link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De parochie gaat naar inspiratiedag Parochievernieuwing

Zaterdag 6 april - Veenendaal

gepubliceerd: maandag, 19 februari 2024

Op 6 april is er in Veenendaal een in­spi­ra­tie­dag voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Paus Fran­cis­cus heeft in een van zijn eerste offi­cië­le do­cu­menten de pa­ro­chies opge­roe­pen om Missio­naire Pa­ro­chies te wor­den. Daar­mee bedoelt de paus pa­ro­chies die bewust zijn van hun chris­te­lijke iden­ti­teit en hun ac­ti­vi­teiten daar ook op afstemmen.

James Mallon

Een Canadese pastoor, James Mallon, heeft deze oproep ter harte geno­men en is ermee aan de slag gegaan. In een periode van tien jaar maakte zijn pa­ro­chie een ver­an­de­ring door en is nu op weg een zeer vitale pa­ro­chie te zijn. Zijn erva­ringen heeft hij weerge­ge­ven in een boek dat ‘Divine Renovation’ heet. In het Neder­lands: ‘Als God renoveert’.

Op basis van dit boek is er over de hele wereld een bewe­ging ontstaan van pa­ro­chie­ver­nieu­wing. En op dit moment zijn er in Neder­land heel wat pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen die hier ook zelf mee bezig zijn.

In­spi­ra­tie­dag

Om pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen de gelegen­heid te geven om van elkaar te leren, elkaar te ont­moe­ten en ook te leren van de ‘successen’ en de goede ini­tia­tie­ven die er zijn, wordt jaar­lijks een zoge­naamde In­spi­ra­tie­dag Missio­naire Pa­ro­chie geor­ga­ni­seerd. De Neder­landse bis­schop­pen sti­mu­leren dit ini­tia­tief en zijn op deze dag ook met een behoor­lijke dele­ga­tie aanwe­zig. Op deze dagen kan men voelen en beleven dat de Kerk in Neder­land veran­dert en echt toe­komst heeft.

Vanuit onze pa­ro­chie zal het pas­to­rale team met een groep van 15 mensen ge­za­men­lijk naar deze in­spi­ra­tie­dag gaan. Indien mensen geïn­te­res­seerd zijn om mee te gaan of vragen hierover hebben, kunnen ze altijd pastoor Steijaert bena­de­ren. Van harte welkom!

Gebed gevraagd

Het pas­to­rale team wil u vragen voor dit ini­tia­tief te bid­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose