link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging ouders communicanten

gepubliceerd: woensdag, 27 september 2017
Uitnodiging ouders communicanten

Op zon­dag 27 mei 2018 zal er in onze Maria Pre­sen­ta­tie­kerk een fees­te­lij­ke vie­ring zijn waarin kin­de­ren van groep 4 of in de leef­tijd van groep 4 hun Eerste Heilige Communie kunnen ont­van­gen.

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daar­mee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in de kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed her­in­ne­ren. De kin­de­ren zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelf­stan­dige plaats innemen.

Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren. Wij vieren de Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leer­lin­gen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn ge­dach­te­nis’. Als wij nu de Eucha­ris­tie vieren, wor­den we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.

Wij ont­van­gen deze communie als gave van God. Communie betekent let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kin­de­ren voor de eerste keer fees­te­lijk deel aan deze maal­tijd van Jezus Christus.

Wat houdt de Eerste Heilige Communie in?

Mis­schien wilt u eerst wel weten wat de Eerste Heilige Communie ook al weer inhoudt? Hier­on­der proberen we het op een voor u en uw kind be­grij­pe­lijke manier uit te leggen:

Door het ont­van­gen van je Communie hoor je helemaal bij de kerk. Je mag met de grote mensen "aan tafel" gaan. Het is een familie-maal. De familie, dat is de kerk. De eerste keer dat je ter communie gaat wordt in de kerk gevierd als een groot feest. Ie­der­een zal blij met jullie zijn. Vanaf dat moment mag je mee doen met het delen van het Heilig brood. We noemen dat brood "het lichaam van Christus".

Als je mee doet aan het project dan gaan we je stapje voor stapje uitleggen hoe dat zit. Beetje bij beetje zul je gaan begrijpen hoe in de communie Jezus dicht bij je komt.

Voor­be­rei­ding

De voor­be­rei­ding voor de Eerste Heilige Communie is daar­mee een zaak voor ouders en kin­de­ren samen. De coördinatie is in han­den van de be­ge­lei­dings­groep Eerste Heilige Communie. Vanzelf­spre­kend zijn de ouders ook betrokken bij de ac­ti­vi­teiten voor de kin­de­ren. U ziet, alleen red­den wij het niet, communie­feest wordt zo een feest voor en met zijn allen.

Wij gaan beginnen met een eerste algemene in­for­ma­tie avond op Maan­dag 30 ok­to­ber om 20.00 uur bij de Paters. Ingang Wilhelmina­straat; links van het klooster het pad op. Aan de rechter­kant is de grote zaal.

Daar ver­tellen wij over de inhou­de­lijke en de prak­tische gang van zaken rond de Eerste Heilige Communie. Het is van belang dat u deze avond komt.

Als uw kind de Eerste Heilige Communie wil ont­van­gen maar nog niet gedoopt is; wilt u dan zo spoe­dig moge­lijk contact opnemen met de pastoor!

Data

Hier volgen alvast enkele data. Noteert u ze a.u.b. alvast in uw agenda.

dag datum tijd
Vrij­dag 8 de­cem­ber van 13.00 - 14.30 uur (inclusief lunch)
Vrij­dag 12 januari van 14.00 - 15.30 uur
Vrij­dag 23 februari van 14.00 - 15.50 uur
Vrij­dag 23 maart van 14.00 - 15.50 uur
Vrij­dag 13 april van 14.00 - 15.50 uur
Vrij­dag 25 mei van 14.00 - 15.30 uur (generale repe­ti­tie)

Wij willen graag bij iedere bij­een­komst hulp van ouders. Tijdens de in­for­ma­tie avond ligt er een lijst waarop u kunt in­schrij­ven . Wij ver­wach­ten dat u zich voor minimaal 4 mid­da­gen inschrijft. ( vergeet dus niet uw agenda mee te brengen naar de in­for­ma­tie avond)

Vie­rin­gen

De vie­rin­gen in de kerk zijn:

datum tijd bij­een­komst
2 de­cem­ber 2017 18.30 uur Sin­ter­klaas­vie­ring
24 de­cem­ber 2017 17.00 uur Kerst­mis gezins­vie­ring
24 maart 2018 18.30 uur Palmpasen
29 maart 2018 18.30 uur Witte Donder­dag/ pre­sen­ta­tie­vie­ring
27 mei 2018 11.00 uur Eerste Communie (bij meer dan 30 kin­de­ren ook om 13.00 uur)
9 juni 2018 18.30 uur dankjewel-vie­ring en uitgifte foto’s

Details

De onkosten voor de eerste Communie bedragen € 60,-. Gelieve contant te betalen bij de in­schrij­ving.

Er is een moge­lijk­heid om tij­dens de vie­ring te bid­den voor uw intenties. Deze bedragen € 10,- per intentie en zijn op te geven via het pa­ro­chie­secre­ta­riaat.

In­for­ma­tie

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de on­der­staan­de leden van de be­ge­lei­dings­groep.

naam tele­foon
Susanne Caron 06 - 555 66 900
Anjo Vlemmix 06 - 30 40 69 54
Diana Jongen 06 - 51 803 704
Marieke van Bussel 06 - 300 160 44
Pascal Maas 06 - 430 51 393

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose