link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Inspiratiecafé’ en ‘De Verdieping’

Vanaf 5 september

gepubliceerd: zondag, 3 september 2023

De Fran­cis­cus­paro­chie kon­digt met en­thou­sias­me het ‘In­spi­ra­tie­café’ en ‘De Ver­die­ping’ aan. De avon­den beloven diep­gaande gesprekken, nieuwe perspectieven en een gezellige sfeer voor ie­der­een die op zoek is naar in­spi­ra­tie en ver­die­ping.

Eerste dins­dag van de maand

Elke eerste dins­dag van de maand wordt het ‘In­spi­ra­tie­café’ gehou­den in ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier in Asten van 20.00 tot 22.00 uur. Bezoekers wor­den uit­ge­no­digd voor avon­den vol in­spi­ra­tie en dialoog, waarbij boeiende gasten een centrale rol spelen. In een café-ach­tige set­ting wor­den korte filmpjes getoond, open forum­ge­sprekken gevoerd en ideeën uitgewisseld in kleine groepen. Deze in­for­mele en ontspannen sfeer sti­mu­leert het verkennen van diepere inzichten.

De entree voor deze avon­den bedraagt € 4. Hier­voor krijgt u kopje koffie of thee bij binnen­komst en een con­sump­tie in de pauze.

Als ver­volg op het ‘In­spi­ra­tie­café’ wordt de volgende eerste dins­dag van de maand een ‘ver­die­pings­avond’ geor­ga­ni­seerd. Deze vindt plaats in de zij­zaal van de kerk in Asten. Tijdens deze avon­den wordt er dieper inge­gaan op het on­der­werp van de voor­gaande In­spi­ra­tie­café-avond. Een diep­gaande inlei­ding creëert een solide basis voor creatieve verken­ningen en uit­da­gende dis­cus­sies over het thema.

Aftrap door Anke Van Extel

De eerste avond van het In­spi­ra­tie­café op 5 sep­tem­ber belooft een bui­ten­ge­wone start. Met trots verwel­ko­men we Anke Van Extel - Van Katwijk, de burge­mees­ter van de ge­meen­te Asten, als gast. De avond draait om het verkennen van de diepere bete­ke­nis van het bestaan, spiri­tua­li­teit, de rol van geloof en over­tui­ging, en het bestaan van God. Het thema van de avond is treffend geti­teld: “Hallo, is er iemand...?”

De lijst met ko­men­de on­der­wer­pen voor zowel ‘het In­spi­ra­tie­café’ als ‘De Ver­die­ping’ belooft een boeiende reis door ver­schil­lende levens­vraag­stukken en spi­ri­tu­ele perspectieven:

het In­spi­ra­tie­café

Ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier in Asten
datum thema
5 sep­tem­ber 2023: Hallo, is er iemand...?
7 no­vem­ber 2023: What if God was one of us…?
2 januari 2024: Sta je voor een uit­da­gend kruis­punt?
5 maart 2024: Is de Geest uit de fles?
7 mei 2024: Een menu­kaart voor de ziel
2 juli 2024: Ontroerd door de lie­de­ren van Sint Fran­cis­cus

De Ver­die­ping

Zijzaal van de kerk in Asten
datum thema
3 ok­to­ber 2023: Het gevoel van een bewogen leven
21 no­vem­ber 2023: Op reis door Gods­beel­den
6 februari 2024: Diep­gaand gesprek over geloof met...
2 april 2024: Een Pasen-afterparty met abdijbier
4 juni 2024: Samen bespreken we een klooster­boek
6 au­gus­tus 2024: Een avond rondom de film van Fran­cis­cus


De Fran­cis­cus­paro­chie nodigt alle geïn­te­res­seer­den uit om samen met hen te ont­dek­ken, te leren en te groeien tij­dens deze in­spi­re­rende bij­een­komsten.

Of je nu op zoek bent naar nieuwe perspectieven, diepere inzichten of gewoon een boeiende avond in goed gezel­schap, het In­spi­ra­tie­café en De Ver­die­ping bie­den een welkom platform voor open dialoog en re­flec­tie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose