link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het Inspiratiecafé - What if God was one of us…?

Dinsdag 7 november - 20.00 uur - ’t Kwartier Asten

gepubliceerd: maandag, 30 oktober 2023

Op 7 no­vem­ber 2023, van 20.00 tot 22.00 uur, nodigt de Fran­cis­cus­paro­chie u uit voor een betoverende avond vol in­spi­ra­tie en gesprek bij het tweede ‘In­spi­ra­tie­café’. Dit boeiende eve­ne­ment biedt een platform voor open­har­tige gesprekken en nieuwe inzichten in een gezellige, in­for­mele sfeer.

Dins­dag 7 no­vem­ber - Tweede avond

Dit keer verwel­ko­men we als speciale gast dominee Ber­na­dette van Listen­burg, de in­spi­re­rende lei­der van de pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schap in Asten en Someren. Samen met dominee van Listen­burg duiken we in het thema van de avond: “What if God was one of us…?” We zullen samen verkennen hoe ons begrip van God veran­dert te mid­den van de uit­dagingen van de moderne wereld.

Eerste dins­dag van de maand

Elke eerste dins­dag van de maand wordt het ‘In­spi­ra­tie­café’ gehou­den in ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier in Asten van 20.00 tot 22.00 uur. Bezoekers wor­den uit­ge­no­digd voor avon­den vol in­spi­ra­tie en dialoog, waarbij boeiende gasten een centrale rol spelen. In een café-ach­tige set­ting wor­den korte filmpjes getoond, open forum­ge­sprekken gevoerd en ideeën uitgewisseld in kleine groepen. Deze in­for­mele en ontspannen sfeer sti­mu­leert het verkennen van diepere inzichten.

De entree voor deze avon­den bedraagt € 4. Hier­voor krijgt u kopje koffie of thee bij binnen­komst en een con­sump­tie in de pauze.

Als ver­volg op het ‘In­spi­ra­tie­café’ wordt de volgende eerste dins­dag van de maand een ‘ver­die­pings­avond’ geor­ga­ni­seerd. Deze vindt plaats in de zij­zaal van de kerk in Asten. Tijdens deze avon­den wordt er dieper inge­gaan op het on­der­werp van de voor­gaande In­spi­ra­tie­café-avond. Een diep­gaande inlei­ding creëert een solide basis voor creatieve verken­ningen en uit­da­gende dis­cus­sies over het thema.

De lijst met ko­men­de on­der­wer­pen voor zowel ‘het In­spi­ra­tie­café’ als ‘De Ver­die­ping’ belooft een boeiende reis door ver­schil­lende levens­vraag­stukken en spi­ri­tu­ele perspectieven:

het In­spi­ra­tie­café

Ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier in Asten
datum thema
5 sep­tem­ber 2023: Hallo, is er iemand...?
7 no­vem­ber 2023: What if God was one of us…?
2 januari 2024: Sta je voor een uit­da­gend kruis­punt?
5 maart 2024: Is de Geest uit de fles?
7 mei 2024: Een menu­kaart voor de ziel
2 juli 2024: Ontroerd door de lie­de­ren van Sint Fran­cis­cus

De Ver­die­ping

Zijzaal van de kerk in Asten
datum thema
3 ok­to­ber 2023: Het gevoel van een bewogen leven
21 no­vem­ber 2023: Op reis door Gods­beel­den
6 februari 2024: Diep­gaand gesprek over geloof met...
2 april 2024: Een Pasen-afterparty met abdijbier
4 juni 2024: Samen bespreken we een klooster­boek
6 au­gus­tus 2024: Een avond rondom de film van Fran­cis­cus


De Fran­cis­cus­paro­chie nodigt alle geïn­te­res­seer­den uit om samen met hen te ont­dek­ken, te leren en te groeien tij­dens deze in­spi­re­rende bij­een­komsten.

Of je nu op zoek bent naar nieuwe perspectieven, diepere inzichten of gewoon een boeiende avond in goed gezel­schap, het In­spi­ra­tie­café en De Ver­die­ping bie­den een welkom platform voor open dialoog en re­flec­tie.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose