link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormselvoorbereiding

Ouderavond verplaatst van dinsdag 14 naar maandag 13 november

gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023

Voor het nieuwe school­jaar gaat de Vormsel­voor­be­rei­ding weer beginnen. De basis­scho­len in onze pa­ro­chie hebben een brief gekregen voor de ouders die in 2024 graag het sacra­ment van het Vormsel willen ont­van­gen. Let op: de ouder­avond is ver­plaatst van dins­dag 14 naar maan­dag 13 no­vem­ber.

Logo Franciscusparochie Asten

Beste ouders van de leer­lin­gen uit groep 8,

Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 8 van de Fran­cis­cus­paro­chie in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van het H. Vormsel. Voor dit school­jaar is hier­voor vrij­dag 19 april om 19.00 uur gepland. Mgr. Mutsaerts zal dit jaar het Vormsel in de kerk van Asten toedienen.

Hoe kunt u zich aanmel­den?

De aanmel­ding vindt plaats op of na de in­for­ma­tie­avond.

De in­for­ma­tie­avond vindt plaats op maan­dag 13 no­vem­ber om 20.00 uur in ’t Kwar­tier in Asten. U kunt het aanmel­dings­for­mu­lier op de in­for­ma­tie­avond mee­ne­men of (vanaf 13 no­vem­ber) down­loa­den van de web­si­te van de pa­ro­chie.

Tot uiter­lijk 1 de­cem­ber 2023 kan een kind wor­den aangemeld. Hierna starten de voor­be­rei­dingen waar­van u na­tuur­lijk op de hoogte wordt gebracht.  

Betaling?

De bijdrage in de kosten voor het H. Vormsel­pro­ject bedragen € 75,-. Dit bedrag wordt betaald via een machti­ging met handteke­ning op het inschrijf­for­mu­lier.

Verdere in­for­ma­tie?

Op de web­si­te van de pa­ro­chie is deze in­for­ma­tie (bin­nen­kort) uiter­aard ook be­schik­baar.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met diaken Swaanen.

Met vrien­de­lijke groet, 
namens het pas­to­raal team,

Diaken Jack Swaanen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose