link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Stille Omgang 2023

Jongeren met pastor Schevers naar Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 2 april 2023

In de nacht van zater­dag 18 op zon­dag 19 maart 2023 werd in Am­ster­dam weer de Stille Omgang gelopen. Enkele jon­ge­ren uit onze pa­ro­chie hebben samen met pastor Schevers de reis naar Am­ster­dam gemaakt en de tocht gelopen. Hierbij hun ver­slag.

Stille Omgang 2023

Zater­dag 18 maart was het weer zover, we gingen opnieuw rich­ting Am­ster­dam om de Stille Omgang mee te maken. De Stille Omgang is een katho­lie­ke traditie waarbij het mirakel van Am­ster­dam wordt her­dacht. In 1345 kreeg name­lijk een ster­ven­de man wonend in de Kalver­straat de zie­ken­zal­ving, waarna hij de Heilige Hostie uitbraakte, omdat hij zo ziek was. Hierna was volgens het ker­ke­lijk voor­schrift het braaksel met de Hostie in de open haard geworpen. Echter de volgende morgen werd de Hostie volle­dig intact terug­ge­von­den tussen het as in de open haard, waarna een vrouw de Heilige Communie naar de pastoor bracht. De volgende dag keerde de Hostie op mysterieuze wijze terug in de woning van de zieke man, dit gebeurde tot twee keer toe. Dit tweede (ver­volg)won­der werd toen gezien als een teken dat de Hostie en Christus op deze plek in Am­ster­dam een speciale ver­ering diende te krijgen. Vandaar het ontstaan van de Stille Omgang. Jaar­lijks komt een groep jon­ge­ren van overal vandaan bijeen om een tocht te lopen door de stad, langs de plaats waar het won­der geschiedde. Het is hierbij helemaal stil, dit heeft te maken met het pro­ces­sie­ver­bod uit de grondwet.

Stille Omgang 2023Wij gingen dit jaar samen met Pastor Schevers en een aantal jon­ge­ren uit de pa­ro­chie- met een voorraad roze koeken en andere lekkernijen in de aan­slag- rich­ting onze hoofd­stad voor de her­den­king van het won­der. Aldaar verbleven we in stads­kloos­ter La Verna waar we nog meer jon­ge­ren met dezelfde intenties ontmoetten. Daar­naast was broe­der Fer van der Reijken uit het stads­kloos­ter San Damiano in Den Bosch aanwe­zig en Bianca Akkermans, staf­func­tio­na­ris van het Fran­cis­caans jon­ge­ren­werk. Samen hebben we kennisgemaakt, gekookt, (het Vesper) gebe­den en heer­lijk gegeten, samen ook met de eigen broe­ders van La Verna. Het is echt een zegen om andere gelo­vi­gen te mogen ont­moe­ten om deze gelegen­heid samen te vieren. Ontzettend in­spi­re­rend is het om de drijfveren in het geloof van andere mensen te mogen horen. Daar­naast hoor­den we ver­schil­lende beke­rings­ver­halen van jon­ge­ren voorbij komen, wat jezelf ook tot nadenken zet en je geloof kan ver­ster­ken. Het is ook goed om ook bij uzelf na te gaan; “wat is eigen­lijk mijn drijfveer in het geloof?” en “hoe kan ik het vuur in mijn hart nog meer doen bran­den?” De Stille Omgang heeft dit jaar bij de jon­ge­ren van onze pa­ro­chie (en na­tuur­lijk de andere aanwe­zigen) hier zeker aan bij­ge­dragen.

’s Avonds na de afwas (jaja dat moet ook gewoon gebeuren) gingen we met zijn allen rich­ting de Papegaai­kerk in het centrum gelegen, waar een mooi pro­gram­ma voor ie­der­een klaarstond. Er was bij­voor­beeld gelegen­heid tot aanbid­ding, het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen en om een kaarsje aan te steken. Daar­naast kon ie­der­een zijn zorgen en problemen op een kaartje schrijven en deze in de ‘worry box’ achterlaten. Naast deze box stond een mandje met kaartjes waarop een woord uit de Bijbel stond ge­schre­ven. Na het achterlaten van je zorgen kon je zo’n kaartje grabbelen en nagaan wat dit woord voor jou kon betekenen. Als voor­beeld stond er op eentje “je zult in vreugde ver­trek­ken en in vrede wor­den thuis­ge­bracht.” Wat kan dit voor uw leven betekenen?

Daarna werd er een prach­tige Heilige Mis gehou­den in de volle kerk met als voor­gan­ger Mgr. Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Het was een mooie vie­ring met een in­spi­re­rende preek. Toen was het dan tijd voor de tocht door de bin­nen­stad, waarbij we langs het huis liepen waar het won­der in 1345 geschiedde. Het was even wennen om helemaal stil te zijn. Maar je merkt hoe­zeer je terug­keert in jezelf en bij God. Buiten­staan­ders snappen er vaak niks van en roepen vanalles naar je. Wat mooi zou het zijn als deze mensen bij zich­zelf tot inkeer zou­den komen en in ieder geval respect krijgen voor het geloof. Daarom proberen we in de stilte met het vuur van Gods liefde in ons hart ook de harten van de buiten­staan­ders aan te steken.

Na het lopen van de Stille Omgang was er nog tijd voor een kopje koffie of thee en na even bij­ko­men keer­den we terug naar het stads­kloos­ter La Verna waar we die nacht verbleven. De volgende ochtend na een uit­ge­breid ontbijt ver­zorgde Pastor Schevers een prach­tige vie­ring in het stads­kloos­ter. Na een korte wan­de­ling, veel na te babbelen en inmiddels ook te hebben geluncht was het dan weer tijd om terug te treinen naar huis. We kunnen wel stellen dat het een erg geslaagde Stille Omgang was dit jaar!

We willen graag een speciaal dank­woord uit­spre­ken voor alle pa­ro­chi­anen die bij hebben gedragen aan deze trip voor de jon­ge­ren van onze pa­ro­chie. Jullie zijn hel­den, harte­lijk dank dat jullie het deze jon­ge­ren zo hebben gegund!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose