link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Wijding van de Heilige Oliën

gepubliceerd: woensdag, 27 maart 2024
foto: Wim Koopman
De Wijding van de Heilige Oliën

Woens­dag 27 maart had ik het voor­recht om de Chrisma-Mis in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch mee te mogen vieren. Dat was een bij­zon­dere vie­ring, waar ik nog nooit bij aanwe­zig was geweest.

Dat de vie­ring 's avonds plaatsvond was al uniek, want de pries­ter­wij­dingen e.d. die ik daar jaren gele­den had mee­ge­maakt waren op zater­dag­och­tend. Bovendien zat de ka­the­draal weer goed vol, en dat was sinds de corona­pan­de­mie niet meer het geval geweest.

Uiter­aard was de bis­schop de hoofd­cele­brant, maar hij werd geassis­teerd door twee abten, emeritus bis­schop Hurkmans en hulp­bis­schop Mutsaerts en door een groot deel van de pries­ters en diakens van ons bisdom. In de stoet bij de intrede liepen mis­die­naars met aller­hande taken mee, maar ook een groep vor­me­lin­gen en leden van het lokale gilde. De stoet werd zelfs af­ge­slo­ten door twee stoere gilde-dames met helle­baar­den!

De dienst van het Woord en de Eucha­ris­tie verliepen zoals ge­woon­lijk, maar bij dit soort bij­zon­dere plech­tig­he­den ligt het unieke altijd tussen die twee in. Aller­eerst hernieuw­den alle pries­ters samen hun beloften om zich trouw en van harte in te zetten voor de zen­ding waartoe zij jaren eer­der pries­ter waren gewijd. Daarna naderde er opnieuw een lange, plech­tige stoet het altaar. Er wer­den driemaal enkele grote kruiken olie aan­ge­dragen, olie met drie ver­schil­lende bestem­mingen.

Cate­chu­me­nen-olie is een zalfolie die wordt gebruikt om doop­leer­lingen te sterken op hun ver­dere weg naar het doopsel toe. Zieken-olie wordt gebruikt om zieken of ster­ven­den te zalven, te troosten en kracht te geven. De laatste van de drie is het Chrisma. Dat wordt op meer­dere momenten gebruikt, name­lijk meteen na de doop, bij het vormsel en bij wij­dingen. Chrisma heeft altijd te maken met een nieuwe toe­wij­ding aan God, met een nieuwe levens­staat en een nieuwe uitstor­ting van de Heilige Geest.

Toen alle olie gewijd was wer­den de kruiken naar een bij­ge­bouw van de kerk gebracht en werd de olie overgegoten in kleine ampullen. Na afloop van de vie­ring kon­den de pries­ters de oliën voor hun pa­ro­chie mee naar huis nemen.

Wij besloten daarna nog even wat warms te drinken op een terrasje, want dat was geen overbo­dige luxe. Vele andere gasten, ook pries­ters, waren op dat­zelfde idee geko­men, waardoor de plech­tige avond ook gezellig werd af­ge­slo­ten. Onderweg naar huis werd de pastoor gebeld voor een dringende zie­ken­zal­ving. Hij kon meteen toepassen wat we zojuist had­den gevierd.

Patricia

Video

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose