link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Power of Fire - vormelingendag

Zaterdag 11 maart - 9.30 uur - Den Bosch

gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017
foto: Wim Koopman
Power of Fire 2014
Power of Fire 2014
foto: Wim Koopman
Power of Fire 2014
Power of Fire 2014

Power of Fire... een dag vol vuur! Samen met andere vor­me­lin­gen het vuur van de Heilige Geest (ver­der) ont­dek­ken en mee naar huis nemen! Dat gunt u toch de vor­me­lin­gen uit uw pa­ro­chie... kom daarom samen met de vor­me­lin­gen uit uw pa­ro­chie naar deze gewel­dige dag op zater­dag 11 maart en laat hen ervaren dat de Kerk jong, leven­dig en vol vuur is!

Samen starten we de dag om 10.00 uur met een eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal in Den Bosch. Met het vuur en het kruis voorop zullen we na de vie­ring naar het Sint Jans­cen­trum gaan waar, na een welkom, de springkussens en spellen op de vor­me­lin­gen staan te wachten!

De mid­dag staat in het teken van leuke, verdiepende en uit­da­gende work­shops. Om 16.00 uur wordt het pro­gram­ma afgesloten en krijgt ie­der­een het vuur mee naar huis...

Pro­gram­ma

09.30 uur - Binnen­komst en in­schrij­ving in Sint-Jan
10.00 uur - H. Mis in de Sint-Jans­kathe­draal
11.00 uur - Einde H. Mis en met het vuur en kruis naar Sint-Jans­cen­trum
11.20 uur - Ge­za­men­lijke ope­ning
11.45 uur - Start eerste work­shopronde
12.15 uur - Lunch en op de springkussens
13.15 uur - Start tweede work­shopronde
14.00 uur - Start derde work­shopronde
14.30 uur - Pauze
15.15 uur - Start derde work­shopronde
15.50 uur - Ge­za­men­lijke afslui­ting
16.00 uur - Einde van de dag

Work­shops

Achter de schermen is er al hard gewerkt om de work­shops rond te krijgen. Daardoor kunnen wij u nu al mee­de­len welke work­shops er dit jaar zijn:

Over de streep!

Het vormsel en dan? De vor­me­lin­gen krijgen stellingen voor­ge­legd, over geloof, school, familie kortom alles wat hen bezig houdt. Deze vragen be­ant­woor­den ze een­vou­dig. Als het voor hen klopt, stappen ze over de streep.

Speur­tocht in de St. Jan

Aan de hand van een boekje met vragen ont­dek­ken we de geheimen van de ka­the­draal!

Vraag maar raak!

De vor­me­lin­gen mogen alle vragen die ze hebben stellen aan Mgr. Mutsaerts of broe­der Emile.

Crea­tief!

Lekker aan de slag met drama, muziek of iets moois maken voor een ander.

Vormsel­lied

Tijdens de eucha­ris­tie­vie­ring van de Power of Fire dag wordt er door het koor het lied ‘Aan welke kant sta jij?’ gezongen. Met het oog op het samen kerk zijn zou­den wij het fan­tas­tische vin­den als dit lied tij­dens de mis door ie­der­een meegezongen wordt. Op de web­si­te van het bisdom staat blad­mu­ziek, etcetera.

Prak­tisch

  • U kunt uw vor­me­lin­gen uiter­lijk tot 1 maart aanmel­den voor de Power of Fire door het aanmel­dings­for­mu­lier post of per e-mail toe te sturen.
  • Deelname aan de Power of Fire kost € 7,50 per deel­ne­mende vor­me­ling. Betaling van het deel­ne­mers­geld geschiedt vooraf, na aanmel­ding krijgt u hierover in­struc­tie per mail.
  • Om de dag in goede banen te laten verlopen verzoeken wij u om per 10 vor­me­lin­gen tenminste 1 groeps­be­ge­lei­der mee te sturen.
  • In de week voor­af­gaand aan de Power of Fire krijgt u van ons de laatste in­for­ma­tie opgestuurd.

Geeft u het vuur mee door?

Een dag vol vuur is het leukst als er veel vor­me­lin­gen uit het hele bisdom aanwe­zig zijn! We hopen dan ook van harte dat u komt samen met de vor­me­lin­gen uit uw pa­ro­chie. Om de vor­me­lin­gen voor deze bij­zon­dere dag uit te nodigen is er speciaal voor hen een flyer ont­wor­pen. Iedere pa­ro­chie ont­vangt de flyers per post. U kunt hier de flyer down­loa­den. Mocht u (meer) flyers willen ont­van­gen, stuur dan een email met het aantal en het verzend­a­dres naar avdels@bisdom­den­bosch.nl en wij zorgen dat de flyers zo spoe­dig moge­lijk uw kant op komen.

In­for­ma­tie en vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u van­zelf­spre­kend contact opnemen met de organi­sa­tie via jon­ge­ren@bisdom­den­bosch.nl of via het tele­foon­num­mer (073) 523 20 69.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose