link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hubertusmis

Zondag 12 november - 9.30 uur - Ommel

gepubliceerd: woensdag, 1 november 2023
foto: Wojciech Dittwald
Glas-in-Loodraam St. Patricks basiliek, Ottawa (Mayer Co of Munich 1898)
Glas-in-Loodraam St. Patricks basiliek, Ottawa (Mayer Co of Munich 1898)

Rondom de feest­dag van Sint Hubertus (3 no­vem­ber) wordt in de bis­dom­men van Den Bosch en Breda, en dus ook in onze pa­ro­chie, een Hubertus­mis gevierd. Door mede­wer­king van de lokale jacht­gildes zijn deze vie­rin­gen en aanverwante ac­ti­vi­teiten altijd zeer kleur­rijk en folkloris­tisch.

Ommel

In Ommel wordt op zon­dag 12 no­vem­ber om 9.30 uur de jaar­lijkse Hubertus­mis gevierd. Onder­deel van de vie­ring is de ze­ge­ning van het Hubertus­brood. De vie­ring zal wor­den opge­luis­terd door hoornblazers en na de H.Mis zullen de hon­den wor­den gezegend. Ie­der­een is welkom!

H. Hubertus van Luik

Hubert leefde in de 7e eeuw. Hij was de zoon van een hertog. Hij werd de 21ste bis­schop van Maastricht. Hij bracht de bis­schops­ze­tel over naar Luik. Vandaar dat er nu een bis­schop is in Luik. Hij stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 no­vem­ber 743. In 825 wer­den zijn been­de­ren over­ge­bracht naar de abdij van Andage in de Ardennen waar veel gejaagd werd. Later werd het klooster een groot bede­vaarts­oord en werd de plaats­naam veran­derd in Saint-Hubert.

Hubertus­brood

HubertusbroodHet gebruik van het gezegende Hubertus­brood komt van het verhaal dat hij een kluize­naar genas van hondsdol­heid met het geven van brood. Het brood werd later niet enkel gegeven aan de mensen maar even­eens aan het vee tegen hondsdol­heid en razernij.

Patroon

Heilige Hubertus is de patroon­hei­lige van jagers, wis­kun­digen, opticiens en metaalbe­wer­kers. Hij wordt ook wel de ‘Apostel van de Ardennen’ genoemd. Tot het begin van de 20ste eeuw werd hij vooral aan­beden voor het genezen van hondsdol­heid of rabiës. Hier­voor gebruikte men toen de tra­di­tio­nele St-Hubertussleu­tel.

Legende

De legende van H. HubertusHoewel de afbeel­ding mis­schien nog wel het meest bekend is van het logo van Jägermeister, is de legende een min­der bekend verhaal. Sint Hubertus was als man van adel een verwoed jager. Na de dood van zijn vrouw (die op het kraam­bed stierf nadat ze hem een zoon had ge­schon­ken) stortte hij zich helemaal op de jacht. Toen hij notabene op Goede Vrij­dag op jacht was, kreeg hij een majestueus hert in het vizier. Op het punt dat hij de trekker zou overhalen, keerde het dier zich om en keek hem recht in de ogen. Op dat­zelfde moment verscheen een kruis mid­den boven het gewei en sprak een stem: “Hubertus, waarom verlies je je tijd in derge­lijke bezig­he­den? Als je je niet tot de Heer keert, zul je naar de hel gaan.” Hubertus knielde neer bij het horen van deze woor­den en vroeg wat hij dan moest doen. De stem ant­woordde “Ga naar mijn die­naar Lambertus en doe wat hij u zegt.” Zo luidt de legende van de beke­ring van Hubertus.

Het kenmerkende logo van Jägermeister

Jägermeister logo

Aangezien Jägermeister zich ver­taalt als meesterja­ger, bevat het logo van het merk een symbool dat verwant is aan de patroon­hei­ligen van de jagers: Sint Eustatius en Sint Hubertus.

Het Jägermeister-logo is geïnspireerd op het verhaal van de zoon van een hertog die jaagt op een hert met een kruis tussen zijn gewei. Het dier waar­schuwde de man dat hij naar de hel zou gaan als hij niet godvruch­tig zou gaan leven. Als gevolg hier­van bekeerde de edelman zich en werd Sint Hubertus.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose