link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Amazing Home bedankt Lierop

Opbrengst collecte

gepubliceerd: maandag, 6 maart 2017
Helemaal links is Queen die de groep leidt tijdens een traditionele dans die ‘Amazina Amaganda’ heet.
Helemaal links is Queen die de groep leidt tijdens een traditionele dans die ‘Amazina Amaganda’ heet.
Grace Mirembe, Grace Mwebaze en Hope die blij zijn met hun oogst
Grace Mirembe, Grace Mwebaze en Hope die blij zijn met hun oogst

Tijdens de kerst­vie­ringen en met het Drie­ko­nin­gen zingen is in Lierop ge­col­lec­teerd voor weeshuis ‘Amazing home’ in Oeganda. Daar­naast is voor deze actie een gulle gift binnen­ge­ko­men.

Tezamen is zo het fan­tas­tische bedrag van € 3755,08 bij elkaar gebracht! Het weeshuis is hier erg blij mee. Het geld zal vooral wor­den besteed aan scholing van de kin­de­ren, zodat de kin­de­ren betere toe­komstkansen hebben. Ook wordt geïnves­teerd in een watertank; schoon drink­wa­ter is immers van levens­be­lang. Via Piet van Asten - voor­ma­lig inwoner van Lierop en werk­zaam in Oeganda - hebben we het volgende bericht ont­van­gen:

Bedankt Lierop

We hebben via Piet het gewel­dige nieuws ont­van­gen dat de mensen van Lierop samen 3756 Euro’s ge­col­lec­teerd hebben voor Amazing Home! We willen jullie daar samen enorm voor bedanken!

Zoals we al eer­der ver­tel­den gebruiken we het grootste deel van dit geld weer voor de onder­steu­ning van de scholing (met name school­geld) van de kin­de­ren, zodat ze prach­tige toe­komst kunnen creëren voor zich­zelf. Nu we naar een iets grotere locatie zijn verhuisd proberen, hebben we ook weer wat geld moeten inves­te­ren in een nieuwe watertank, aangezien de toe­voer van lei­ding­wa­ter vaak onbe­trouw­baar is.

Ter her­in­ne­ring een kleine ‘update’ over de kin­de­ren: Frank begint aan de tweede klas van de middel­ba­re school – het nieuwe school­jaar begint hier in februari. Miracle maakt nu de stap van lagere naar middel­ba­re school. Brian gaat naar de 6e klas van de lagere school. Mark, Joel en Queen beginnen alle drie aan de 5e klas. Viola, Jesse en Karuhanga John gaan naar de tweede klas en Jezreel zit in de peuter­klas.

Ons hoogte­punt van deze maand, februari 2017, is dat Kenneth Muhwezi geslaagd is op de Makerere Uni­ver­si­teit voor z’n BSc (hoge­school) oplei­ding in boek­hou­ding. Terwijl hij stu­deerde lukte het Kenneth ook om wat stu­den­ten­baantjes te doen en met z’n kleine beetje spaar­geld is hij nu een miniwinkeltje in de wijk vlakbij de uni­ver­si­teit be­gon­nen. Daardoor is hij nu fi­nan­cieel onaf­han­ke­lijk gewor­den! We gaan de foto’s van zijn diploma-uit­rei­king zo spoe­dig moge­lijk naar jullie sturen.

Voor de oudere mei­den hebben we bij ons weeshuis een stukje land gekocht (1000 m2) waar ze zo’n 1000 kippen willen hou­den. Dat gaat deze jong vol­was­se­nen helpen om wat vaar­dig­he­den in ‘business’ te ont­wik­ke­len, zodat ze in de nabije toe­komst zelf­stan­dig ver­der kunnen. In de toe­komst willen we zelfs graag wat meer land kopen om groenten te gaan ver­bou­wen. We proberen dit nu al op een stukje gehuurd land, zodat we ons eigen voedsel kunnen ver­bou­wen en daarbij ook nog wat extra inkomen kunnen genereren. Als we wat land kunnen kopen, dan is onze droom dat we daar in doe­komst een praktijk­schooltje beginnen. Daar kunnen we de kin­de­ren dan basisvaar­dig­he­den leren zoals kleren maken, timmeren, com­puter gebruik en com­mu­ni­ca­tie. Daar­naast willen we de leer­lin­gen blijven aan­moe­di­gen om ook wat handel in land­bouwproducten te drijven omdat Kampala met z’n snel groeiende bewonersaantallen goede kansen bied voor de verkoop van voedselgewassen.

Zoals eer­der vermeld zijn er twee dingen dien ons bij­zon­der hebben aange­moe­digd sinds we dit ‘avontuur’ be­gon­nen.

  1. We zien dat het leven van de kin­de­ren die we onder­steunen dage­lijks veran­derd. Ze groeien en wor­den onze toe­koms­tige gene­ra­tie, klaar om te vechten, te overleven en een voor­beeld te zijn voor anderen. Met het geld van Lierop zijn we blijvend aan het inves­te­ren in hun toe­komst.
  2. Het tweede punt is dat het zo bij­zon­der is dat mensen die zo ver van ons vandaan wonen betrokken zijn bij ons en dat jullie ons willen steunen ondanks dat onze wereld zo ver weg lijkt van die van jullie. In een tijd waarin gast­vrij­heid en behulp­zaam­heid in een ander daglicht zijn komen staan is jullie steun heel erg motiverend.

Nog wat ander nieuws. Mijn vrouw (Ruthie) en ik hebben besloten dat ze per 1 Februari stopt met haar hui­dige baan om zo veel meer bij de kin­de­ren betrokken te zijn. Haar baan was 100km van ons huis vandaan, waardoor ze vaak enkele nachten per week niet thuis kon blijven slapen, maar dat was nodig om te zorgen dat haar inkomen bijdroeg aan het duur­zaam onder­steunen van de kin­de­ren. Het was een moei­lijke beslis­sing, maar we waren samen op een punt geko­men dat we zagen dat de nadelen niet meer opwogen tegen de voor­de­len. Deze beslis­sing is ook mak­ke­lijker gewor­den omdat ik zelf op mijn werk een mooie pro­mo­tie heb gekregen. Mis­schien is het wat raar om dit in dit nieuws­be­richt te zetten, maar ik wilde jullie dit toch ver­tellen omdat jullie ons al op zoveel manieren hebben geholpen. Nogmaals enorm bedankt voor al jullie steun!

Perez Muchunguzi


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose