1967.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose