link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gespreksavond

Woensdag 15 mei - 20.00 uur - Protestantse kerk Someren

gepubliceerd: zondag, 12 mei 2024

Op 15 mei vindt de eerste van de vier oecu­me­nische gespreks­avon­den plaats. Deze zullen gehou­den wor­den in het ge­meen­te­cen­trum van de pro­tes­tantse kerk, gelegen aan Speelheuvel­plein 6 in Someren. De avond begint om 20.00 uur.

Tijdens deze bij­een­komst zullen we uit­ge­breide in­for­ma­tie ver­strek­ken over ver­schil­lende aspecten van de evangeliën en hun auteurs. We zullen de evan­ge­lis­ten zelf bespreken, evenals de bronnen waaruit zij putten.

Hier­on­der vindt u een meer gedetailleerd over­zicht van de on­der­wer­pen die we zullen behan­de­len:
Herkomst van de verhalen van de evan­ge­lis­ten:

  • We zullen de bronnen van de evan­ge­lis­ten bespreken, waar­on­der de Q-bron, en de rol die de Dode Zeerollen en Qumran hierbij spelen.
  • Ver­schil­lende hand­schriften en de invloed van kopiisten: We gaan in op de diver­si­teit van hand­schriften en hoe kopiisten soms aanpas­singen hebben gemaakt, inclusief het kri­tisch apparaat en het feno­meen van harmoni­sa­tie.
  • Kenmerken van de synop­tische evangeliën: We bespreken de over­een­kom­sten en verschillen tussen de synop­tische evangeliën en wat deze betekenen voor de in­ter­pre­ta­tie ervan.
  • Apocriefe boeken: We onder­zoeken waarom bepaalde ge­schrif­ten niet zijn opgeno­men in de Bijbel, en welke criteria wer­den gebruikt voor de canon­vor­ming.
  • Vast­stel­ling van de canon van de Bijbel: We bespreken het proces en de betrok­ke­nen bij het vaststellen van de canon van de Bijbel.
  • De rol van de Vulgaat: Tot slot kijken we naar de bete­ke­nis en impact van de Vulgaat in de ge­schie­de­nis van het chris­ten­dom.

We kijken ernaar uit om deze on­der­wer­pen uit­voerig met u te bespreken tij­dens deze eerste oecu­me­nische gespreks­avond.

Details

datum: Woens­dag 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni 2024
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: Ge­meen­te­cen­trum pro­tes­tantse kerk
Speelheuvel­plein 6 Someren
info: Jack Swaanen: j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose