link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dag over Missionarie Parochie

gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2024

Onze pa­ro­chie is zater­dag 6 april met maar liefst 18 mensen naar de ‘Missio­naire Pa­ro­chie’-dag in Veenendaal geweest. ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ is een organi­sa­tie die zich inzet voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing, gebaseerd op een boek van de Canadese pries­ter James Mallon: “Als God renoveert”.

Het doel van de dag was om zowel pastores als pa­ro­chi­anen te in­spi­re­ren tot het zetten van nieuwe stappen om de pa­ro­chies weer vitaal te maken en hen daarbij te onder­steunen. Want ook al zijn veel pa­ro­chies in Neder­land allesbehalve vitaal, de pa­ro­chie van James Mallon en veel pa­ro­chies die de aanbevelingen uit zijn boek toepassen bewijzen dat dat wel dege­lijk moge­lijk is.

Bij aan­komst vielen we van de ene verba­zing in de andere. De locatie was een kerk annex eve­ne­menten­com­plex, eigendom van een evan­ge­lische ge­meen­te. Er waren zo’n 850 deel­ne­mers aanwe­zig, en de ge­mid­del­de leef­tijd lag minstens 30 jaar onder die van de ge­mid­del­de pa­ro­chi­aan. Dat gold trouwens ook voor onze eigen groep. De dag was op­val­lend goed en af­wis­se­lend geor­ga­ni­seerd en de lei­ding was in han­den van jonge mensen.

Missionaire Parochie

Na een kort welkom vier­den we de Eucha­ris­tie. Tijdens de vie­ring wer­den lie­de­ren en li­tur­gische gezangen gezongen waar­van een deel tra­di­tio­neel was, maar modern gearran­geerd, en een deel afkoms­tig van moderne muziek­groepen en nieuwe bewe­gingen. Na de H.Mis begon het hoofd­pro­gramma. Via korte panel­ge­sprekken en inter­views werd het thema “leer­ling zijn” aan de orde gesteld. Jezus liet zijn leer­lin­gen een­vou­digweg met hem optrekken en hielp hen met van alles te oefenen. Ook wij zijn bedoeld om zijn leer­lin­gen te zijn. We mogen aan anderen door­ge­ven wat we zelf hebben ont­van­gen - precies zoals we zijn. Ook Jezus hoefde alleen maar te doen en te zeggen wat God hem ingaf. Maar dit betekent ook dat we tussen alle drukte door voldoende tijd met God moeten door­bren­gen – net als Jezus.

’s Middags waren er keuze­pro­gramma’s. Voor wie het gedachten­goed van de organi­sa­tie nog niet goed kende was er een algemene intro­duc­tie over “De Missio­naire pa­ro­chie”. Er was een work­shop over de vraag welke kleine stappen je als pa­ro­chie kunt zetten om een klimaat te creëren waarin nieuwe mensen mak­ke­lijk geïn­te­res­seerd kunnen raken in het geloof dat ons samenbindt. Het derde pro­gram­ma ging over gebed als basis voor al dat missio­naire werk. Wij moeten nodig aan het werk, maar God maakt dat werk vrucht­baar. “Gebed is de elektrici­teit van onze missie”, zei de spreker, “en bid­ders zijn de electrici­teits­cen­trales”. Er waren dan ook de hele dag door intense gebeds­mo­menten.

Tot slot mochten we luis­te­ren naar ge­tui­ge­nissen uit pa­ro­chies waar nieuwe missio­naire ac­ti­vi­teiten verbazend veel re­sul­taat had­den opgeleverd. Na een tijd van Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding wer­den we met een plech­tige zegen huis­waarts gezon­den. Maar deze dag zal gegaran­deerd een ver­volg krijgen!

Patricia Willems

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose