link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

MOV-actie 2022

Veertig dagen aandacht voor de ander!

gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2022

In onze pa­ro­chie is weer een actiefol­der uit­ge­bracht ‘Veer­tig dagen aan­dacht voor de ander!’. Met deze fol­der wil de M.O.V.-werk­groep van de Francis­paro­chie uw aan­dacht vragen voor ver­schil­lende projecten die wij dit jaar onder­steunen.

Juist in deze Veer­tig­da­gen­tijd willen wij onze soli­da­ri­teit tonen rich­ting onze naasten. Wij vragen uw aan­dacht voor mensen die het hard nodig hebben. Ondanks het feit dat velen in de afgelopen jaren door het corona­vi­rus een moei­lijke tijd achter de rug hebben, - of mis­schien nog steeds hebben, - willen wij onze mede­mens ver weg niet vergeten.

‘De ander’

Wij blijven ‘aan­dacht’ vragen voor de ‘ander’; de ‘ander’ die het vaak min­der getroffen heeft dan wij hier in Neder­land. Dit jaar vragen wij uw aan­dacht voor projecten in Zambia, Malawi, Nicaragua en Roemenië; projecten die door mensen uit de Fran­cis­cus­paro­chie zijn aan­ge­dragen. Gekop­peld aan deze actie had­den wij graag onze tra­di­tio­nele ‘Vasten­maal­tijd’ willen or­ga­ni­se­ren. Echter, omdat de situatie omtrent het corona­vi­rus toch nog onzeker is, willen wij de maal­tijd ver­plaatsen naar de missie­maand ok­to­ber 2022.

Dank aan gulle gevers

Graag wil het pas­to­rale team van de Fran­cis­cus­paro­chie en de M.O.V.-werk­groep haar grote dank uit­spre­ken rich­ting alle gulle gevers die vorig jaar de ‘M.O.V.-actie 2021’ fi­nan­cieel hebben onder­steund. Met deze actie werd het prach­tige bedrag van maar liefst 11.942,32 euro op­ge­haald! Een fan­tas­tisch re­sul­taat dankzij u! Dit bedrag kwam in zijn geheel ten goede aan projecten in Malawi, Zambia, Roemenië, het eiland Lesbos en Nicaragua.

Bijdrage

Uw fi­nan­ciële bijdrage voor de actie: ‘40-dagen aan­dacht voor de ander.’ kunt u storten op reke­ning­num­mer:

 • NL13 RABO 0327 4941 31
  t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren
  o.v.v. M.O.V.- actie 2022.

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende zakje gebruiken dat op de volgende locaties kan wor­den inge­le­verd:

 • Someren-Eind: Bij de zater­dag­avond­vie­ring in ge­meen­schapshuis ‘de Einder’ of in de brievenbus op het adres: Haspel­straat 21.
 • Someren-dorp: Bij de zon­dags­vie­ring in de Lambertus­kerk
 • Someren-Heide: De Shop: Graathof 9
 • Asten: Bij de zon­dags­vie­ring in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk of in de brievenbus van de pastorie: Kerk­straat 4
 • Heus­den: De brievenbus vóór bij de Antonius­kerk
 • Ommel: De offerblokken bij de Mariatroon in de Onze-Lieve-Vrouw-Praesen­ta­tie­kerk of in de brievenbus van de pastorie: Marialaan 20
 • Lierop: De brievenbus van de pastorie: Offermans­straat 3

Projecten

Hier­on­der volgt de in­for­ma­tie over de vier ver­schil­lende projecten.

1. Water­putten/pompen voor schoon drink­wa­ter in Zambia.

Jacana“Osward Mwanza en Moses Banda, - bei­den putgravers en stenenbakkers, - hebben in hun gebied de behoefte aan water gezien. Zij wil­den daarom graag het hand­ma­tig boren van putten en bouwen van pompen van goede kwali­teit met lokale ma­te­ri­alen leren.”

Deze wens werd in 2016 door Oswald en Moses uit Zambia ken­baar gemaakt bij de stich­ting ‘Jacana’. Dankzij een speciaal leer­tra­ject van deze stich­ting zijn zij ruim vijf jaar later helemaal getraind en bekwaam in het hand­ma­tig boren van putten, het bouwen van grond­wa­ter-oplaad­sys­te­men en het lokaal produceren van pompen. Naast Oswald en Moses hebben reeds velen dit bij­zon­dere leer­tra­ject gevolgd. Het re­sul­taat daar­van heeft in de afgelopen jaren een grote, po­si­tie­ve impact gehad in het ooste­lijk deel van Zambia; een gebied dat vaak geteisterd wordt door droogte. Iedere nieuwe waterpomp voorziet ongeveer 55 personen van water. Boeren kunnen nu twaalf maan­den hun land bewerken in plaats van vier tot zes. Ook is het hou­den van kleinvee een stuk ge­mak­ke­lijker gewor­den. Er is een kostenreductie van de lan­de­lijke water­voor­zie­ning met 40%. Een verhoogde duur­zaam­heid is ontstaan omdat tech­nische vaar­dig­he­den en betaal­ba­re reserveon­der­de­len lokaal be­schik­baar zijn. Door de lokale bevol­king bij deze leer­tra­jecten nauw te betrekken en ze ook hun verant­woor­de­lijk­heid te laten dragen, zijn zij zeer ge­mo­ti­veerd om alles goed te onder­hou­den. Kortom, dankzij deze bij­zon­dere water­pro­jecten is er een grote voort­uit­gang geboekt in dit droge deel van Zambia. Wij als M.O.V. zijn ervan overtuigd dat de fi­nan­ciële onder­steu­ning van dit water­pro­ject een be­lang­rijke in­ves­te­ring is voor de toe­komst.

2. Leren lezen en schrijven voor vol­was­se­nen in Malawi.

Misuku MalawiDe stich­ting ‘Misuku-Malawi’ zet zich al jaren in voor de allerarmsten in Malawi. Doel­stel­ling van deze stich­ting is om onder­wijs in de brede zin van het woord aan te bie­den. Er zijn scholen gebouwd, leraren hebben scholing gevolgd, o.a. com­puterlessen. Verder zijn er toiletten gebouwd bij de scholen welke mede door de omwonen­den dorpsbewoners gebruikt kunnen wor­den. Ook wordt er een land­bouw­pro­ject onder­steund voor het ver­bou­wen van mais waardoor kin­de­ren op school ‘s-mid­dags een maal­tijd krijgen. In 2020 is de stich­ting dankzij de hulp van onze M.O.V.-actie gestart met edu­ca­tie aan vol­was­se­nen in vier pa­ro­chie-ge­meen­schappen. Nu hebben de eerste hon­derd personen het eerste gedeelte afgerond en willen zij graag ver­der met het tweede gedeelte. Hier­voor vragen ze opnieuw hulp om boeken te kopen. De boeken van de eerste groep wor­den doorge­ge­ven aan vier nieuwe pa­ro­chie­ge­meen­schappen, zodat ook daar gestart kan wor­den met les geven. Op deze manier breidt dit mooie scholings­pro­ject zich steeds ver­der uit. Lezen en schrijven zijn van wezen­lijk belang voor de ont­wik­ke­ling van de mens.

3. Brillen voor kin­de­ren in Nicaragua

Nica-FriendsDe stich­ting ‘Nica-Friends’ zet zich vol en­thou­sias­me in om de allerarmste kin­de­ren in de sloppenwijken van Granada in Nicaragua een toe­komst te bie­den. Door onder­wijs willen zij de kansen van deze kin­de­ren ver­gro­ten, omdat dit de énige weg is om de armoede te ontvluchten en een kans biedt op een baan. Nica-friends werkt intensief samen met de 4 leer­cen­tra van ‘La Esperanza’, een organi­sa­tie die kin­de­ren onder­wijs biedt. Eén van de extra dingen die ‘La Esperanza’ doet, is kin­de­ren op de middel­ba­re school jaar­lijks testen op hun ogen/zicht. Bij slecht ogen is het name­lijk niet van­zelf­spre­kend dat ouders naar een opticien gaan en een bril aanschaffen. Daar hebben ze simpelweg het geld niet voor. La Esperanza betaalt de testen en óók de bril voor een kind dat het nodig heeft. Want goed zicht is immers zicht op een betere toe­komst… Het testen, aanmeten en leveren van een bril voor een kind kost ca. $ 25,- per kind. Wij willen deze actie van harte onder­steunen.

4. Zuurstofapparaten en anti-decubitusmatrassen voor Roemenië

Caritas CatolicaRuim 10 jaar wordt er door ‘Caritas Catolica Oradea’ thuis­zorg verleend aan vele zieken en ouderen in het noord-westen van Roemenië. Van­wege de corona-pandemie in de afgelopen twee jaar is er bij de thuis­zorg een grote behoefte ontstaan aan zuurstofapparaten en anti-decubitusmatrassen (matras tegen doorliggen) waar­mee zieken en ouderen thuis ver­zorgd kunnen wor­den. Met deze be­lang­rijke hulp­mid­de­len wordt het leven van onze mede­mens in Roemenië verlicht. Helpt u mee?


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose