link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ZiekentriduŁm

Dinsdag 5 t/m donderdag 7 september - Someren

gepubliceerd: zondag, 18 juni 2017
ZiekentriduŁm

Jaar­lijks wordt door de werk­groep, in nauwe samen­wer­king met alle vrouwen­ver­eni­gingen in Groot Someren, het Ziekentriduüm geor­ga­ni­seerd.

Het Ziekentriduüm heeft als doel, dat langdurig zieken, ge­han­di­capten en eenzame mensen uit heel Someren anderen kunnen ont­moe­ten. Er is gelegen­heid tot be­zin­ning, maar ook voor gezellig ontspannen, genieten van toneel, muziek en dans, dat wordt gebo­den door o.a. vereni­gingen, koren en artiesten.

Fi­nan­ciën

Aan alle organi­sa­ties hangt een fi­nan­cieel plaatje, zo ook aan het Ziekentriduüm. Het Ziekentriduüm ont­vangt haar gel­den door de Goede Doelen week en door giften van de Stich­ting Dr. Eijnatten en van enkele bedrijven en in­stel­lingen. Verder draagt de Somerense horeca bij aan het ver­zorgen van de maaltij­den die tij­dens de triduümdagen aangebo­den wor­den. Draagt u het Ziekentriduüm een warm hart toe? Uw gift is van harte welkom! U kunt ook via de bank uw bijdrage overmaken op IBAN reke­ning­num­mer: NL74 RABO 0148 0119 93 Rabo­bank Someren t.n.v. Ziekentriduüm. Bij voor­baat onze harte­lijk dank!

Dins­dag 5 t/m don­der­dag 7 sep­tem­ber

Het Ziekentriduüm wordt dit jaar gehou­den in Sociaal Cultureel Centrum ‘De Ruchte’ in Someren, op dins­dag 5, woens­dag 6 en don­der­dag 7 sep­tem­ber, aan­vang: 10.00 uur. Tijdens het Ziekentriduüm zijn ver­zorgen­den aanwe­zig die kunnen onder­steunen, indien nodig, bij toiletgang en derge­lijke.

Aanmel­den en meer info

Hebt u ook in­te­res­se om mee te doen en hebt u zich nog niet aangemeld? Meldt u aan per tele­foon:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose