link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestelijke vrijwilligersdag Asten

Twee jubilarissen in het zonnetje gezet

gepubliceerd: zondag, 9 oktober 2022

De vrij­wil­li­gers­dag in Asten begon zon­dag 9 ok­to­ber 2022 na­tuur­lijk met de Eucha­ris­tie­vie­ring om 11.00 uur waarna we bij Zaal Jan van Hoek een gezellig samen­zijn had­den. In de H.Mis wer­den twee jubila­rissen gehul­digd door pastoor Steijaert: Harrie Thomassen en Vincent van den Burg.

Harrie Thomassen werd gehul­digd omdat hij 12½ jaar vrij­wil­li­ger is en Vincent van den Burg omdat hij maar liefst 60 jaar vrij­wil­li­ger bij de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk is. Vincent ont­ving van­wege deze ja­ren­lan­ge vrij­wil­lige inzet als mis­die­naar/acoliet, coördinator acolieten, hulpkoster van dienst en bezor­ger van het pa­ro­chie­blad de H. Johannes Evan­ge­listpen­ning. Bij zijn 50-jarig jubileum, tien jaar gele­den, heeft hij al de Pau­se­lijke onder­schei­ding Pro Ecclesia et Pontifice mogen ont­van­gen.

H. Johannes Evan­ge­listpen­ning

H. Johannes EvangelistpenningDe H. Johannes Evan­ge­listpen­ning is bestemd om diegenen te on­der­schei­den die zich op bij­zon­dere wijze ver­diens­te­lijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Dit kan zijn op pa­ro­chieel, deke­naal of dio­ce­saan niveau.

De bronzen H. Johannes Evan­ge­listpen­ning draagt aan de ene zijde de beeltenis en de naam van H. Johannes Evan­ge­list en aan de andere zijde het wapen en de naam van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. De pen­ning wordt geleverd tezamen met een oor­konde en draagspeld waarop even­eens het wapen van het bisdom prijkt.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose