link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gespreksavond - Meer over Maria

Woensdag 24 mei in Someren

gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023

OecumeneDe katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofs­as­pecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.

Ie­der­een is welkom

De avon­den zijn bedoeld voor ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in het katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloof en willen leren over de over­een­kom­sten en verschillen tussen deze geloofs­ge­meen­schappen. Er is geen voorkennis vereist en ie­der­een is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven en kunt gewoon binnenlopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Meer over Maria

Op woens­dag 24 mei gaan we met elkaar in gesprek over de H. maagd Maria, een centrale figuur binnen zowel de pro­tes­tantse als katho­lie­ke tradities. Maria, de moe­der van Jezus Christus, wordt zowel in de katho­lie­ke als pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen vereerd en heeft een diep­gaande invloed op het ge­loofs­le­ven van miljoenen mensen we­reld­wijd.

Maria wordt door katho­lie­ken gezien als mid­de­la­res tussen God en de mens, terwijl pro­tes­tan­ten meer de nadruk leggen op de directe relatie met God door Christus. Katho­lie­ken eren Maria vaak met gebe­den, het aansteken van kaarsen en pro­ces­sies, terwijl pro­tes­tan­ten over het alge­meen min­der nadruk leggen op Maria­ver­ering en zich richten op de Bijbel en per­soon­lijke gebe­den.

Ondanks deze verschillen delen pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken een diep respect voor de rol van Maria in het chris­te­lijk geloof. Ze erkennen haar deug­den, zoals haar ge­hoor­zaam­heid aan God en haar moe­der­lijke liefde. Maria blijft een bin­dende figuur tussen beide tradities, waarbij haar spi­ri­tu­ele bete­ke­nis mensen van ver­schil­lende ach­ter­gron­den inspireert.

Pro­gram­ma

woens­dag 10 mei: Ge­loofs­be­lij­de­nissen
woens­dag 24 mei: Meer over Maria
woens­dag 7 juni: Sacra­menten - de over­een­kom­sten en verschillen bij pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken
woens­dag 21 juni: Het ker­ke­lijk jaar rond

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u bellen naar:

  • Dominee van Litsen­burg – 06 - 10 98 33 23
  • Diaken Jack Swaanen – 06 - 54 955 942

De oecu­me­nische gespreks­avon­den bie­den een mooie gelegen­heid om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. We hopen dan ook op een grote opkomst en kijken uit naar mooie en in­spi­re­rende avon­den.

Graag tot ziens op de oecu­me­nische gespreks­avon­den!

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose