link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Symposium - Samen Gezond

gepubliceerd: zondag, 9 oktober 2016

GGD Brabant-Zuidoost or­ga­ni­seert woens­dag 23 no­vem­ber 2016 in het Varendonck College te Asten een symposium over po­si­tie­ve ge­zond­heid.

Mensen beleven hun ge­zond­heid veelal posi­tief als ze kunnen doen wat ze willen, ook met een ziekte of beper­king. Dat uitgangs­punt is be­lang­rijk voor artsen en beleidsmakers: zij kijken vooral naar lichaams­func­ties en dage­lijks func­tio­ne­ren. Maar spiri­tua­li­teit en maat­schap­pe­lijke par­ti­ci­pa­tie kunnen even be­lang­rijk zijn om je gezond te voelen.

Op deze manier kijken naar ge­zond­heid betekent een omslag in denken en doen. Voor beleidsmakers zoals de ge­meen­te, maar zeker ook voor de hulp­ver­le­ners binnen het medische circuit. Het betekent dat bij het werken aan ge­zond­heid van de bevol­king het nog be­lang­rijker wordt om de verbin­ding te leggen tussen de medische wereld en de lokale organi­sa­ties die werken aan par­ti­ci­pa­tie en zelfred­zaam­heid.

Om het begrip ‘po­si­tie­ve ge­zond­heid’ in Asten te lanceren or­ga­ni­se­ren de ge­meen­te Asten, de GGD Brabant-Zuidoost en Onis Welzijn samen dit symposium. Hier krijgen rele­vante partners in zorg en wel­zijn in­for­ma­tie en wor­den we samen geïnspireerd om dit begrip han­den en voeten te geven in het dage­lijkse werk.

Deze dag moet het start­punt zijn om met dit gedachten­goed ver­der te werken aan de ge­zond­heid van de inwoners van Asten.

Pro­gram­ma

17.00 uur ​Binnen­komst met koffie en thee, aanmel­ding workshops
​17.15 uur ​Welkom door weth­ou­der J. Huijsmans
​17.30 uur ​Lezing door dr. Mach­teld Huber
​18.30 uur ​Pauze met soep en een broodje
​19.15 uur ​Workshop ronde 1
​20.00 uur ​Workshop ronde 2
​20.45 uur ​Afslui­ting

Dagvoor­zit­ter: Hester Dadema van Helder Theater.

Workshops

1. “De bur­ger zoekt zorg”

Als een bur­ger zorg vraagt zullen hulp­ver­le­ners deze vraag vaak bekijken in het licht van lichaams­func­ties en dage­lijks func­tio­ne­ren. Maar hoe kun je de in­for­ma­tie uit de lezing gebruiken om juist meer vanuit het denken van po­si­tie­ve ge­zond­heid naar de vraag te kijken? Helder Theater beeldt dit uit in een in­ter­ac­tief toneel­stuk. De deel­ne­mers mogen mede regisseren en oefenen in hoe zij zelf het gedachten­goed van po­si­tie­ve ge­zond­heid kunnen gebruiken.

2. “Vraag het onze jeugd”

Gezond opgroeien houdt in dat kin­de­ren zich in een veilige en sti­mu­lerende omge­ving kunnen ont­wik­ke­len. Voor opvoe­ders en samen­le­ving is het een uit­daging om de juiste balans te vin­den tussen zelf laten ont­dek­ken en grenzen stellen, tussen niet of juist wel ingrijpen. Wat heeft de Astense jeugd met en zon­der beper­king van ons nodig om gezond en gelukkig op te groeien. Hoe helpt de nieuwe de­fi­ni­tie van po­si­tie­ve ge­zond­heid ons hierbij? Jon­ge­ren uit onze Astense ge­meen­schap geven ant­woord op deze vragen.

3. “Het geluk van meedoen”

Je eigen verhaal ver­tellen of het verhaal van de ander horen laat direct voelen wat het geluk van meedoen betekent. Deel­ne­mers aan de workshop gaan aan de slag met eigen erva­ringen, met eigen verhalen over uit­slui­ting en meedoen: wanneer voelt iemand zich buiten­ge­slo­ten en hoe maakt ‘meedoen’ je leven mooier. Daar­mee wordt het ook hel­der hoe be­lang­rijk meedoen voor onze cliënten en pa­tiën­ten is.

4. “In gesprek met huisarts en pastoor”

Vragen die vroe­ger bij de pastoor kwamen, komen nu op tafel bij de huisarts. Een gesprek tussen pastoor Scheepers en huisarts Van den Hoogen (bei­den uit Asten) over zorg, relaties, zin­ge­ving, spiri­tua­li­teit, geluk en ge­zond­heid. Wat kunnen zij en wij van elkaar leren?

5. “Een robot in de zorg?”

Voor de nabije toe­komst is het een enorme uit­daging om de toe­ne­mende en ver­an­de­rende zorg­vraag van een vergrijzende samen­le­ving op te vangen. Inzet van nieuwe techno­lo­gie om de zorg op een slimme en doel­ma­tige wijze in te richten zal nood­za­ke­lijk zijn. Robots doen overal hun intrede, maar wat gaan zij betekenen in de zorg? Maak kennis met Zora, een zorgrobot. Zie wat zij nu al kan en ga in gesprek over de rol die zorgrobots en techno­lo­gie in de toe­komst kunnen gaan spelen.

Voor wie

Mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers die actief zijn op het gebied van zorg en wel­zijn in de ge­meen­te Asten.

In­for­ma­tie en deelname

Deelname is op volgorde van aanmel­ding, er zijn geen kosten aan verbon­den.

Meer in­for­ma­tie is te ver­krij­gen via Jozien van den Bogaart, tele­foon (0493) 67 12 12


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose