link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijzigingen organisatie parochie

gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2022

In de afgelopen maan­den hebben er diverse wij­zingen in onze pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus plaats­ge­von­den. Dit is niet altijd dui­de­lijk gewor­den voor pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers. Graag wil de pa­ro­chie de volgende ver­an­de­ringen onder de aan­dacht brengen.

Nieuwe pries­ter voor onze pa­ro­chie: pastor Stefan Schevers

Per 1 ok­to­ber is pastor Stefan Schevers in onze pa­ro­chie benoemd. Hij vormt samen met diaken Jack Swaanen en pastoor Steijaert het pas­to­rale team. Pastor Schevers is nog niet vol­tijds be­schik­baar maar zal in de ko­men­de maan­den steeds meer in onze pa­ro­chie aanwe­zig zijn.

Vertrek vicevoor­zit­ter: Wim Jaspers

Wim is vanaf de fusie betrokken geweest in het bestuur van de pa­ro­chie en heeft vanaf 2015 de rol van vicevoor­zit­ter vervuld. Wim heeft de bestuurs­func­tie per 1 juli 2022 neer­ge­legd, Het is alge­meen bekend dat Wim actief is in het lan­de­lijk bestuur van de poli­tieke partij BBB. Dit viel steeds moei­lijker te combineren met zijn inzet voor de pa­ro­chie. Uit­ein­de­lijk heeft Wim besloten om zijn bestuurs­func­tie neer te leggen.

Benoe­ming nieuw bestuurslid: Wilma van den Boomen-Verdonschot

Per 1 juli 2022 is Wilma benoemd in het pa­ro­chie­bestuur met de portefeuille Begraaf­plaatsen. Wilma heeft als voor­zit­ter van de loca­tieraad Someren-Heide en voor­zit­ter van com­mis­sie begraaf­plaats­be­heer­ders al jaren samen­ge­werkt met pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers in de dorpen van onze pa­ro­chie.

Benoe­ming nieuwe vicevoor­zit­ter: Sandra de Vreede

Sandra is sinds 2017 lid van het pa­ro­chie­bestuur en behar­tigt de portefeuille Personeel en vrij­wil­li­gers. Na het vertrek van Wim heeft zij per 1 juli 2022 tevens de positie van vicevoor­zit­ter op zich geno­men.

Benoe­ming nieuw bestuurslid: Ramon Weren

Per 1 no­vem­ber 2022 treedt Ramon toe tot het bestuur van de pa­ro­chie. Ramon zal de portefeuille Com­mu­ni­ca­tie en PR behar­tigen die momenteel door pastoor Steijaert wordt waar­ge­no­men. Tevens neemt hij ook de rol op zich van se­cre­ta­ris van het pa­ro­chie­bestuur.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose