link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Energiemaatregelen in de parochie

gepubliceerd: maandag, 14 november 2022

In ver­band met de situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd ont­moe­tingen geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik. Het bisdom heeft daartoe ook voor­stel­len gedaan.

De afgelopen weken is een project­groep in onze pa­ro­chie bezig geweest om te zien wat er moge­lijk is in onze kerken. Tezamen met de dringende oproep van het bisdom betekent dit voor ons het volgende.

  • Onze kerken wor­den de ko­men­de tijd tot maximaal 12 gra­den verwarmd. Dit geldt voor alle gelegen­he­den in onze kerken: missen, uit­vaar­ten, hu­we­lij­ken, doopsels, muzikale uit­voe­ringen, etcetera.
  • Dit betekent dat het in onze kerken kou­der zal zijn dan mensen gewend zijn. Ie­der­een wordt gevraagd om hier reke­ning mee te hou­den en zich warm te kle­den.
  • Op dit moment vindt wordt in Asten een test gedaan met IR-verwar­ming onder en tegen de kerk­banken. Deze verwar­ming die verwarmt de benen van mensen en dat scheelt al een hoop. Als er voldoende re­sul­taten zijn, dan kijken we of we deze wijze van verwarmen ook elders kunnen toepassen.
  • Ook gaan we testen met andere wijzen van verwar­ming.

Deze maat­regelen zijn ingrijpend. Maar de kerken verwarmen tot het niveau dat we gewend zijn heeft enorme finan­ciële gevolgen voor de pa­ro­chie. De pa­ro­chie weet dat veel mensen thuis ook te maken hebben met de con­se­quenties van hoge energie­prij­zen. Maar we hopen dat ie­der­een kan begrijpen dat de pa­ro­chie in deze situatie van over­macht maat­regelen moet nemen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose