link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mededeling kerkbestuur en pastoraal team

gepubliceerd: zondag, 8 januari 2017
Mededeling kerkbestuur en pastoraal team

Sinds 1 mei 2015 zijn de voor­ma­lige acht pa­ro­chies binnen de ge­meen­te Someren en de ge­meen­te Asten samen­ge­voegd tot één pa­ro­chie: Heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Op dit moment zijn er twee centra in Someren van waaruit pas­to­rale zorg wordt verleend, te weten vanuit de Paulus­kerk en vanuit de Lambertus­kerk.

We zien anno 2017 in de Paulus­ge­meen­schap een sterk te­rug­lo­pend kerk­be­zoek op de zon­dag­mor­gen. Het bezoekersaantal ligt tussen de 15 en 40 en is sterk af­han­ke­lijk van het aantal mis­in­ten­ties. Li­tur­gie bij gelegen­heid geeft ook te denken: er is de laatste jaren geen huwe­lijk gesloten en er von­den de afgelopen jaren maximaal 2 dopen plaats. Uit­vaar­ten zijn er min­der dan 8 per jaar. Het vrij­wil­li­gers­kader wordt steeds ouder en er is geen aanwas van jon­ge­ren. De ge­meen­schap verbrokkelt lang­zaam maar zeker. De kerk­ruim­te wordt zo ook een té ruime, té grote jas.

Daarbij mag gezegd wor­den dat het sluiten van de Paulus­kerk niet in eerste instantie fi­nan­ciële redenen heeft. De pa­ro­chiebijdrage is altijd bovenge­mid­deld geweest en de fi­nan­ciële positie van de Paulus­paro­chie is altijd goed geweest, d.w.z. we werkten hier altijd met een sluitende begro­ting.

Het groeiend gebrek aan genoeg mensen, zowel kerk­gan­gers, vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten om twéé kerken te hebben is de basis van het besluit. Alles in acht nemend kon de con­clu­sie niet anders zijn dan dat de Paulus­kerk niet lan­ger als plaats van sa­men­komst kan wor­den gehandhaafd, aangezien het ons ook niet gerecht­vaar­digd lijkt te ver­wach­ten dat de Paulusgeloofs­ge­meen­schap nog moge­lijk­he­den heeft om op korte termijn naar een rede­lijke levensvat­baar­heid uit te groeien die een eigen kerk­ge­bouw wen­se­lijk of nood­za­ke­lijk maakt.

Dat had vorig jaar al kunnen gebeuren en ook volgend jaar, maar we hebben nú die knoop menen te moeten doorhakken. Het kerk­bestuur en het pas­to­rale team hebben daarom besloten de Paulus­kerk buiten gebruik te stellen. Dat zal de­fi­ni­tief gebeuren op zon­dag 5 februari 2017 tij­dens de vie­ring om 11.00 uur.

In de toe­komst kan de pas­to­rale zorg voor de gelo­vi­gen van de Paulus-geloofs­ge­meen­schap ver­der gegaran­deerd wor­den vanuit de Lambertus­kerk in Someren en desgewenst vanuit één van de andere kerk­ge­le­gen­he­den in onze Fran­cis­cus­paro­chie.

Al op 6 mei 2014 is aan de staf van het bisdom door de toen­ma­lige besturen in het voor­be­rei­dende traject op de fusie een brief gestuurd met de mede­de­ling dat deze kerk op termijn gesloten zou wor­den. Dit werd op 22 mei 2014 in de pries­ter­raad be­spro­ken en akkoord gevon­den.

Kerken wor­den meestal gesloten van­wege de mensen die niet meer komen, maar de mensen die trouw wel komen zijn er de dupe van. Daar zijn we ons zeer van bewust. De afgelopen jaren is er aan­hou­dend ge­pro­beerd om deze ge­meen­schap levensvat­baar te hou­den. Een groot dankjewel aan alle vrij­wil­li­gers en zeker de loca­tieraad is daarbij op zijn plaats.

Het sluiten van een kerk is nooit een een­vou­dige beslis­sing. Pa­ro­chi­anen zijn gehecht aan hun eigen gebouw en hebben er momenten van vreugde en verdriet gevierd. Het kerk­bestuur en pas­to­raal team is zich hier­van bewust.

De Paulus­paro­chie heeft in de afgelopen vijf­tig jaar zijn eigen geluid laten horen in ker­ke­lijk Someren en is velen dier­baar gewor­den. Ik hoop dat we de ko­men­de maan­den die ge­schie­de­nis op een po­si­tie­ve manier kunnen voltooien en dat we samen wegen vin­den om de Paulus-in­spi­ra­tie (name­lijk “kerk-zijn op ooghoogte” en zo als “gelo­vi­gen-onderweg” elkaar en God te ont­moe­ten) binnen de Fran­cis­cus­paro­chie op velerlei manieren te behou­den.

Hoewel de verkoop nog niet rond is, zal de geplande slui­ting van de kerk op 5 februari de­fi­ni­tief door­gaan tij­dens een eucha­ris­tie­vie­ring om 11.00 uur. Het Paulus en Jozef­koor zal mede­wer­king verlenen in de vie­ring waarin Pastoor Scheepers en Pater Xavier zullen voor­gaan.

Het kerk­bestuur heeft een formeel verzoek gedaan aan de bis­schop om per 6 februari 2017 de kerk aan de ere­dienst te ont­trek­ken en terug te brengen tot profaan gebruik. In de dagen na 5 februari zal de kerk wor­den ontruimd en zal de inventa­ris wor­den herbestemd.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose