link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roosterwijziging

gepubliceerd: zondag, 5 juni 2022

Middels een speciale nieuws­brief stelt pastoor Steijaert de pa­ro­chie op de hoogte van enkele onvermij­de­lijke roosterwijzi­gingen na het vertrek van kape­laan Van Overbeek.

 

H. Franciscusparochie

Beste mensen,

In de afgelopen tijd heeft de pa­ro­chie jullie op de hoogte gesteld over de nieuwe benoe­ming van kape­laan Van Overbeek. Hij zal onze pa­ro­chie per 1 juli verlaten. Het bisdom ziet voor onze pa­ro­chie een toe­komst en wil voor­zien in een nieuwe pries­ter. Hierover heeft de pa­ro­chie al ge­com­mu­ni­ceerd. De bedoeling was dat deze nieuwe pries­ter vanaf 1 juli 2022 samen met diaken Swaanen en mij­zelf het pas­to­rale team zou vormen. Wij keken hier naar uit.

In de afgelopen dagen heb ik van het bisdom vernomen dat deze geplande benoe­ming nog niet per 1 juli kan ingaan maar op een later moment. Er kan door het bisdom geen datum wor­den gegeven. Dit betekent dat ikzelf de ko­men­de tijd de enige pries­ter ben ik onze pa­ro­chie. Aanpas­singen in onze vie­rin­genroosters zijn dan ook nood­za­ke­lijk.

De aanpas­singen moet ergens op gebaseerd zijn. In ieder geval ga ik er vanuit dat de vie­ring van de Eucha­ris­tie centraal staat. Wij zijn een ge­meen­schap in Christus vanuit het samen­ko­men rond het altaar van de Heer. De nieuwe situatie vanaf 1 juli dwingt ons te kijken naar de plaatsen waar we ook echt de Eucha­ris­tie kunnen vieren als ge­meen­schap. Dit roept de vraag op: “hoe staan we er dan eigen­lijk voor op de diverse locaties?” En het ant­woord bepaalt de keuze voor de aanpas­singen.

Ik kies voor de con­se­quente vie­ring van de zon­dagse Eucha­ris­tie in Asten en Someren. Twee plaatsen met een goed kerk­be­zoek, contact met jonge ge­zin­nen door doopsels en hu­we­lij­ken, moge­lijk­he­den voor toe­koms­tig familie­pas­to­raat, vitalise­ring en een centrale lig­ging die voor alle pa­ro­chi­anen rede­lijker­wijs bereik­baar is. In deze twee dorpen vieren we elke zon­dag en op door­de­weekse dagen de heilige Eucha­ris­tie. De vol­heid van ker­ke­lijk leven en vieren staat in deze dorpen centraal. Evenals het or­ga­ni­se­ren van vor­ming, catechese en ini­tia­tie­ven voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing.

In Asten en Someren hechten de zorg­cen­tra Sonnehove en de Lisse sterk aan een Eucha­ris­tie­vie­ring. De deelname eve­naart gere­geld het aantal bezoekers in weekend­vie­ringen op som­mi­ge kerklo­ca­ties. Ik kies er bewust voor om in de centra door te gaan met de maan­de­lijkse vie­rin­gen.

In Heus­den en Lierop kies ik gezien het geringe kerk­be­zoek voor een maandeljkse Eucha­ris­tie­vie­ring. Dit kan in samen­spraak met mij wor­den aan­ge­vuld met een vorm van ker­ke­lijk gebed door vrijwili­gers. Ik besef dat dit een grote ver­an­de­ring is, maar het is wel een rea­lis­tische weer­spie­geling van de mate van actieve be­trok­ken­heid bij de reguliere vie­rin­gen in deze ge­meen­schappen. In Heus­den en Lierop ver­zorgt de pa­ro­chie van­zelf­spre­kend doopsels en uit­vaar­ten.

Helaas moet ik besluiten om de reguliere Eucha­ris­tie­vie­ringen in het ge­meen­schapshuis ‘de Einder’ in Someren Eind te laten ver­val­len. Ondanks de niet aflatende inzet van de vrij­wil­li­gers is het door­gaan met deze vie­rin­gen niet rea­lis­tisch. Doopsels en uit­vaar­ten blijven gewoon moge­lijk in Someren Eind. Evenals het toedienen van doopsels in de Gilde­ka­pel (altijd in overeenstem­ming met het Sint Lambertus­gilde).

De bede­vaarts­plaats Ommel heeft een bij­zon­dere plaats en dat zal in de toe­komst ook zo blijven. In Ommel blijven we de Eucha­ris­tie vieren. Ik kies voor de hui­dige vie­ring op zater­dag­avond om 17:00 uur. Ook zal er op de 1e en 2e woens­dag van de maand een och­tend­mis wor­den gevierd. De vie­rin­gen op andere dagen ver­val­len voor dit moment. Het pro­gram­ma van de Mei-maand en bede­vaarten staan hier los van.

Samen­vat­tend

Samen­vat­tend komt het bo­ven­staande op het volgende neer:

  • Someren Eind: de reguliere vie­rin­gen ver­val­len.
  • Asten en Someren: elke zon­dag een Eucha­ris­tie­vie­ring en om-en-om vie­rin­gen van dins­dag tot en met vrij­dag om 19.00 uur.
  • Zorg­cen­tra Sonnehove en de Lisse: de maan­de­lijkse vie­rin­gen gaan gewoon door.
  • Ommel: op zater­dag­avond is er een vie­ring om 17.00 uur en op de eerste en tweede woens­dag van de maand om 08.00 uur (of 08.30 uur).
  • Heus­den: eenmaal per maand is er op zater­dag­avond een Eucha­ris­tie­vie­ring en eventueel een vorm van ker­ke­lijk gebed op een andere zater­dag.
  • Lierop: eenmaal per maand is er op zon­dag een Eucha­ris­tie­vie­ring en eventueel een vorm van ker­ke­lijk gebed op een andere zon­dag.

Over­zicht

plaats tijd zo ma di wo do vr za
Someren 09.30 uur H.Mis
Asten 11.00 uur H.Mis
Sonnehove 16.00 uur 4e wo: H.Mis
De Lisse 16.00 uur 3e wo: H.Mis
Asten 19.00 uur H.Mis H.Mis
Someren 19.00 uur
H.Mis H.Mis
Ommel 08.00 uur
08.30 uur*
1e en 2e wo: H.Mis
Ommel 17.00 uur H.Mis
Heus­den 19.00 uur 1x/maand: H.Mis
Lierop 11.00 uur 1x/maand: H.Mis

* Vanaf sep­tem­ber tot en met april is de H. Mis om 08.30 uur.

Het zal voor ie­der­een wennen zijn. Diaken Swaanen en ikzelf proberen zoveel moge­lijk dienst­baar te zijn maar vragen ook geduld en begrip. De ko­men­de weken zullen we op ver­schil­lende plekken de gelegen­heid geven om samen te komen om over deze aanpas­singen te spreken. Toch zijn deze deze aanpas­singen nodig om rea­lis­tisch en met ver­trouwen de toe­komst in te gaan.

Groeten en alle goeds,

Pastoor SteijaertParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose