link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Herstelplan processiepark Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2017
Herstelplan processiepark Ommel

De in­span­ningen om ons pro­ces­sie­park Mariaoord op te knappen en klaar voor de toe­komst te maken zijn mis­schien niet voor ie­der­een waarneem­baar, maar ze wor­den wel dege­lijk gedaan. En niet zo’n klein beetje ook. Onge­twij­feld hebben passanten van het park gemerkt dat bij de kerk een groot affiche is ver­sche­nen waarop de plannen nader wor­den uit­ge­legd voor ie­der­een die het in­te­res­seert.

Uw steun is meer dan welkom!

Die in­for­ma­tie hangt er sinds het begin van de mei­maand. Bewust, omdat de project­groep achter het herstel­plan ook de vaste bede­vaart­gan­gers op de hoogte wilde brengen en alvast hun sympathie wil opwekken voor de hele operatie. Die zal niet goedkoop zijn en voor een deel ook af­han­ke­lijk van giften; daarom zijn kaarten uitge­deeld met daarop in het kort onze plannen en een reke­ning­num­mer voor eventuele bijdragen. Giften zijn na­tuur­lijk te allen tijde van harte welkom:

  • NL79 RABO 0318 0143 94
    t.n.v. Herinrich­ting Pro­ces­sie­park Ommel

Speciale web­si­te

Ook is sinds enige tijd een web­si­te in de lucht die helemaal gewijd is aan het herstel van Mariaoord. De site is aangehaakt bij die van de dorpsraad en prach­tig ingericht en vormge­ge­ven door Piet van Herk. Alle nieuwtjes over het pro­ces­sie­park lan­den voor­taan daar, bij­voor­beeld over de in­schrij­ving voor de Brabantse Erfgoed­prijs waar ons plan helaas niet doordrong tot de laatste selectie. Je vindt er ook allerlei foto’s en ach­ter­grondin­for­ma­tie, zoals een prach­tig flora- en fauna­over­zicht of het lezens­waar­dige, his­to­rische verhaal van Frans Martens. Neus er maar eens rond.

Rijks­mo­nu­menten­zorg

Wat is de actuele stand van zaken? Om te beginnen is er be­lang­rijk nieuws binnen­ge­ko­men vanuit Rijks­mo­nu­menten­zorg. Niet alleen de calvarie­berg, grot en kapel­le­tjes vallen onder de monu­mentale bescher­ming, die gaat ook gel­den voor het deel van het park, het groen zeg maar, waar dat alles staat. Althans, dat is ons in­for­meel meege­deeld, de de­fi­ni­tieve bevesti­ging moet nog binnen­ko­men. Wat daar­van precies de gevolgen zijn en fi­nan­ciële voor­de­len (subsidie), moet nog op een rij wor­den gezet maar het betekent in elk geval dat streng op het herstel zal wor­den toegezien. Monu­menten­zorg subsidieert on­der­houd onder voor­waar­den, denk dan aan reparatie en ver­van­ging van onder­de­len, maar géén renovatie, dus al dan niet gedeelte­lijke vernieu­wing.

Partners

Inmiddels zijn ook met diverse be­lang­rijke ‘partners’ zoals ge­meen­te, provincie en steun­fondsen contacten gelegd. Het voltallige college van burge­mees­ter en weth­ou­ders met partners bracht recent voor het zomerreces een bezoek aan Ommel om door leden van de project­groep bijge­praat en door het park rondgeleid te wor­den. Het is aan het college dui­de­lijk gemaakt dat de ini­tia­tiefnemers zeker op de steun van de ge­meen­te rekenen om de droom van Wim Lover­bosch wer­ke­lijk­heid te maken. Ook de hulp van het kerk­bestuur is onmis­baar. Het kerk­bestuur houdt in de persoon van bestuurslid Wim Jaspers nauw contact met de project­groep.

Werk­groepen

Ook zijn er kleinere werk­groepen geformeerd die onder­de­len uit het plan ver­der uit­werken. Denk daarbij aan de invulling van de achterweide, de herbestra­ting van het plein voor de kerk, de buiten­kerk, de fi­nan­ciële kant, de pr en sponso­ring, etc. Al die losse delen wor­den tot een groot do­cu­ment – bidbook - samen­ge­voegd waar­mee we later dit jaar de boer willen opgaan. Als we forse bijdragen uit fondsen verlangen, zullen we met een goed doortimmerd verhaal moeten komen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Kerk in Nood

Inte­res­sant zijn de gesprekken met Kerk in Nood over een samen­wer­king. Daarbij krijgt het gena­dige en vreedzame karakter van het park ook een concrete, eigen­tijdse invulling. De gedachte gaat uit naar een soort per­ma­nente expositie­moge­lijk­heid in het park. Die ten­toon­stel­ling kan wel steeds wisselen van inhoud en aan­slui­ten bij de actuali­teit.

De stich­ting Kerk in Nood poogt in navol­ging van ‘spekpater’ Werenfried van Straaten hulp te bie­den aan de kerken en chris­te­nen die in de wereld wor­den bedreigd. Kerk in Nood wil in het Ommelse park verhalen laten zien van plekken elders in de wereld waar geen vrede is, waar chris­te­nen wor­den onderdrukt of juist door moslims wor­den beschermd. Die verhalen zou­den op in­for­ma­tie­zuilen op bij­voor­beeld de achterweide kunnen wor­den getoond. Maar het is ook denk­baar om met Pasen de kruis­wegs­ta­tie te lopen in het park en dan be­ge­lei­dende actuele teksten via een app op de tele­foon te horen of in de zomer een toneel­voor­stel­ling of rond Kerst­mis een vredes­eve­ne­ment in de buiten­kerk te hou­den. De stich­ting beschikt over flink wat mid­de­len hier­voor, maar de ideeën en uit­voe­ring moeten deels ook van mensen uit Ommel en omge­ving komen.

On­der­houd en beheer

Een van de zaken die ook steeds in de overleggen terug­keert, is het on­der­houd en beheer van het opgeknapte park in de toe­komst. Gelukkig zijn er al enkele trouwe vrij­wil­li­gers die zorgen dat het park er onder de gegeven omstan­dig­he­den netjes bij ligt maar meer handjes maken het werk lichter. Het zou ook goed zijn als de jonge gene­ra­tie Ommelnaren zich op een of ander moment aan­slui­ten en mee verant­woor­de­lijk­heid voor het geheel willen dragen. Fijn zijn de reacties en mede­wer­king die we nu al vanuit het dorp krijgen. Het hele plan is een kwestie van de lange adem maar wat goed is of goed wordt, heeft tijd nodig. Dat weten we in Ommel al heel lang.

(tekst over­ge­no­men van de nieuws­brief en is ge­schre­ven door Mario Bouwmans)

Video

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose