link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenprojecten 2017

gepubliceerd: maandag, 20 februari 2017
De seminaristen
De seminaristen
De aan te schaffen waterzuiveringsinstallatie
De aan te schaffen waterzuiveringsinstallatie

Tijdens de Veer­tig­da­gen­tijd willen wij wederom in de Sint Fran­cis­cus­paro­chie uw aan­dacht vragen voor de jaar­lijkse Vastenaktie. Alle kerk­dorpen: Someren, Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop, Asten, Heus­den en Ommel, onder­steunen de projecten van de Vastenaktie! Het is een teken van ge­meen­schap en soli­da­ri­teit om zich te willen inzetten voor de min­der­bedeel­den in onze wereld.

Dit jaar hebben wij voor vier projecten gekozen die ook een bin­ding hebben met afzon­der­lijke geloofs­ge­meen­schappen binnen onze Fran­cis­cus­paro­chie.

1) Waterzuive­rings­in­stal­la­tie

Het klein semi­na­rie van Heralds in Santhamangalam, Tamilnadu (Zuid India) is gesticht in mei 2015. Hier wor­den mis­sio­na­rissen opgeleid. Er is plaats voor 85 leer­lin­gen. Dit aca­de­misch jaar hebben ze een groot aantal leer­lin­gen.

Zoals ie­der­een weet, is water één van de basis­be­hoef­ten van de mens. Op de plek waar het semi­na­rie ligt is het grond­wa­ter erg laag. Wij krijgen water van een nabij gelegen rivier, om te drinken en te koken. Maar dat rivier­wa­ter is niet schoon en dus niet geschikt als drink­wa­ter.

Het semi­na­rie ligt in de plaats Santhamangalam. De mensen hier zijn erg arm. Zij zijn ook af­han­ke­lijk van dezelfde rivier voor hun drink­wa­ter. In dit dorp wonen ongeveer 5500 mensen. Aangezien het rivier­wa­ter niet schoon is, lopen de se­mi­na­risten het gevaar om besmet te raken met ver­schil­lende ziektes bijv. geel­zicht, Dengue enz. Ieder jaar wor­den 10 tot 15 se­mi­na­risten en pries­ters besmet. Volgens de plaat­se­lijke artsen komen er steeds méér langdurige ziektes voor.

Die zullen de licha­me­lijke ge­zond­heid van de se­mi­na­risten in de toe­komst geen goed doen. Ook de arme mensen uit het dorp kampen met dezelfde ziektes. Het weinige inkomen dat zij hebben wordt gebruikt voor hun medicijnen. Daarom zal dit project de se­mi­na­risten, de pries­ters en zelfs de mensen uit het dorp helpen met ‘Schoon water’.

2) Regen­wa­ter­op­vang voor het ‘Amazing Home’ in Uganda

Piet van Asten uit Lierop heeft dit project voor­ge­dragen bij de Vastenaktie 2017.

‘Amazing Home’ (ver­taald: Gewel­dig huis) werd in 2006 in Uganda gestart als reactie op het over­wel­di­gende aantal kin­de­ren dat er leeft zon­der toegang tot goede basis­zorg, zoals voedsel, huis­ves­ting, ge­zond­heids­zorg en onder­wijs. Dit wordt veroor­zaakt door armoede en het verlies van de ouders, voor­na­me­lijk als gevolg van HIV-AIDS, daar waar in Uganda veel mensen aan lij­den en sterven.

Het ‘Amazing Home’ verwel­komt momenteel vijf­tien kin­de­ren, waar­van er 10 naar school gaan. Twee van de tien zijn al groter en zijn be­gon­nen aan hun beroeps­oplei­ding, terwijl er acht naar Kingsway Primary School (= basis­school) gaan.

Het ‘Amazing Home’ heeft reeds eer­der hulp uit Lierop ont­van­gen om de kin­de­ren op school te kunnen hou­den. Dit werd onder andere verge­mak­ke­lijkt, doordat er een watertank voor regen­wa­terop­slag gerepareerd kon wor­den, zodat men min­der tijd hoef­den te beste­den om water te halen op lange afstand. Dankzij Lierop kon­den ook schoolspullen, speel­goed (incl. fietsjes en poppen) en bed­den­goed wor­den aangeschaft. Daar­naast werd de jaar­lijkse registratie­kos­ten voor de school, – in Oeganda zijn scholen niet gratis, - vanuit Lierop bekos­tigd.

In juni 2017 hoopt het ‘Amazing Home’ te ver­hui­zen naar een nieuwe plek, dichter bij de school. Het enige probleem is dat water nog niet be­schik­baar is op deze nieuwe plek. Men hoopt een systeem op te zetten waar­mee regen­wa­ter op­ge­van­gen en bewaard kan wor­den. Dat scheelt weer tijd om water te halen in jerrycans; de tijd die de kin­de­ren kunnen gebruiken voor hun huis­werk of om te spelen. Vanuit de Vastenaktie 2017 willen wij graag ons steentje bijdragen aan het ‘Amazing Home’.

3) Pergola voor de binnentuin bejaar­denhuis Sint Martinus in Oradea

In 2016 werd door de Vastenaktie reeds een project onder­steund van de Stich­ting ‘Caritas Catholica Oradea’ in Roemenië. Met een fi­nan­ciële bijdrage wer­den op de bene­denver­die­ping van het bejaar­denhuis Sint Martinus 3 bad­ka­mers gereno­veerd. Nieuwe vloeren wer­den aan­ge­legd, voor­zien van een antislip-laag. In sep­tem­ber 2016 heeft kape­laan Harold van Overbeek uit Ommel een bezoek gebracht aan het bejaar­denhuis in Oradea en met eigen ogen aanschouwt dat het werk netjes is uitge­voerd. Hij heeft dit jaar opnieuw een verzoek van Stich­ting ‘Caritas Catholica Oradea’ gekregen om een fi­nan­ciële bijdrage.

Ditmaal zou men graag in de tuin van het bejaar­denhuis Sint Martinus een waterdichte pergola willen plaatsen. Dit, omdat er in de tuin geen enkele schaduw­plek aanwe­zig is en het kwik in zomer tot wel 38 gra­den kan oplopen. Tijdens deze warme dagen zijn de 35 bewoners van het bejaar­denhuis genood­zaakt om binnen te blijven. Wanneer er een grote pergola geplaatst kan wor­den, is het moge­lijk dat de bejaar­den mak­ke­lijker naar buiten gaan om te genieten van de frisse lucht, zowel bij zon als regen. Onder een nieuwe pergola zijn ook ergotherapeu­tische ac­ti­vi­teiten moge­lijk of gewoon een gezellige picknick met elkaar. Dit project zal zeker de levenskwali­teit van de bejaar­den verhogen!

4) Basis­school voor kin­de­ren in Ogembo, Kenia

Op zon­dag 12 februari heeft pastor Tonny van Steen svd zijn 100ste ver­jaar­dag in Heus­den mogen vieren. In zijn lange pries­ter­le­ven heeft hij op ver­schil­lende plekken in de wereld gewerkt, zoals op het eiland Flores in Indonesië. Op dit eiland heeft hij de zusters PRR (Puteri Reinha Rosario) leren kennen, een con­gre­ga­tie die in 1958 werd gesticht door zijn orde­ge­noot: aarts­bis­schop Gabriël Manek svd.

Sinds 1998 zijn deze Indonesische zusters ook werk­zaam in de stad Ogembo in Kenia. Voor deze arme, Keniaanse stad hebben de zusters een grote ‘droom’. Graag zou­den zij de kin­de­ren in Ogembo een toe­komst willen geven met ‘goed en kwali­ta­tief onder­wijs’. Daartoe willen zij in hun pa­ro­chie een katho­lie­ke basis­school stichten, opdat er ‘chris­te­lijke waar­den’ aan de jeugd kunnen wor­den meege­ge­ven.

Dit mooie, maar ook kost­ba­re project, is vorig jaar reeds door de Vastenaktie onder­steund en zal in de ko­men­de jaren een fi­nan­ciële onder­steu­ning van ons blijven vragen. Als Vastenaktie 2017 willen wij dit project een kans geven. Helpt u mee om de droom van de zusters te verwezen­lijken?

Help mee!

Er komen collectebussen in de kerk en mensen kunnen via een envelop giften geven via de brievenbus van de pastorie. Kunnen de se­mi­na­risten deze vas­ten­tijd op uw steun rekenen?


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose