link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiaan Luuk van den Einden op WJD

Bijna miljoen pelgrims verwacht bij Slotviering op zondag

gepubliceerd: vrijdag, 4 augustus 2023
foto: Piotr Kemna
Parochiaan Luuk van den Einden op WJD

Onze pa­ro­chi­aan Luuk van den Einden is op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Daar ziet hij hoe katho­lie­ke jon­ge­ren uit de hele wereld samen­ko­men om elkaar te ont­moe­ten en samen het geloof te beleven. Hier deelt hij zijn erva­ring tot nu toe.

“Toen mijn werk­ge­ver Katho­liek Nieuws­blad vroeg of ik als jour­na­list bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (oftewel WJD) wilde zijn, hoefde ik daar geen seconde over na te denken: zo’n unieke kans krijg je name­lijk niet gauw. Inmiddels ben ik hier vijf dagen en kan ik één ding zeggen: mijn ver­wach­tingen zijn mijlenver overtroffen.

Zeven­tien­de editie

Luuk van den Einden
Luuk van den Einden

Voor wie niet weet wat het inhoudt: de Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den een keer in de drie jaar plaats, telkens in een andere stad. Een week lang komen jonge katho­lie­ken uit heel de wereld samen voor een uit­ge­breid pro­gram­ma met onder meer catechese, vie­rin­gen en ont­moe­ting. Dit is de zeven­tien­de editie alweer.

Er zijn nu naar schat­ting bijna een miljoen WJD’ers in Lissabon. Overal in de stad kom je ze tegen en tij­dens de grote eve­ne­menten kijk je uit over gigan­tische massa’s mensen. Deze mid­dag werd paus Fran­cis­cus offi­cieel verwelkomd met een uit­ge­breide ceremonie: het geschreeuw en gejuich was tot in de verre omtrek te horen.

De energie die hier hangt, is echt heel bij­zon­der. Ie­der­een lijkt vervuld van een bepaalde vreugde, een po­si­tie­ve kracht – de Heilige Geest, mis­schien? Jezus heeft gezegd: waar er twee of drie in mijn naam bijeen­zijn, daar ben ik in hun mid­den, dus als hon­derd­dui­zen­den in naam van God bijeen­ko­men – ja, dan moet dat wel goed zitten.

Slot­vie­ring op NPO2

Op zon­dag­mor­gen -om 9.00 uur lokale tijd dus 10.00 uur Neder­landse tijd- is de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus. Bij deze vie­ring wordt mis­schien wel een miljoen mensen (vooral jon­ge­ren) verwacht. Dan wordt ook bekend gemaakt waar en wanneer de volgende WJD zal zijn.

De slot­vie­ring wordt recht­streeks uitgezon­den op NPO2:

9.40 uur Reportage over de WJD’23
10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met paus Fran­cis­cus

Ge­loofs­le­ven

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn niet alleen goed voor het ge­loofs­le­ven van jon­ge­ren, maar ze zijn ook heel waarde­vol als bemoe­diging. Katho­lie­ke jon­ge­ren bij ons in Neder­land zien weinig leef­tijds­ge­no­ten in de kerk. Hier op de WJD kunnen ze zien dat ze niet alleen zijn, dat geloven helemaal niet raar of ouderwets is, maar dat jongens en meisjes zoals zij uit andere lan­den ook ‘gewoon’ gelovig zijn.

Jon­ge­ren die naar de WJD gaan, komen vaak veran­derd terug. Ze brengen nieuwe energie mee, een impuls voor de kerk bij hen thuis. Als pelgrims zijn ze op weg gegaan en als pelgrims keren ze ook weer terug. En wat ze mee naar huis nemen, daar mag ie­der­een hoop voor de toe­komst uit putten.”

Meer in­for­ma­tie

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose