link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste H. Communie Asten

Maandag 10 oktober - Eerste ouderavond

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022

Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 4 in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van de Eerste H. Communie. Voor dit school­jaar is hier­voor zon­dag 16 april 2023 om 11.00 uur gepland.

Hoe kunt u zich aanmel­den?

Wij willen u vrien­de­lijk vragen het aanmel­dings­for­mu­lier geprint, volle­dig ingevuld en onder­te­kend in te leveren (of in de brievenbus te doen). U kunt het formulier ook scannen en mailen.

Het is van belang dat uw e-mail­a­dres goed en dui­de­lijk wordt ingevuld in ver­band met de ver­dere com­mu­ni­ca­tie.

U kunt zich aanmel­den tot uiter­lijk 5 ok­to­ber. Hierna starten de voor­be­rei­dingen waar­van u na­tuur­lijk op de hoogte wordt gebracht.

De eerste ouder­avond is gepland op maan­dag 10 ok­to­ber.

Betaling?

De kosten voor het Eerste H. Communie­pro­ject bedragen € 75. Dit bedrag wordt betaald via een machti­ging met hand­te­kening op het inschrijf­for­mu­lier.

Andere dorpen?

De plan­ning voor het Eerste Communie project in andere dorpen wordt op dit moment gemaakt. Hierover volgt nog in­for­ma­tie. 

Verdere in­for­ma­tie?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met diaken Jack Swaanen:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose