link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Plan Park van de Vrede Ommel

gepubliceerd: zaterdag, 2 december 2023

Enige jaren gele­den heeft een lokaal ini­tia­tief in Ommel een aanzet gegeven om het pro­ces­sie­park van Mariaoord Ommel te restaureren. Het park en de kruis­wegs­ta­ties waren toe aan een gron­dige opknapbeurt. Parallel hieraan ontstond het idee om ook een ‘Park van de Vrede’ te rea­li­se­ren als aan­vul­ling op het bestaande bede­vaarts­oord.

Een opgerichte stich­ting Mariaoord Ommel / Park van de Vrede heeft een plan uit­ge­werkt in twee fases. Fase 1 betrof het renoveren van het pro­ces­sie­park en de buiten­kerk aan de Marialaan in Ommel. Fase 2 betrof het ont­wik­ke­len van een plan ‘Park van de Vrede’ en eventueel rea­li­se­ren ervan op een terrein achter de Maria Praesen­ta­tie­kerk in Ommel.

Fase 1, name­lijk de renovatie van het pro­ces­sie­park en de buiten­kerk, is na toestem­ming van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch in mei 2023 ge­rea­li­seerd. Bis­schop de Korte heeft het pro­ces­sie­park op 21 mei plech­tig inge­ze­gend en geopend. Het vernieuwde pro­ces­sie­park is prach­tig en een aanwinst voor Ommel, de pa­ro­chie en de regio.

In 2023 heeft de stich­ting voor fase 2, het onder­deel ‘Park van de Vrede’, bij het bisdom van ’s-Hertogen­bosch een plan inge­diend ter beoor­de­ling. Recente­lijk heeft het bisdom aan de stich­ting en de pa­ro­chie laten weten dat zij geen goed­keu­ring kan geven aan het plan voor een ‘Park van de Vrede’. Dit betekent dat het niet ge­rea­li­seerd zal wor­den.

Mensen hebben met veel inzet gewerkt aan het idee voor een ‘Park van de Vrede’. Het niet door­gaan ervan zal voor som­mi­gen teleurstellend zijn. De pa­ro­chie voelt hierin mee.

Te mid­den van deze teleur­stel­ling is het be­lang­rijk om vooral de succes­volle renovatie van het pro­ces­sie­park en de buiten­kerk voor ogen te blijven hou­den. Deze renovatie was hard nodig en heeft Mariaoord Ommel goed neer­ge­zet voor de toe­komst. Het grote aantal bezoekers van het gereno­veerde pro­ces­sie­park en hun po­si­tie­ve reacties geven moed en per­spec­tief om met ver­trouwen naar de toe­komst van het bede­vaarts­oord Mariaoord Ommel te kijken.

De pa­ro­chie is heel erg dank­baar voor de inzet van vrij­wil­li­gers en diverse organi­sa­ties!

Graag gaan we met vereende krachten voor­waarts om in Ommel een plaats te blijven geven aan de vele bezoekers en pelgrims die we jaar­lijks mogen ont­van­gen.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose