link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gespreksavond

Woensdag 21 juni - 20.00 uur - Someren

gepubliceerd: donderdag, 15 juni 2023

OecumeneDe katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofs­as­pecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.

Ie­der­een is welkom

De avon­den zijn bedoeld voor ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in het katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloof en willen leren over de over­een­kom­sten en verschillen tussen deze geloofs­ge­meen­schappen. Er is geen voorkennis vereist en ie­der­een is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven en kunt gewoon binnenlopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Pro­gram­ma

Op woens­dag 21 juni is het gespreks­the­ma “het ker­ke­lijk jaar rond”.

Zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten vieren de be­lang­rijke chris­te­lijke feesten zoals Kerst­mis en Pasen en Pink­ste­ren. We willen op deze avond met elkaar praten over de bete­ke­nis van de over­een­kom­sten maar zeer zeker ook over de verschillenen. We gaan zien wat de ach­ter­grond en bete­ke­nis is van deze verschillen.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u bellen naar:

  • Dominee van Litsen­burg – 06 - 10 98 33 23
  • Diaken Jack Swaanen – 06 - 54 955 942

Welkom

We nodigen u van harte uit om aanwe­zig te zijn bij deze oecu­me­nische gespreks­avond en om deel te nemen aan de boeiende dis­cus­sies over het ker­ke­lijk jaar. Samen kunnen we bruggen slaan en een gemeen­schap­pe­lijke basis vin­den die ons als chris­te­lijke gelo­vi­gen verbindt, ongeacht onze ver­schil­lende tradities en ach­ter­gron­den.

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose