link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans van start

Nieuwe kapelaan voor onze parochie

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022

Deze en volgende week wordt in alle katho­lie­ke kerken van Asten en Someren de jaar­lijkse actie Kerk­ba­lans gehou­den. De titel luidt: “Vol ver­trouwen de toe­komst tegemoet”. Pater Zwirs is dit jaar met emeritaat gegaan en kape­laan van Overbeek heeft een benoe­ming als pastoor gekregen. Maar bis­schop de Korte ziet toe­komst in onze peel­paro­chie en zal een nieuwe kape­laan benoemen.

Samen met pastoor Steijaert en diaken Jack Swaanen zal deze nieuwe kape­laan een en­thou­siast team vormen dat van Pa­ro­chie H.Fran­cis­cus een bloeiende ge­meen­schap wil maken, waarin ie­der­een mee­telt. Wat maakt het dat het bisdom in deze tijd van een tekort aan pries­ters toch een verse kracht naar Asten en Someren zendt?

Vitali­teit

De vitali­teit van een pa­ro­chie wordt ‘gemeten’ aan de hand van drie criteria:

  1. Ten eerste het kerk­be­zoek: hoewel in enkele kerken de corona-dip nog niet her­steld is, zijn in Someren Dorp en Asten de kerken zon­dags al zeer goed bezet. Ook de bede­vaart­kerk in Ommel wordt in deze mei­maand al weer druk bezocht.
  2. Het tweede criterium is het aantal vrij­wil­li­gers: De Fran­cis­cus­paro­chie mag zich rijk prijzen met een groot aantal mensen dat het be­lang­rijk vindt dat hun kerk­ge­meen­schap levend blijft. Zij schenken hun tijd en energie om de klussen te doen die moeten gebeuren om de pa­ro­chie draaiend te hou­den; ieder doet waar hij/zij goed in is en houdt er waarde­volle vriend­schappen aan over.
  3. Het derde ele­ment van vitali­teit van een pa­ro­chie is de fi­nan­ciële steun die zij ont­vangt. Wie het be­lang­rijk vindt dat de kerken in onze peel­ge­meen­ten kunnen blijven draaien, maar geen tijd over heeft, kan ook een waarde­volle fi­nan­ciële bijdrage leveren. Deze bijdragen aan actie Kerk­ba­lans zijn van essentieel belang voor het voort­be­staan van de peel­paro­chie in Asten-Someren.

Vol ver­trouwen de toe­komst tegemoet

Vele vrij­wil­li­gers zetten hun sch­ou­ders eron­der. Het jonge pas­to­rale team is zeer ge­mo­ti­veerd en zit vol ideeën. Als nu vele pa­ro­chi­anen hun bijdragen leveren aan de actie Kerk­ba­lans is pa­ro­chie H.Fran­cis­cus klaar om samen de toe­komst in te gaan!

U kunt uw bijdrage overmaken op het volgende reke­ning­num­mer:

  • NL44 RABO 0163 6400 09
    t.n.v. H. Fran­cis­cus­paro­chie Asten
    o.v.v. uw adres

Heeft u onverhoopt de brief niet ont­van­gen, kunt u hem hier down­loa­den:

 

Kerkbalans 2022


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose