link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Met iconen van Advent naar Kerst

Een bezinning op Kerstmis met tien iconen

gepubliceerd: zondag, 4 december 2022
foto: Geert Hüsstege
Met iconen van Advent naar Kerst

Op zater­dag 17 de­cem­ber or­ga­ni­seert de pa­ro­chie van 14.00 tot 16.00 uur een mid­dag waar iconen centraal staan. We zullen met behulp van tien geschil­derde Bijbelse tafrelen vanuit de Advent naar Kerst­mis kijken.

Een icoon is een reli­gi­euze afbeel­ding: op een houten paneel wordt een Bijbels tafereel geschil­derd. In de Oosterse kerken hebben iconen een bij­zon­dere plaats. Zij zijn niet zozeer een geschil­derde afbeel­ding maar zijn ‘vensters op de eeuwig­heid’. Zij verbin­den het aardse en hemelse met elkaar. Daarom hebben zij in oosterse chris­te­lijke li­tur­gieën ook een voorname plaats in de ere­dienst en zijn onlosmake­lijk verbon­den met het alle­daag­se ge­loofs­le­ven van mensen. Ook in de Kerk van het Westen is een grote waar­de­ring ontstaan voor iconen. Met name van­wege hun schoon­heid en de diep­zin­nige spiri­tua­li­teit die zij omvatten.

Deze mid­dag zal iconen­schil­der Geert Hüsstege tezamen met zijn vrouw Angelique een uitleg geven over iconen. En in het bij­zon­der staan zij stil bij een tiental iconen die de gedachte van de Advent en de bete­ke­nis van Kerst­mis ten diepste uitademen. Name­lijk, het uitzien naar en de vreugde van de geboorte van Christus.

Pro­gram­ma

13.30 uur: ont­vangst met koffie/thee
14.00 uur: wel­komst­woord door pastoor Steijaert
14.10 uur: deel 1 inlei­ding met vijf iconen rond Advent en Kerst
15.00 uur: pauze met koffie/thee
15.15 uur: deel 2 inlei­ding met vijf iconen rond Advent en Kerst
16.00 uur: afslui­ting 

Details

datum: zater­dag 17 de­cem­ber 2022
tijd: 14.00 - 16.00 uur
locatie: Pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4, Asten
(ingang aan de linkerzijde)
aanmel­ding: pastooraal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 24 33 94 94 (Whatsapp)
kosten: aan­be­vo­len € 10 (of naar draag­kracht), ter onder­steu­ning van de kosten voor het maken van deze schitterede iconen.
aantal deel­ne­mers: Voor deze mid­dag geldt van­wege de beschik­ba­re ruimte een maximum van 15 personen. U bent van harte welkom, maar graag met aanmel­ding.

Iconen­schil­der Geert Hüsstege

Geert HüsstegeAls kind schil­derde Geert Hüsstege al graag portretten en land­schappen. Op uit­no­di­ging van vader Chrysostomos leerde hij nu inmiddels 30 jaar gele­den iconen schil­de­ren in Postel, België. Daarna zocht Hüsstege vader Crysostomos op in diens pa­ro­chie in Wenen, waar deze Orthodoxe pries­ter Hüsstege aan­moe­digde vooral door te gaan met iconen schil­de­ren en ook om zelf les te gaan geven. Sindsdien ver­zorgt hij exposities, cursussen en opdrachten voor kerken en par­ti­cu­lieren samen met zijn vrouw Angelique en hun kin­de­ren. Het mogen delen van Gods nabij­heid in Christus en in al onze broe­ders en zusters door middel van iconen is hun missie die ze elke dag met veel vreugde en dank­baar­heid vervullen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose