link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Licht van Christus

woensdag, 27 maart 2024
Licht van Christus

‘Licht van Christus’ zijn de eerste woor­den die klinken als in de paas­nacht in een volle­dig donkere kerk de paas­kaars is ontstoken. Niet zomaar een lichtje dus, maar het Licht van Christus zelf. Voor het aansteken van de paas­kaars heeft de pries­ter deze gezegend met de eerste letters van de woor­den Alpha en Omega, oorsprong en einde.

Daarna heeft hij vijf wierook­kor­rels aan­ge­bracht op de kaars, ver­wij­zend naar de vijf won­den van Christus. Maar de dood heeft niet het laatste woord en dus verlicht een kleine, kwets­ba­re vlam de gehele donkere ruimte en wordt het licht aan alle gelo­vi­gen doorge­ge­ven als de paas­kaars naar voren wordt gedragen. Wij ont­van­gen daar­mee niet alleen het licht van Christus, we wor­den daar­mee ook uit­ge­no­digd zelf licht­dra­gers te zijn. Dit begin van de Paas­wake mar­keert de derde vie­ring van het Triduüm, van de drie intense dagen die we in de Goede Week beleven: Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag. En eigen­lijk wordt die dagen één doorlopende vie­ring gevierd, ze staan niet los van elkaar. Dat begint met het kruisteken aan het begin van de Witte Donder­dag­vie­ring en ein­digt met de plech­tige zegen aan het einde van de Paas­wake.

Witte Donder­dag

Op Witte Donder­dag vieren we in de avond de in­stel­ling van de eucha­ris­tie. Daar­mee is het een bij­zon­dere dag voor de pries­ters, die Christus in de eucha­ris­tie op een bij­zon­dere manier present mogen stellen. Het evan­ge­lie van die avond stelt de dienst­baar­heid centraal: Jezus die zijn leer­lin­gen de voeten wast en hen vraagt dat ook telkens bij elkaar te willen doen. Zoals Hij ook vraagt zijn maal­tijd te vieren ter ge­dach­te­nis aan Hem, telkens als we als geloofs­ge­meen­schap samen­ko­men.

Goede Vrij­dag

Goede Vrij­dag staat in het teken van het lij­den en de kruis­dood van Jezus. Op veel plaatsen vindt in de mid­dag het bid­den van de kruis­weg plaats en lopen gelo­vi­gen langs de veer­tien staties, die de zware tocht van Jezus naar de berg Golgotha uit­beel­den. In de avond wordt het lij­dens­ver­haal gelezen, bid­den we voor alle noden van Kerk en wereld en vereren we het kruis door knielend of buigend de gestorven Heer tegemoet te gaan. Na deze vie­ring valt er een diepe stilte in de kerk. We noemen het de grafrust en dat blijft zo tot aan het begin van de paas­wake.

Paas­wake

En die paas­wake wordt door de kerk­va­der Au­gus­ti­nus al in 209 de ‘moe­der van alle heilige nacht­waken’ genoemd. Het is daar­mee het kloppend hart van het li­tur­gisch leven. Het is een lange vie­ring, maar zo rijk aan symboliek, dat je er als gelo­vi­ge echt de tijd voor moet nemen.

Vanaf de Mid­del­eeuwen werd de paas­wake steeds vroe­ger gevierd, om uit­ein­delijk op de zater­dag­mor­gen te belan­den. Paus Pius XII luidde in 1951 een gron­dige li­tur­gische vernieu­wing in, die juist met de her­vor­ming van de paas­wake begon. De vie­ring kreeg weer haar oor­spron­ke­lijke plaats na zonson­dergang.

Wij ont­van­gen niet alleen het licht van Christus,
we wor­den ook uit­ge­no­digd zelf licht­dra­gers te zijn

Na de aan­kon­di­ging van het paas­feest door de paasjubelzang, wordt de Schrift geopend en over­we­gen we in negen lezingen de heilsge­schie­de­nis van God met zijn mensen. Te beginnen met het schep­pings­ver­haal en ein­digend met het evan­ge­lie van Pasen. Om pas­to­rale redenen kan voor min­der lezingen wor­den gekozen, maar er zijn er toch altijd vijf, waar­van drie uit het Oude Testa­ment, verplicht.

Ver­vol­gens wor­den de heiligen aan­ge­roe­pen als voor­be­rei­ding op de wij­ding van het nieuwe doop­wa­ter en de feite­lijke doop van kin­de­ren en vol­was­se­nen. Degenen die al gedoopt zijn, hernieuwen hun doop­be­lof­ten en wor­den be­spren­keld met het pas gewijde water. Overigens bidt de pries­ter een prach­tig gebed om het water te wij­den, en doopt de paas­kaars er drie keer in om het water als het ware te ‘bevruchten’. Net als het licht van de paas­kaars niet zomaar licht is, zo is ook het gewijde water niet zomaar water, maar de bron van het nieuwe leven, waar­van alle gedoopten deel uitmaken. Tenslotte vieren wij als hoogte­punt de eucha­ris­tie, waarin we niet alleen het kruisoffer, maar ook de verrezen Heer in ons mid­den vieren.

Vier het hele feest

Voor zover het lukt zou het mooi zijn het hele paas­tri­duüm, van Witte Donder­dag tot en met de Paas­wake, mee te vieren. Pasen kan anders wat ‘rauw op je dak vallen.’ Zeker als de context niet gekend wordt van de dagen, die er aan vooraf gaan. Het gaat name­lijk niet zoals met Kerst­mis om dat lieve kind en de teder­heid van het hart, maar om een volwassen man, die te maken krijgt met de rauw­heid van het leven, met jaloezie en niet begrepen wor­den, met strijd en in de steek gelaten wor­den, met lij­den en dood. Maar door dit alles heen ook met opnieuw mogen opstaan en het nieuwe leven mogen omarmen. Want Pasen wordt pas een blijde bood­schap als we ook zelf in dat doorlopende verhaal van God met ons mensen durven stappen.

Zalig Pasen

Het zijn rijke en ind­ringende dagen, die ons uit­ein­delijk laten horen: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen.’ God mar­keert daar­mee de ge­schie­de­nis van zijn menswor­ding opnieuw. En nu de­fi­ni­tief. Hij maakt ons daar­mee tot kin­de­ren van de hoop, die mogen weten dat het na Goede Vrij­dag ook telkens opnieuw Pasen zal wor­den.

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018DankbaarheidParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose