link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw Onze Vader

gepubliceerd: maandag, 21 november 2016
Nieuw Onze Vader

Vanaf de eerste zon­dag van de Advent, zon­dag 27 no­vem­ber 2016 zal het nieuwe Onze Vader wor­den gebruikt in de li­tur­gie. Neder­lan­ders en Vlamingen bid­den dan voor het eerst precies dezelfde tekst!

Commissio mixta

Decennialang bleek het niet moge­lijk om tot een ge­za­men­lijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Neder­landse taal­ge­bied. Dankzij een ge­za­men­lijke com­mis­sie (Commissio mixta), van Neder­land en Vlaan­de­ren voor de nieuwe ver­ta­lin­gen van meer­dere li­tur­gische teksten, is er nu wel een aan­ge­paste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Neder­landse en Belgische Bis­schop­pen­confe­renties, alsook de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Eredienst hun goed­keu­ring verleend.

Gezongen Onze Vader

Het spreekt voor zich dat ook het gezongen Onze Vader door de ver­an­der­de tekst is vernieuwd. Hiertoe zijn een aantal toon­zet­tingen be­schik­baar via de Nationale Raad voor Li­tur­gie (NRL).

De nieuwe vertaling

Neder­lands - oud Nieuw Vlaams - oud

Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dage­lijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld ver­ge­ven
en leid ons niet in beko­ring,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dage­lijks brood
en vergeef ons onze schul­den,
zoals ook wij ver­ge­ven
aan onze schul­denaren,
en breng ons niet in be­proe­ving,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
als in de hemel.

Geef ons heden
ons dage­lijks brood
en vergeef ons onze schul­den,
gelijk ook wij ver­ge­ven
aan onze schul­denaren,
En leid ons niet in beko­ring,
maar verlos ons van het kwade.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose