link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijke collecte voor dertien goede doelen

Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2017
Gezamenlijke collecte voor dertien goede doelen

Voor het vierde jaar wor­den in Asten de collecten van der­tien goede doelen ge­za­men­lijk uitge­voerd. Voor de inwoners van de ge­meen­te Asten betekent dit, dat er ook in 2017 door deze fondsen niet apart ge­col­lec­teerd wordt. Twaalf keer min­der zal de collectant aan de deuren aanbellen en u om een bijdrage vragen.

Door de han­den ineen te slaan is het voor deze fondsen moge­lijk om de collecten op peil te hou­den en aan de fondsen een goede bijdrage af te dragen. Dankzij vrij­wil­lige han­den lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heus­den en Ommel, hope­lijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.

Hoe werkt het?

Huis aan huis wor­den en­ve­lop­pen met invul­lijsten verspreid. Hierop kunt u bij elk deel­ne­mend fonds invullen, welk bedrag u wilt geven aan het bewuste fonds. Het totaal­be­drag, van alle fondsen, stopt u samen met de invul­lijst weer in de envelop. Een week later wor­den de en­ve­lop­pen op­ge­haald. Bij de ge­za­men­lijke telling wor­den de bedragen ver­deeld zoals u dit op de invul­lijst heeft ingevuld.

Wanneer

  • Week 22: maan­dag 29 mei t/m zater­dag 3 juni – rond­bren­gen van de en­ve­lop­pen
  • Week 23: don­der­dag 6 t/m maan­dag 10 juni – ophalen van de en­ve­lop­pen

Deel­ne­mende fondsen

Deelnemende goede doelenIn de ge­za­men­lijke collecten doen dit jaar de volgende fondsen mee:

Fonds verstan­de­lijk ge­han­di­capten, Alzheimer Neder­land, Prinses Beatrix Spier­fonds, Diabetes­fonds, Hart­stich­ting, KWF kanker­be­strij­ding, Long­fonds, Natio­naal MS fonds, Epilepsie­fonds, Neder­landse Brandwon­den­stich­ting, Neder­landse Rode Kruis, Nier­stich­ting en het Reuma­fonds.

Aan de ge­za­men­lijke collecten doen, dit jaar voor­na­me­lijk medische fondsen mee. Fondsen die het doen zon­der subsidie en voor hun onder­zoek, kennisop­bouw, gebruikmaken van giften van par­ti­cu­lieren.

Meer in­for­ma­tie en contact

Meer in­for­ma­tie kun u vin­den op onze web­si­te en contact kan via e-mail. Ook kunt u ons te­gen­woor­dig vin­den op Twitter en Facebook:

Collecte­lei­der

Loet van Beers:

Samen­wer­king met KBO

De organi­sa­tie van de Goede Doelen Week, Asten, Heus­den en Ommel heeft van af het begin een goede samen­wer­king met KBO Asten gehad, waardoor het or­ga­ni­se­ren van een derge­lijke grote collecte, tegen zo laag moge­lijke kosten, kan wor­den opgezet. Hier­voor zijn alle fondsen de KBO erg dank­baar. Dit kan niet genoeg gezegd wor­den!

Hoe zit de organi­sa­tie in elkaar?

De Goede Doelen Week Asten, Heus­den en Ommel bestaat uit de collecte-or­ga­ni­sa­toren van de be­tref­fen­de fondsen. Zij komen in het najaar bij elkaar voor:

  • Datumselectie voor de collecte in het jaar daarop
  • Voor­waar­den bepalen voor de deelname van fondsen
  • Sa­men­stel­len van de koepel­werk­groep

De koepel­werk­groep zijn de af­ge­vaar­dig­den van de ver­schil­lende fondsen die op hun beurt de uit­voerende taken gaan invullen. Zo zijn er de volgende taak­groepen/functies ver­deeld:

  • Collecte­lei­der: een soort voor­zit­tersrol en tevens verant­woor­de­lijk voor de fi­nan­ciële afdrachten naar de diverse fondsen.
  • Se­cre­ta­riaat: draagt zorg voor de vergun­ning, ver­slagleg­ging van bij­een­komsten en in/uit­gaande post
  • Route groep; ver­deeld alle collectanten over wijken en voorziet de wijk-coördinatoren van de juiste aantal deel­ne­mende collectanten voor de te lopen straten
  • De ma­te­ri­aal-groep: ver­deeld emmers/en­ve­lop­pen/brieven/iden­ti­fi­ca­tiepassen en alle overige ma­te­ri­alen over de wijk-coördinatoren.
  • PR groep: stelt pers­be­richten op, verstuurd deze en zorgt dat de web­si­te voor­zien is van de juiste in­for­ma­tie.

De wijk-coördinatoren bestaan uit alle collecte-coördinatoren van de deel­ne­mende fondsen. Zij hebben de taak in het najaar een lijst aan te leveren met voldoende collectanten voor haar/zijn eigen fonds. Tijdens de collecte hebben zij de coördinatie over een wijk of een deel van Asten. Zij onder­hou­den dan het contact met de collectanten uit deze wijk, zorgen dat het juiste ma­te­ri­aal bij de collectanten terecht komt en ver­strek­ken de in­for­ma­tie over de manier van werken. Zo kan het dus gebeuren dat u in het najaar contact heeft met de coördinator van uw eigen fonds en voor­af­gaand aan de collecte met een geheel andere wijk-coördinator, omdat u in haar/zijn straat/wijk woont.

Momenteel zijn we nog op zoek naar collectanten voor enkele straten in Asten en ook onze ma­te­ri­aal­groep heeft ver­ster­king nodig.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose