link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gedicht van Jan van Eijk

Stilstaan bij de sluiting van de Pauluskerk

gepubliceerd: zondag, 5 februari 2017
Jan van Eijk, schrijver van het gedicht tijdens de voordracht
Jan van Eijk, schrijver van het gedicht tijdens de voordracht

Tijdens de slui­tings­vie­ring van de Paulus­kerk sprak Jan van Eijk een prach­tig gedicht over het wel en wee van ruim vijf­tig jaar Paulus­kerk in Someren-Noord. Voor wie het nog eens wil nalezen, publiceren we het hier­on­der.

Ruim 50 jaar gele­den kwam er een nieuwe wijk
Someren zette zich daar­mee in de kijk
Huizen zag je uit de grond verrijzen
In allerlei soorten maten en prijzen
We had­den alleen een school maar nog geen kerk
Dus er was aan de winkel veel werk
Er werd een bouw­pas­toor benoemd
Over zijn kwali­teiten werd al geroemd
Maar wel een pastoor maar geen kerk­ge­bouw
Er moest dus gewerkt wor­den heel gauw
Directeur van de Velde stelde be­schik­baar de L.T.S.
Daar was in het weekend toch geen les
Er kwam een bestuur en een koor om te zingen
En er wer­den gere­geld allerlei dingen
Een kerk moest er komen per­ma­nent
Eerder was bouw­pas­toor Lammers niet con­tent
Architect van Heugten ging passen en meten
Het werd geen renaissance geen barok of gotiek dat kon je vergeten
Nee het werd modern met het altaar in het mid­den
Dan kon­den de bezoekers rond het altaar bid­den
Er kwamen ook geen banken maar mak­ke­lijke stoelen
De mensen moesten zich thuis kunnen voelen
Bij de inwij­ding waren de pastoor en de bezoekers reuze blij
De pastoor woonde toen zelf nog in een huizenrij
De pa­ro­chie kon nu volop gaan draaien
De eerste dopeling je kon zijn naam al raaien
Die werd daarom naar Paulus genoemd
Wij wer­den in Someren - Noord om veel dingen beroemd
Een contact­com­mis­sie werd opgericht
En ook de fruitman­den actie zag het licht
Het Rijke Roomse Leven hier kwam op gang
Er werd niet gekeken naar stand of rang
Lief en leed werd samen gedragen en beleefd
En ook een beetje naar volmaakt­heid gestreefd
De eerste koster vond het een gewel­dige baan
Daar had de pastoor een hele goeie aan
Na hem kwamen er nog vele anderen
En zagen de kerk zien­derogen ver­an­de­ren
Maar we ken­den een volle kerk bij vie­rin­gen vele
Het was nog de tijd van veel zaken samen dele

Alles liep goed gesmeerd we tel­den in het bisdom nu mee
Ons eerste jubileum gingen we halen hoe­zee
Dat moest gevierd alles werd uit de kast gehaald
De bijbel werd er bij gehaald
Ben Oude Nijhuis schreef een toneel­stuk over Paulus
Een man die voor­heen heette Saulus
130 personen gingen met hem samen op reis
En brachten die Saulus niet van de wijs
Totdat een don­der­slag bij hel­dere hemel hem raakt
En van hem een heel ander mens maakt.

De pa­ro­chie ging mee in de vaart der volken
En bleef gestaag ons geloof vertolken
Ver­an­de­ringen deden zich ook hier voor
De nieuwe tijd brak ook in onze pa­ro­chie door
We kregen acolieten, gezinsmissen en kin­derkoren
De kin­de­ren lieten ook toen nog hun stem graag horen
Woord en communie diensten en avond­wake
Die be­gon­nen hier ook in zwang te rake
Het kerk­koor bleef ook veel oefenen en zingen
Dirigenten en organisten die kwamen en gingen
Ze zongen en zingen Neder­lands en Gre­go­ri­aans met mooie stemmen
Van en­thou­sias­me zijn som­mi­ge niet te temmen
Ik zou bijna vergeten te zeggen
Dat pastoor Lammers zijn werk neer zou leggen
We kregen toen Theu Saes uit het Limburgse land
Die kreeg ook weer veel pa­ro­chi­anen op zijn hand
We hebben ook aan hem veel te danken
Dat zijn ook nu nog veel gehoorde klanken
Het Kerkeneind het lijf­blad van de kerk
Dat hield ook de band in de pa­ro­chie sterk

Er werd weer een jubilea gemeld
En aan die het horen wilde door ver­teld
Het werd een revue over het wel en wee
Veel pa­ro­chi­anen deden ook deze keer weer mee
Mien van de Moos­dijk ver­telde een verhaal over de hel
Wim van de Moos­dijk liet ons kijken in de hemel
We had­den toen een nieuwe primeur
Som­mi­gen kregen van dat idee een kleur
De auto­ma­tische biecht deed hier zijn intrede
De biech­telingen waren zeer tevrede

Je leverde je zon­den op een brief of briefje in
En de automaat ver­werkte dat binnenin
De prijs van de peni­tentie hoorde je heel spon­taan
Na betaling van het bedrag kon je ver­der gaan

Om de kas te spekken had­den we een actie
Wijn kon je bij ons kopen we kregen veel reactie
Een nieuwe geluids­in­stal­la­tie schaften we van de opbrengst aan
En meubilair voor de zaaltjes zat er ook nog aan
Ie­der­een liep toen nog warm voor de kerk
En vond het van­zelf­spre­kend en mooi werk
De pastoor en bestuur deden een beroep op veel mensen
Wat kon je in onze pa­ro­chie nog meer wensen
Pries­ters en paters die kwamen ver­vangen en helpen
Ook hun en­thou­sias­me was niet te stelpen
Wat te denken van al onze werk­groepen
Had je ze nodig je hoefde maar te roepen
Kosters, mis­die­naars, acolieten en lektoren
Lieten op verzoek vaak van zich horen
Maar de interieur­groep en de dames van de bloemen
Die zijn ook gewel­dig en kunnen we niet genoeg roemen
Dan was er ook nog een tijd lang Forever Yong
Dat steeds in een nagenoeg volle kerk de sterren van de hemel zong

Het moment kwam dat Theu Saes ons zou gaan verlaten
Maar niemand van ons had toen in de gaten
Dat zijn afscheid op zo`n manier zou gebeuren
Als je er aan denkt kun je er nog om treuren
Zijn bedie­ning vond plaats in de kerk
Toen kon je merken dat de band met de pa­ro­chi­anen was heel sterk
Kort daarop is hij toen overle­den
Wij hopen dat hij nu op ons neer kijkt heel tevre­den

Er brak een pastoorloos tijdperk aan
Het bisdom liet ons vijf jaar in de kou staan
Maar wij van de Paulus lieten ons niet kennen
En lieten ons door de paters uit Asten verwennen
De inzet van velen deed ons heel erg goed
We gingen samen door vol goede moed
Het moment kwam er toch ein­de­lijk aan
Dat er een nieuwe pastoor ons voor zou gaan
Maar helaas Jan Heeffer kon het ook niet tegen­hou­den
Dat de mensen de kerk niet erg meer ver­trouw­den
Het verval zette door we zou­den toch het gou­den jubileum nog vieren
Een keer zou­den we alles nog eens versieren
Pastoor Heeffer werd ver­vangen door pater Xavier
Met deze pries­ter zijn we heel erg tevree
Maar alleen zoveel pa­ro­chies te bemannen
Daar­van zou je kunnen raken overspannen
We wer­den inge­deeld in een groter geheel
En van de Fran­cis­cus pa­ro­chie wer­den we een deel
Diensten von­den nog plaats om de week
Waar ook niet ie­der­een meer naar uit keek
Het kerk­be­zoek liep heel hard terug
Nog nooit ging een teruggang zo vlug
Het einde van het liedje we moesten sluiten gaan
Daar helpt geen moe­dertje lief meer aan
Er waren hier veel dopen, huwlijken, jubilea en diensten van afscheid nemen
Maar ook was het vaak een feest om goed nieuws te ver­ne­men
De over­we­gingen van vele pries­ters gaven ons in­spi­ra­tie
We kregen onlangs nog nieuwe kruis­wegs­ta­ties
Maar nu er een einde aan alles komt
En alle gebeur­te­nissen nog eens op somt
Rest alleen dank­baar­heid en berus­ting
Maar van het hart moet mij nog een ding
Dank aan allen die in al die jaren
Er voor de Paulus pa­ro­chie waren
Werkers voor, of, en achter de schermen
Die zich door Paulus lieten ontfermen
Het zijn er te veel om op te noemen
Daarom wil ik allen in een woord roemen.

Bedankt.

Jan van Eijk
februari 2017


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose