link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Verdieping - Het gevoel van een bewogen leven

Dinsdag 3 oktober - 20.00 uur - Zijzaal kerk Asten

gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2023
foto: Serkan Göktay
Eenzaam maar niet alleen

Als ver­volg op de pa­ro­chie­avond van 5 sep­tem­ber nodigen wij ie­der­een van harte uit om deel te nemen aan een in­spi­re­rende ver­die­pings­avond op dins­dag 3 ok­to­ber, aan­vang 20.00 uur. Deze bij­zon­dere avond vindt plaats in het zij­zaaltje van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegen­heid om samen diep­gaande gesprekken te voeren over thema’s die ons allen raken.

Het centrale thema van deze avond is ‘Hallo, is daar iemand?’ en heeft betrek­king op fun­da­men­tele levens­vra­gen. Na afloop van de avond is er gelegen­heid om in een in­for­mele sfeer na te praten onder het genot van een drankje.

De avond belooft een boeiende en in­spi­re­rende erva­ring te wor­den, waarbij diverse on­der­wer­pen aan bod zullen komen. We zullen samen reflec­te­ren op verlies­er­va­ringen en hoe we hiermee om kunnen gaan. Daar­naast gaan we op zoek naar onze per­soon­lijke bestem­ming in deze wereld, waarbij we een videoclip als in­spi­ra­tie­bron zullen gebruiken.

Een onder­deel van de avond is de bespre­king van het boek van Henri Nouwen, geti­teld ‘Eenzaam maar niet alleen’. We zullen zijn diep­gaande inzichten over een­zaam­heid en ver­bon­den­heid onder­zoeken en bespreken.

Een spi­ri­tu­eel aspect van de avond omvat de re­flec­tie op de woor­den van Jezus aan het kruis: ‘Mijn God, waarom heb je me verlaten?’ Deze woor­den zullen dienen als start­punt voor ver­die­pende gesprekken over geloof en spi­ri­tu­ele ver­bon­den­heid. Daar­naast zullen we de mys­tieke erva­ring van Theresia van Lisieux verkennen en proberen te begrijpen hoe haar erva­ringen ons kunnen verrijken in onze eigen spi­ri­tu­ele reis.

Een laatste thema dat aan bod komt, is de vraag naar de dingen die er echt toe doen in het leven. Samen zullen we op zoek gaan naar wat wer­ke­lijk van waarde is in ons dage­lijks leven en hoe we bete­ke­nis kunnen vin­den in onze erva­ringen.

De ver­die­pings­avond staat open voor ie­der­een, ongeacht reli­gi­euze ach­ter­grond of per­soon­lijke over­tui­gingen. Het is een gelegen­heid om samen dieper na te denken, te praten en te groeien.

Na afloop van de ver­die­pings­avond nodigen we u van harte uit om in een in­for­mele sfeer ver­der te praten en elkaar te ont­moe­ten onder het genot van een drankje.

In­spi­ra­tie­café en De Ver­die­ping

Inspiratiecafé en De VerdiepingDe Fran­cis­cus­paro­chie kon­digt met en­thou­sias­me het ‘In­spi­ra­tie­café’ en ‘De Ver­die­ping’ aan. De avon­den beloven diep­gaande gesprekken, nieuwe perspectieven en een gezellige sfeer voor ie­der­een die op zoek is naar in­spi­ra­tie en ver­die­ping.

Eerste dins­dag van de maand

Elke eerste dins­dag van de maand wordt het ‘In­spi­ra­tie­café’ gehou­den in ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier in Asten van 20.00 tot 22.00 uur. Bezoekers wor­den uit­ge­no­digd voor avon­den vol in­spi­ra­tie en dialoog, waarbij boeiende gasten een centrale rol spelen. In een café-ach­tige set­ting wor­den korte filmpjes getoond, open forum­ge­sprekken gevoerd en ideeën uitgewisseld in kleine groepen. Deze in­for­mele en ontspannen sfeer sti­mu­leert het verkennen van diepere inzichten.

De entree voor deze avon­den bedraagt € 4. Hier­voor krijgt u kopje koffie of thee bij binnen­komst en een con­sump­tie in de pauze.

Als ver­volg op het ‘In­spi­ra­tie­café’ wordt de volgende eerste dins­dag van de maand een ‘ver­die­pings­avond’ geor­ga­ni­seerd. Deze vindt plaats in de zij­zaal van de kerk in Asten. Tijdens deze avon­den wordt er dieper inge­gaan op het on­der­werp van de voor­gaande In­spi­ra­tie­café-avond. Een diep­gaande inlei­ding creëert een solide basis voor creatieve verken­ningen en uit­da­gende dis­cus­sies over het thema.

De lijst met ko­men­de on­der­wer­pen voor zowel ‘het In­spi­ra­tie­café’ als ‘De Ver­die­ping’ belooft een boeiende reis door ver­schil­lende levens­vraag­stukken en spi­ri­tu­ele perspectieven:

het In­spi­ra­tie­café

Ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier in Asten
datum thema
5 sep­tem­ber 2023: Hallo, is er iemand...?
7 no­vem­ber 2023: What if God was one of us…?
2 januari 2024: Sta je voor een uit­da­gend kruis­punt?
5 maart 2024: Is de Geest uit de fles?
7 mei 2024: Een menu­kaart voor de ziel
2 juli 2024: Ontroerd door de lie­de­ren van Sint Fran­cis­cus

De Ver­die­ping

Zijzaal van de kerk in Asten
datum thema
3 ok­to­ber 2023: Het gevoel van een bewogen leven
21 no­vem­ber 2023: Op reis door Gods­beel­den
6 februari 2024: Diep­gaand gesprek over geloof met...
2 april 2024: Een Pasen-afterparty met abdijbier
4 juni 2024: Samen bespreken we een klooster­boek
6 au­gus­tus 2024: Een avond rondom de film van Fran­cis­cus


De Fran­cis­cus­paro­chie nodigt alle geïn­te­res­seer­den uit om samen met hen te ont­dek­ken, te leren en te groeien tij­dens deze in­spi­re­rende bij­een­komsten.

Of je nu op zoek bent naar nieuwe perspectieven, diepere inzichten of gewoon een boeiende avond in goed gezel­schap, het In­spi­ra­tie­café en De Ver­die­ping bie­den een welkom platform voor open dialoog en re­flec­tie.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose