link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal?

Zondag 9 juni

gepubliceerd: maandag, 27 mei 2024

OP zon­dag 9 juni wordt voor de elfde maal de Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 30 kloosters zetten hun deuren op om bezoekers te verwekleen. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij ver­tellen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd.

Tijdens de Open Klooster­dag willen de zusters, paters en broe­ders graag hun verhaal ver­tellen. Wie zijn zij? Hoe ziet hun dage­lijks leven eruit? Waar staan ze voor? Ze ver­tellen graag waarom zij kiezen voor een leven als reli­gi­eus: om zich in te zetten voor anderen, hun te wij­den aan mensen en aan God. En ze horen graag wat jouw verhaal!

Ieder deel­ne­mend klooster biedt een eigen pro­gram­ma aan van exposities, rond­lei­dingen, gesprekken en de moge­lijk­heid om mee te vieren en te bid­den. De ont­moe­ting met de reli­gi­euzen en hun manier van leven staat centraal die dag, niet het gebouw waarin zij leven.

In de buurt

De drie dichtstbij­zijnde kloosters die hun deuren op 9 juni opengooien:

Stads­kloos­ter San Damiano, ’s-Hertogen­bosch

San Damiano ’s-HertogenboschBelang­stel­len­den wor­den in de tuin via de open kloosterpoort ont­van­gen. In de tuin staat koffie, thee en limonade klaar. In groepjes van 10 wor­den belang­stel­len­den in het klooster rondgeleid tussen 14.00 en 16.00 uur. Een rond­lei­ding duurt een half uur.


Zusters van Liefde, Tilburg

Zusters van Liefde TilburgDe zusters bie­den een mid­dag­pro­gramma voor maximaal 50 gasten aan (op in­schrij­ving!). Na een plenaire ont­vangst wordt de groep in drie sub­groepen gedeeld die ieder het pro­gram­ma meemaken. Daarna voegen de groepen zich weer samen voor een ge­za­men­lijke afslui­ting met een hapje en een drankje. Bij alle pro­gram­maon­der­de­len zijn zusters aanwe­zig om u te be­ge­lei­den en vragen te beant­woor­den.


Missiezusters van het Kost­baar Bloed, Aarle-Rixtel

Missiezusters van het Kostbaar Bloed Aarle RixtelDe missiezusters ont­van­gen u graag. Om 9.30 uur is de Eucha­ris­tie­vie­ring, voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk, en om 17.30 uur is de vespers, voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk. Bovendien is de wandel­rou­te in de tuin normaal open.


Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over alle deel­ne­mende kloosters is te vin­den op de speciale web­si­te:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose