link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkbalans 2017

‘Mijn kerk verbindt’

gepubliceerd: zondag, 22 januari 2017
Kerkbalans 2017

2016 is een bewogen en ener­ve­rend jaar geweest. Na een fees­te­lij­ke in­stal­la­tie op 19 de­cem­ber 2015, zijn we van start gegaan als Fran­cis­cus­paro­chie. Eén grote pa­ro­chie bestaande uit acht geloofs­ge­meen­schappen.

Ge­meen­schappen die hart hebben voor het ker­ke­lijke leven en hun kerk­ge­bouwen. Vele, vele en­thou­siaste vrij­wil­li­gers die zich inzetten op allerlei gebied. Van voor­be­rei­ding op de sacra­menten; van het bij­hou­den van begraaf­plaatsen en pastorietuinen; van kosters en poetsers… noem maar op. Mensen die goud waard zijn!

Feesten!

Een pa­ro­chie waar we ook van feesten hou­den! Denk maar aan het gou­den jubileum van de Paulus­kerk. De inze­ge­ning van de nieuwe kerst­stal in Someren-Eind. Het gou­den pries­ter­jubi­leum van Pater Jan Zwirs in Lierop. Het 70-jarig pries­ter­jubi­leum van pater Tonnie van Steen in Heus­den. Het gou­den pries­ter­feest van pater Frans Wijnen in Someren-Eind. De vele fees­te­lij­ke Communie- en Vormsel­vie­ringen. De hu­we­lij­ken en huwe­lijksjubilea. En daar­naast de fees­te­lij­ke vie­rin­gen op de zater­dag­avond en de zon­dag­mor­gen in onze kerklo­ca­ties waar koren hun muzikale bijdrage leveren om een mooie vie­ring gestalte te geven.

‘Onze’ kerk­ge­meen­schap, terug op de kaart

Kortom, de Fran­cis­cus­paro­chie bestaat uit en­thou­siaste mensen die hun geloof in daden willen omzetten en zo de Blijde Bood­schap van Jezus Christus uit willen dragen. Wij willen ‘onze’ kerk­ge­meen­schap, weer terug op de kaart. Een kerk hier binnen de ge­meen­te Asten en binnen de ge­meen­te Someren waar plaats is voor velen!

De be­trok­ken­heid van onze pa­ro­chi­anen in onze ge­meen­schap ver­gro­ten, niet alleen van de mensen die wij regel­ma­tig zien op straat of in de kerk, tij­dens de voor­be­rei­ding van de Doop, Communie, Vormsel, huwe­lijk of begrafenis, maar ook voor hen die wij min­der of prak­tisch niet meer in de kerk zien. Want de kerk blijft open voor ie­der­een, de kerk met een blijvende waarde, dat hebben wij mogen ervaren tij­dens de druk bezochte kerst­da­gen en de vele begrafenissen van het afgelopen jaar.

Onder­steu­ning bij speciale momenten

Momenten die wij ervaren als keer­pun­ten in ons leven. Er zijn toch speciale momenten van be­trok­ken­heid en be­zin­ning waar wij onze kerk­ge­meen­schap nodig hebben in ons leven. U kunt altijd een beroep doen op een pries­ter of pas­to­raal werkende in tij­den van verlies, zie­ken­huisopname of overgang naar een verpleeg- of ver­zor­gingshuis. Door het se­cre­ta­riaat te bellen kunt u in contact komen met een van de pastores of de bezoekers­groep.

Wij, als pa­ro­chie­ge­meen­schap, willen deze be­trok­ken­heid ver­gro­ten. De mensen erop wijzen dat wij er voor elkaar kunnen en mogen zijn met een luis­te­rend oor. De kerk wordt dan een houvast, een houvast met blijvende waarde van Gods goed­heid en liefde.

Actie Kerk­ba­lans 2017

Wat is u die houvast waard? Samen de kerk blijven steunen met de Actie Kerk­ba­lans 2017. Het moge­lijk maken dat ‘onze’ kerk mag func­tio­ne­ren met uw fi­nan­ciële steun om de kerk gaande te hou­den. Er zijn veel uitgaven, denk aan publi­ca­ties; se­cre­ta­riaat; ac­ti­vi­teiten rondom de sacra­menten; bloemen en kaarsen; organisten en dirigenten; pastores en personeel; en alle kosten rondom de vie­rin­gen en ook de uitgaven van on­der­houd en ver­zor­ging van onze mooie kerk­ge­bouwen (denk aan al het schil­der­werk na de hagelschade), pastorieën en het pro­ces­sie­park in Ommel.

Kortom uw bijdrage wordt gebruikt om de plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schap binnen de grote Fran­cis­cus­paro­chie in balans te hou­den. Mogen wij een beroep doen op uw gulle gaven voor 2017?

Ondanks de eco­no­mische tegenwind durven wij toch een beroep op uw mild­heid te doen. De kerk is er voor ie­der­een, ook voor u!

Dank nogmaals voor uw bijdrage.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose