link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Informatieavond trajecten Eerste H. Communie

Traject 2023/2024

gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023

Dit werk­jaar zijn er Eerste Communie-trajecten in Asten, Heus­den en Someren voor kin­de­ren vanaf groep 4 van de basis­school. Vanaf dit jaar bestaat het traject in Asten en Someren niet enkel meer uit lessen op een door­de­weekse dag.

We willen graag met de kin­de­ren stil­staan bij be­lang­rijke momenten die bij het chris­te­lijke geloof horen en hen ver­trouwd maken met de geloofs­ge­meen­schap waar­bin­nen ze de Eerste Communie ont­van­gen. Daarom zullen er ook een aantal feest­da­gen en zon­da­gen zijn waarop de voor­be­rei­ding op de Eerste Communie plaats­vindt.

In­for­ma­tie­avond

Tijdens een in­for­ma­tie­avond gaat het pas­to­rale team met ouders en ver­zor­gers in gesprek over de opzet van het traject, be­lang­rijke momenten en ideeën om dit traject voor kin­de­ren, ouders en pa­ro­chie tot een mooie gebeur­te­nis te maken.

datum tijd plaats locatie
Maan­dag 2 ok­to­ber 2023 20.00 uur Asten Ge­meen­schapshuis ‘t Kwar­tier
Maan­dag 9 ok­to­ber 2023 20.00 uur Someren Ge­meen­schapshuis de Ruchte
Woens­dag 1 no­vem­ber 2023 20.30 uur Heus­den Antonius van Padua­kerk

Aanmel­den

Na de in­for­ma­tie­avon­den kunnen kin­de­ren wor­den aangemeld.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose