link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome

Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025

gepubliceerd: vrijdag, 10 januari 2025

Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.

De voor­be­rei­dingen voor deze bede­vaart zijn inmiddels in gang gezet. De organi­sa­tie is door de bis­schop­pen toe­ver­trouwd aan het Lande­lijk Platform Bede­vaarten, waarin alle Neder­landse bis­dom­men ver­te­gen­woor­digd zijn. In aanloop naar het Jubel­jaar werkt het Platform de organi­sa­tie van deze bij­zon­dere bede­vaart ver­der uit. Nadere details wor­den later bekend gemaakt, maar het is voor belang­stel­len­den goed om nu vast de mei­va­kan­tie van 2025 in de agenda vrij te hou­den.

Jubel­jaar 2025

Het thema voor het Jubel­jaar 2025 is Pelgrims van hoop. Een jubel­jaar wordt in de Katho­lie­ke Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubel­jaar vond dan ook plaats in het jaar 2000, toen de wereld en de katho­lie­ke Kerk zich voor­be­reid­den om het nieuwe mil­len­nium in te gaan.

Paus Fran­cis­cus noemt “het Jubel­jaar altijd een gebeur­te­nis van grote spi­ri­tu­ele, ker­ke­lijke en sociale bete­ke­nis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze vie­ring heeft ervaren als een speciale gave van genade, ge­ken­merkt door de ver­ge­ving van zon­den en in het bij­zon­der door de mild­heid als volle­dige weergave van de barm­har­tig­heid van God.”

Gewoon of bui­ten­ge­woon?

In de Kerk is een Jubel­jaar, of Heilig Jaar, een be­lang­rijke reli­gi­euze gebeur­te­nis. Een Jubel­jaar is ‘gewoon’ als het na de gebruike­lijke periode van 25 jaar valt, en ‘bui­ten­ge­woon’ wanneer het wordt af­ge­kon­digd voor een bui­ten­ge­wone gebeur­te­nis. In 2015 riep paus Fran­cis­cus bij­voor­beeld een Bui­ten­ge­woon Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid uit.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose