link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor

donderdag, 12 november 2020
foto: Cottonbro / Pexels.com
Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor

Rond nieuwe benoe­mingen van pries­ters klinkt in de regel geklaag. Waarom wor­den pries­ters eigen­lijk van tijd tot tijd overge­plaatst? Welke dilemma’s spelen hierbij, en wat kunnen we hierin leren van andere delen van de Wereld­kerk?

Voor veel kin­de­ren betekent het nieuwe school­jaar een overgang naar een nieuwe groep en een nieuwe leer­kracht. Dat is spannend. In Neder­land begon op 1 sep­tem­ber ook het nieuwe pas­to­rale jaar – niet zel­den met een pastoors­wis­se­ling. Worden onze tradities in de pa­ro­chie voort­ge­zet? Komt er een nieuw elan? Dat zijn vragen die leven bij vele betrokken katho­lie­ken.

Fusies en slui­tingen

Men spreekt – soms ten onrechte – over pries­ter­te­kort. Wie de ge­mid­del­de leef­tijd van onze kerk­gan­gers en de vitali­teit van onze geloofs­ge­meen­schappen bekijkt, kan niet anders con­clu­deren dan dat er vooral een tekort aan gelo­vi­gen is. Het betekent dat pa­ro­chies zullen moeten samen­wer­ken en vaak ook fuseren; en dat het onvermij­de­lijk is om kerk­ge­bouwen te sluiten, , hoe pijn­lijk dat ook is.

Onmis­baar

Een pa­ro­chie heeft een pries­ter nodig als be­die­naar van de sacra­menten, in het bij­zon­der de Eucha­ris­tie, en tevens als lei­der van de missio­naire ge­meen­schap, want Christus leidt zijn Kerk. Om die formele reden is een pries­ter als pastoor voor­zit­ter van het kerk­bestuur, ook al is het ver­stan­dig om veel zaken te dele­geren.

Gelo­vi­ge en ge­kwa­li­fi­ceerde leken­me­de­werkers dragen de Kerk en zijn onmis­baar, maar vaak zijn ze ook nogal schaars. Bovendien moet het ook een beetje ‘klikken’ tussen de pastoor, zijn naaste mede­wer­kers en de pa­ro­chie: enige accep­ta­tie en waar­de­ring door de oprecht ker­ke­lijk betrokken pa­ro­chi­anen, enige arbeidsvreugde voor de pries­ter.

Heilig, hel­der en harte­lijk

In de regel blijkt een pa­ro­chie juist dan toe­komst te hebben – en jon­ge­ren te kunnen boeien – wanneer ze voldoet aan drie criteria:

  1. Heilig

    Een mooi en waar­dig gebouw, een sacrale en stijl­volle li­tur­gie, momenten van stilte en aanbid­ding.
  2. Helder

    Ver­kon­di­ging en catechese die bijbels en kerk­ge­trouw zijn: dat betreft de preek, de kin­der­neven­dienst, de sacra­mentenvoor­be­rei­ding en een gevarieerd vor­mingsaanbod.
  3. Harte­lijk

    Frequente ont­moe­tingen in de pa­ro­chie­zaal, met lekkere koffie en voldoende kin­derspeel­goed, gevarieerde ont­moe­tings­mo­menten voor alle leeftij­den; kortom, voor­waar­den voor een ‘net­werk-Kerk’, een onmis­baar contact met ‘soort­ge­no­ten’. Dat is het ideaal.

Paus Fran­cis­cus schreef in au­gus­tus 2019 een mooie brief voor de 160e geboorte­dag van Jean-Marie Vianney, de heilige pastoor van Ars en patroon van de pries­ters. We lezen daarin: “Wat mooi wanneer een bejaarde pries­ter zich omgeven weet en bezoek ont­vangt van mensen die nu volwassen zijn, die hij als kind heeft gedoopt; en die in dank­baar­heid hem hun gezin komen laten zien.”

Gees­te­lijk vader­schap van de pries­ter

Menig pries­ter zal deze tekst appreciëren, maar hem ook wat roman­tisch vin­den. De pastoor die een kwart eeuw of lan­ger in een pa­ro­chie blijft en de mensen begeleidt van de wieg tot het graf, lijkt nagenoeg verle­den tijd. Wel wor­den er vanuit jon­ge­ren­acti­vi­teiten en ‘bewe­gingen’ gelukkig soms langlopende contacten met pries­ters en met elkaar geculti­veerd– ook al is de pries­ter in kwestie al lang overge­plaatst. De paus ver­woordt hier iets wezen­lijks over het ‘gees­te­lijk vader­schap’ van de pries­ter.

Heel ver­schil­lende belangen

Ie­der­een beseft dat er rond de pries­ter­lijke bedie­ning in onze pa­ro­chies heel ver­schil­lende belangen met elkaar concurreren. Een bis­schop heeft de zware verant­woor­de­lijk­heid om, verspreid over zijn hele bisdom, adequate ziel­zorg voor oud en jong te garan­de­ren. De structuur van regionale pa­ro­chies met een eigen kerk­ge­bouw gaat vooral terug op een plat­te­landssamen­le­ving, terwijl steeds meer mensen in ste­den zijn gaan wonen. Bovendien kiezen prak­ti­se­rende katho­lie­ken te­gen­woor­dig vaak de pa­ro­chie van hun voor­keur, die lang niet altijd de kerk in hun wijk of dorp is.

Geklaag over benoe­mingen

Fusie­paro­chies zijn om­vang­rijk en kennen vaak heel ver­schil­lende ‘bloed­groepen’, wat sympathiek kan zijn. Maar het is moei­lijk om daaraan op pret­tige en overtuigende wijze lei­ding te geven. Veel pries­ters missen manage­mentkwali­teiten – dat is geen gebrek vanuit hun oplei­ding, het is een taak die velen niet beoog­den toen zij ervoor kozen om pries­ter te wor­den. Kortom, er is veel geklaag rond nieuwe benoe­mingen.

De bis­schop beschikt van zijn kant over een heel beperkt aantal be­schik­baar pries­ters. Het ker­ke­lijk wet­boek zegt: “Een pastoor dient stabili­teit te bezitten en dient derhalve voor onbe­paalde tijd benoemd te wor­den” (CIC 522). Het voegt daaraan toe dat er omstan­dig­he­den kunnen zijn waardoor die tijd beperkt mag wor­den.

Werken in een team is niet iedere pries­ter op het lijf ge­schre­ven. Talenten en zwak­he­den zijn ver­schil­lend. Som­mi­ge pries­ters willen graag in een kleine ge­meen­schap met anderen wonen, bid­den en eten, anderen schrikt dit juist af.

Veilige basis

Een harmo­nisch pries­ter­lijk ge­meen­schapsleven en een ontspannen contact met ge­zin­nen blijkt in de regel een veilige basis te zijn voor een even­wich­tige bele­ving van het celi­baat, in een maat­schap­pij waar ver­war­ring in relaties hoogtij viert en veel psy­chi­sche schade aanricht.

Een pries­ter die echt pas­to­raal nabij is en manage­mentcapaci­teiten heeft, dat alles verenigd in één persoon: het lijkt een utopie, waardoor pries­ters over­vraagd wor­den. Zo’n pries­ter heeft ge­hoor­zaam­heid aan zijn bis­schop beloofd, maar overspannen pastores zijn moei­lijk inzet­baar en missen zelf arbeidsvreugde, wat niet het doel van hun roe­ping mag zijn. Ie­der­een ziet: de dilemma’s zijn talrijk.

De wereld­kerk als toetssteen

Iedere pa­ro­chie, klein of groot, heeft een eigen traditie, elk bisdom heeft zijn spe­ci­fie­ke ge­schie­de­nis. Ondanks veel media­con­tacten zijn Noord en Zuid in de Neder­landse Kerk sterk on­der­schei­den. Toch is het goed om de span­ningsvel­den in het oog te hou­den en de wereld­kerk toetssteen te laten zijn voor ons eigen katho­lie­ke leven.

+ Mgr. Joris Schröder
Katho­liek Nieuws­blad, 13 ok­to­ber 2020

overzicht van bijdragen:
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021ExodusParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose