link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Van conflict naar gemeenschap

Oecumenische gespreksavonden

gepubliceerd: vrijdag, 20 oktober 2017

Op 31 ok­to­ber 2017 is het precies 500 jaar gele­den dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de toegangsdeur van de kerk in Witten­berg spijkerde. Hij wilde een dis­cus­sie ont­ke­tenen over wat er in zijn ogen mis was aan de leer en de praktijken van de kerk van zijn tijd. Zijn actie bleek het begin te zijn van een bewe­ging door heel Europa heen van mensen die zich “pro­tes­tan­ten” gingen noemen.

Sinds die tijd geven Rooms-katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten op ver­schil­lende manieren vorm en inhoud aan het chris­te­lijk geloof. En ze had­den het niet ge­mak­ke­lijk met elkaar. Zij woon­den soms naast elkaar maar leef­den in ver­schil­lende werel­den, er was sprake van verkette­ring en beschul­diging, afstand en (voor)oor­de­len over en weer. Ook in onze dorpen. En zelfs al wist men het fijne niet van het geloof van de ander, toch gold: “onbekend maakt onbemind”.

De laatste decennia is hier lang­zaam ver­an­de­ring in geko­men. Met als mooi gevolg dat er dit najaar een oecu­me­nische gespreks­groep start voor katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten om zich samen te verdiepen in de verschillen én over­een­kom­sten tussen beide chris­te­lijke tradities.

Het mag een unicum heten in de ge­schie­de­nis dat dit moge­lijk is!

Data en thema’s

Er staan 4 gespreks­avon­den op het pro­gram­ma, met ieder een eigen thema:

  • Katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten, hoe hebben wij geleerd naar de ander te kijken? Wat weten we van elkaars geloof?
  • Waar maakte Luther zich nou precies sterk voor?
  • “Zo zijn onze manieren”: over de verschillen tussen pro­tes­tants en katho­liek
  • Ge­za­men­lijk her­denken en vieren wat 500 jaar katho­liek én pro­tes­tant heeft opgeleverd.

Op alle avon­den is er een inlei­ding, zijn er gesprekken in groepen en is er een ge­za­men­lijke afslui­ting in de kerk/kapel. We hopen zo de inmiddels gegroeide traditie van waarde­volle oecu­me­nische contacten voort te zetten en een nieuwe impuls te geven.

Details

data: woens­dag­avond 8, 15, 22, en 29 no­vem­ber 2017
tijd: 20.00 - 22.00 uur, De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur
plaats: 8 en 15 no­vem­ber in het Paters­kloos­ter te Asten
22 en 29 no­vem­ber in het ge­meen­te­cen­trum van de Pro­tes­tantse kerk te Someren
lei­ding: ds Eline van Iperen, pater Rein van Langen, Jack Swaanen (theoloog en docent Varendonck college)
kosten: voor de koffie hopen wij op een kleine bijdrage
opgave: tot 1 no­vem­ber bij: ds Eline van Iperen
tel 0493 - 471474
email: baseline.she@upcmail.nl

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose