link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmavond in de Veertigdagentijd - Capharnaum

Woensdag 21 februari - 18.00 uur - Protestantse kerk Someren

gepubliceerd: zaterdag, 10 februari 2024

In de Veer­tig­da­gen­tijd berei­den we ons voor op het feest van Pasen. Het verhaal van Jezus zijn leven, lij­den, sterven en Ver­rij­ze­nis is bij veel mensen bekend en blijft mensen aantrekken. De grote in­te­res­se in de diverse uit­voe­ringen van de Passion op tele­vi­sie en in theaters getuigen hier­van.

Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als hulp­mid­del op weg naar Pasen. Deze avond or­ga­ni­se­ren we in samen­wer­king met pro­tes­tante ge­meen­te in Someren.

Plot Capharnaüm - ‘It takes courage to hope’

In een vissers­dorp in Libanon rebelleert de jongen Zain tegen het leven dat men hem probeert op te dringen. Volgens de arts moet Zain een jaar of twaalf zijn, maar niemand kent zijn precieze leef­tijd; hij is bij zijn geboorte niet aangemeld. Zo zijn er meer basale zaken die in het chao­tische leven van Zain en zijn broertjes en zusjes ont­bre­ken: een leef­baar onder­ko­men, voldoende eten, bescher­ming en liefde. Daarom daagt Zain zijn ouders voor de rechter. Zijn aanklacht is dat ze hem op de wereld hebben gezet.

Brood­maal­tijd en film

Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deel te namen aan deze avond. Op woens­dag 21 sep­tem­ber beginnen we om 18.00 uur in het ge­meen­te­cen­trum bij de pro­tes­tante kerk in Someren (Speelheuvel­plein 6) met een brood­maal­tijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegen­heid om wat na te praten onder het genot van een drankje.

  • Kijk­wij­zer heeft de film geclassifi­ceerd voor 12 jaar en ouder.
  • Mocht de brood­maal­tijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem. Laat u dat dan even weten.
  • Voor deze avond vragen we een vrij­wil­lige bijdrage met een richt­be­drag van € 4 per persoon.

Aanmel­den

In ver­band met het or­ga­ni­se­ren van de maal­tijd vragen we u om uzelf aan te mel­den. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Ber­na­dette van Litsen­burg.

Trailer

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose