link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pater voor journalisten

zaterdag, 5 februari 2022
Pater voor journalisten

Vorig jaar maakte het Vati­caan bekend dat de karmeliet Titus Brandsma heilig zal wor­den verklaard. Het wachten is op de concrete datum. Zijn heilig­ver­kla­ring zal in ons land groots wor­den gevierd. Niet alleen door de karmelieten maar ook in meer­dere bis­dom­men.

Zeker in mijn voor­ma­lige bisdom Gro­nin­gen Leeu­war­den waar pater Titus werd geboren maar ook in mijn hui­dige bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Pater Titus woonde immers lange tijd in Oss en was als professor verbon­den aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit van Nijmegen, de hui­dige Radbouduni­ver­si­teit.

Vrije pers

Al vroeg doorzag Titus Brandsma het grote gevaar van het natio­naalso­cia­lis­me. Tegen­over het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s verde­digde hij, vanuit het evan­ge­lie van Christus, het recht van het zwakke en de waar­dig­heid van iedere mens als schepsel van God. Voor pater Titus vormde het nazisme een vorm van nieuwe hei­dendom. In mei 1940 werd ons land door de Duitsers overrom­peld en begon een lang­zaam maar zeker proces van gelijkschakeling. De bezetter wilde greep krijgen op de media. In samen­spraak met de Utrechtse aarts­bis­schop de Jong trok pater Titus langs de redacties van de katho­lie­ke media om zo te zorgen dat natio­naal- socialis­tische pro­pa­gan­da werd geweerd. Zo werd Titus Brandsma een ferme verde­diger van de katho­lie­ke media en de pers­vrij­heid in het alge­meen tegen­over de Duitse bezetter. Pater Titus werd daar­mee een be­lang­rijk katho­liek verzetsman. Toen de Duitsers hem arres­teer­den besefte hij dat hij in doods­ge­vaar was. Hij wist van zijn zwakke ge­zond­heid zodat hij in een con­cen­tratie­kamp weinig kans had te overleven. Na een inner­lijke strijd kwam er overgave en in Dachau wist hij andere ge­van­ge­nen te bemoe­digen.

Censuur

Ook vandaag wordt in tal van lan­den de pers­vrij­heid ingeperkt en wor­den de mensen­rechten met voeten getre­den. Recent kwam uit Rusland het bericht dat de mensen­rechten­be­we­ging Memorial de mond is gesnoerd. De wanda­den van Stalin mogen niet wor­den genoemd. Het zou Russen beroven van hun nationale trots. De duistere kant van de recente ge­schie­de­nis mag niet aan het licht komen omdat dat niet past in de nationalis­tische koers van de hui­dige macht­heb­bers. Het hui­dige Russische regime wil de diepe won­den van de Stalinterreur niet ver­werken en genezen maar de ge­schie­de­nis ontkennen en her­schrij­ven.

Nepnieuws

Niet alleen in dictaturen als Rusland staat de vrij­heid van meningsui­ting en waar­heidsvin­ding onder zware druk. In steeds meer westerse lan­den zijn er ont­wik­ke­lingen die grote zorgen geven. Mis­schien nog wel het meest in de Verenigde Staten van Amerika. De voor­ma­lige presi­dent blijft tot op de dag van vandaag herhalen dat de verkie­zingen gestolen zijn. En genoeg media zijn bereid om die bood­schap te ver­sprei­den. In heel veel lan­den, helaas ook Neder­land, is er veel nepnieuws als het gaat om het coronavaccin. De meest vreemde theorieën wor­den verspreid en een deel van het volk slikt het als zoete koek. Juist in onze dagen dragen jour­na­listen in het bij­zon­der en de media in het alge­meen een grote verant­woor­de­lijk­heid voor de kwali­teit van het debat over de grote maat­schap­pe­lijke thema’s.

Erflater

Voor mij is pater Titus een be­lang­rijke erflater. De grote katho­lie­ke noties van men­se­lijke waar­dig­heid, soli­da­ri­teit en de inzet voor het alge­meen wel­zijn bepaal­den zijn leven. Bin­nen­kort gaan wij de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma uit­ge­breid vieren. Gelo­vi­ge jour­na­listen hebben in pater Titus een patroon­hei­lige die hen kan sti­mu­leren om secuur en gewetens­vol hun werk te doen. Maar ook voor seculiere jour­na­listen kan hij een voor­beeld zijn van moed en waar­heids­liefde, ook in moei­lijke maat­schap­pe­lijke omstan­dig­he­den.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

overzicht van bijdragen:
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021ExodusParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose