link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koninklijke hulde voor parochievrijwilligers

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2017

Twee van onze trouwste pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers zijn vandaag verrast met een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding: Hans Eijsbouts en Rieky Kuijpers-Heesakkers. Wij wensen Hans en Rieky van harte proficiat met deze ver­diende eer.

Hans Eijsbouts

Hans Eijsbouts (77) uit Asten heeft op woens­dag 26 april de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ont­van­gen.

Burge­mees­ter Vos verraste Hans met het lintje in het Elkeliek­zie­ken­huis in Helmond, waar Hans sinds zon­dag 23 april verblijft.

Hans is zich vanaf 1986 gaan inzetten voor Ommel en vanaf 2000 tevens voor Asten. Al der­tig jaar is hij actief lid van Muziek­ver­eni­ging Sancta Maria, een grote vereni­ging in de kleine dorps­ge­meen­schap van Ommel. Dit vrij­wil­li­gers­werk heeft hij vanaf 2005 weer opgepakt en doet dit nog steeds met veel inzet.

Een opsom­ming van zijn ver­diensten:

Sinds 1986: Vrij­wil­li­ger bij Muziek­ver­eni­ging Sancta Maria. Hans verleent ver­schil­lende hand- en span­diensten bij de diversen projecten, het hele jaar door. Van 1989 tot 2005 is hij zes­tien jaar voor­zit­ter van de vereni­ging geweest waar hij bekend stond om zijn handelsgeest. Alles werd door Hans tot in de puntjes gere­geld en dit zorgde mede voor een stabiele fi­nan­ciële situatie. Daar­naast haalt Hans al 28 jaar bijna weke­lijks oud papier en oud ijzer op bij een aantal vaste adressen.

Sinds 1986: Trouwe vrij­wil­li­ger voor de pa­ro­chie H. Fran­cis­cus Asten-Someren waar hij momenteel coördinator van het collectanten­col­lege is. Verder is Hans ver­keers­rege­laar in de mei­maand, assis­teert hij bij het uitreiken van de heilige communie, is coördinator van de uit­vaart­assis­tenten en assis­teert bij uit­vaartplech­tig­he­den en bij­zon­dere diensten als acoliet. Tevens is hij al der­tig jaar beheer­der van het paro­chie­kerkhof in Ommel en contact­persoon bij het uitzoeken van een graf door fami­lie­le­den.

2000-2006 en 2015-heden: Vrij­wil­li­ger bij Bridge­club ABC De Peel. Momenteel dupli­ceert hij spellen, valt in op club­avon­den als vrij­wil­li­ger en kijkt hij op reguliere basis de kaartspellen na en ver­vangt deze daar waar nodig. Tevens schrijft hij het voor­woord in het club­blad. Ook hier stroomde hij na een aantal jaren door naar een bestuurs­func­tie. Van 2006 tot vorig jaar 2015 was hij voor­zit­ter. Hans Eijsbouts maakte zich continu sterk voor het behoud en wel en wee van de vereni­ging. Zijn or­ga­ni­sa­torische talenten kon hij uit­voerig kwijt tij­dens het zes­tig­ja­rig bestaan in 2012. Hans heeft toen de hand­schoen opgepakt en samen met de se­cre­ta­ris een fan­tas­tisch jubileum gere­geld in een zestal restaurants in Asten.

Rieky Kuijpers-Heesakkers

Rieky Kuijpers-Heesakkers (72) uit Asten heeft op woens­dag 26 april de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ont­van­gen.

Het lintje werd opgespeld door burge­mees­ter Hubert Vos in het Paters­kloos­ter Heilig Hart in Asten.

Rieky is een vrij­wil­li­ger in hart en nieren. Zij zet zich al decennia lang in op meer­dere fronten en wordt geroemd om haar inle­vings- en door­zet­tings­ver­mo­gen alsmede de liefde­volle en betrokken manier van omgang met anderen.

Een opsom­ming van haar ver­diensten:

Sinds 1988: Vrijwilligster bij pa­ro­chie H. Fran­cis­cus Asten- Someren waar Rieky huishou­de­lijk werk heeft verricht, pa­ro­chie­bladbe­zor­ger was en nu fun­geert als lector. Ook begeleidt ze mensen van- en naar de kerk en is ze ini­tia­tiefnemer van de Kerspakkettenactie in de­cem­ber. Verder is zij al vanaf 1982 tot heden een trouwe collectant voor diverse organi­sa­ties en sinds enkele jaren tij­dens de ge­za­men­lijke collecteweek.

Sinds 1989: Vrijwilligster bij woon­zorg­cen­trum De Lisse waar zij bewoners bezoekt en begeleidt en waar­mee zij ac­ti­vi­teiten onderneemt. Ook bezoekt Rieky Sonnehove tweemaal per week en or­ga­ni­seert en begeleidt zij mensen naar de weke­lijkse kerk­vie­ring. Vanaf 2008 heeft Rieky de ver­zor­ging en inventa­ris van de tuin van De Lisse op zich geno­men.

Vanaf 2009: Vrijwilligster bij Huize Het Lien­der in Asten waar Rieky eenmaal per week cliëntenbegeleidster is en waar zij altijd mee­werkt bij bij­zon­dere ac­ti­vi­teiten.

Vanaf 2009: Vrijwilligster bij Paters van het Heilig Hart. Hier geeft Rieky twee ochten­den per week onder­steu­ning aan de bewoners en gaat ze bij­voor­beeld mee wan­de­len of bood­schappen doen. Ook hier or­ga­ni­seert en assis­teert Rieky bij bij­zon­dere ac­ti­vi­teiten en tot 2003 bracht zij hier weke­lijkse bezoeken. Van 2009 tot 2010 zorgde Rieky voor onder­steu­ning en ontspan­ning bij de bejaarde kloos­ter­lingen.

Sinds 2010: Onder­hou­den en schoonmaken van het oorlogs­mo­nu­ment in het Moussault­park voor de dodenher­den­king en het onder­hou­den van een kunst­werk van Jan Vriends. Dit doet Rieky meermalen per jaar. Ook promoot zij de Lande­lijke Opschoon­dag.

Sinds 1982: Collectant voor diverse organi­sa­ties. Rieky is mede-or­ga­ni­sa­tor en collectant voor het Astma­fonds maar ze zamelt ook geld in voor het Rode Kruis, Spierziekte/Reuma­fonds, de Hart­stich­ting en het Diabetes­fonds.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose