link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heiligverklaring Nederlandse pater Titus Brandsma

Zondag 15 mei door paus Franciscus in Rome

gepubliceerd: zaterdag, 30 april 2022
Titus Brandsma Magazine
Titus Brandsma Magazine

Paus Fran­cis­cus verklaart op zon­dag 15 mei 2022 Titus Brandsma heilig. De bis­dom­men ’s-Hertogen­bosch en Gro­nin­gen-Leeu­war­den geven bij deze gelegen­heid samen met de Neder­landse karmel­pro­vin­cie een magazine uit overleven en werk van Titus Brandsma.

Jonge jaren

Titus Brandsma is in 1881 geboren in Oege­kloos­ter nabij Bolsward. Nadat hij het klein­semi­narie bij de fran­cis­ca­nen had gevolgd koos hij voor de karmelieten. Hij trad op 17 sep­tem­ber 1898 in bij de geschoeide karmelieten waar hij de klooster­naam Titus aannam. In 18998 legde hij de eeuwige professie af. In 1905 is hij tot pries­ter gewijd. Na studies in de filo­so­fie aan het Gregorianum in Rome doceerde hij filo­so­fie, socio­lo­gie en kerkge­schie­de­nis aan het filosoficum van de karmelieten in Oss.

Veelzij­dig mens

Titus Brandsma ont­wik­kelde een veelzij­dige ac­ti­vi­teit. Hij zette zich in voor het katho­liek onder­wijs, de Friese taal en later de katho­lie­ke jour­na­lis­tiek. Hij ontwikkelt een grote kennis van de mys­tiek. Bij de oprich­ting van de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit te Nijmegen in 1923 wordt hij hoog­le­raar in de filo­so­fie en ge­schie­de­nis van de mys­tiek. Hij bestu­deert vooral de Neder­landse mys­tiek. Hij fotografeert oude hand­schriften met mys­tieke teksten. Deze ver­za­me­ling ligt aan de basis van de biblio­theek van het naar hem genoemde Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Verzet tegen nazisme

Wanneer het nazisme opkomt, onderkent Titus Brandsma, net als zijn Friese streek­ge­noot mgr. Jan de Jong, de aarts­bis­schop van Utrecht, het gevaar van deze stro­ming. Hij verzet zich fel. Als voor­zit­ter van de vereni­ging van katho­lie­ke jour­na­listen reist hij in januari 1942 namens aarts­bis­schop De Jong langs directies en hoofdredacties van katho­lie­ke kranten en geeft hij aan dat ze geen Nazi- of NSB-pro­pa­gan­da in hun kolommen mogen opnemen. Deze reis wordt hem noodlot­tig. De Duitsers arres­te­ren hem. Hij verblijft in de ge­van­ge­nissen van Scheve­ningen en Amersfoort. Ver­vol­gens transpor­te­ren de Duitsers hem naar het con­cen­tratie­kamp Dachau waar hem op 26 juli 1942 een dode­lijke injectie wordt toege­diend. Paus Johannes Paulus II verklaart deze strij­der voor de waar­heid in 1985 zalig.

Magazine

Ter gelegen­heid van deze heilig­ver­kla­ring is er een speciaal magazine uitge­ge­ven. Het magazine biedt een rijke inkijk in het leven en de spiri­tua­li­teit van Titus Brandsma. De lezer vindt artikelen over het proces van de heilig­ver­kla­ring, zijn inzet voor het katho­liek onder­wijs en de Friese zaak maar ook ge­tui­ge­nissen over Titus Brandsma en diverse teksten van zijn hand. Tevens is er een over­zicht van beziens­waar­dige plaatsen in Neder­land die aan Titus Brandsma gerela­teerd zijn. Lezers die meer willen weten over Titus Brandsma, wor­den geholpen door een korte bibliografie en een over­zicht van bronnen op in­ter­net.

Alle pa­ro­chies in ons bisdom hebben een aantal magazines gekregen om in de kerken te leggen. Op elke locaties in onze pa­ro­chie is een aantal exemplaren be­schik­baar voor geïn­te­res­seer­den.

Het blad is ook hier­on­der te down­loa­den, maar is ook in gedrukte vorm be­schik­baar. Geïn­te­res­seer­den kunnen vóór 9 mei een be­stel­ling plaatsen bij het bisdom ’s-Hertogen­bosch via com­mu­ni­ca­tie@bisdom­den­bosch.nl. De prijs voor een magazine is € 1,- plus verzend­kos­ten.

Meer over Titus Brandsma

 

(bron: Bisdom Breda)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose